Pożyczki do ujawnienia w dokumentacji cen transferowych

Spread the love

Transakcja pożyczki powinna być wykazana w dokumentacji cen transferowych sporządzanej w każdym, tj. pierwszym i kolejnym, roku podatkowym aż do czasu jej spłaty, o ile w danym roku podatkowym wartość pożyczki przekroczy próg 10.000.000 zł – wynika z odpowiedzi ministra finansów na interpelację poselską (numer 29105).

Istota Interpelacji, którą zajmował się minister sprowadza się do określenia obowiązku sporządzenia dokumentacji cen transferowych, o której mowa w art. 11k ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz w art. 23w ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w odniesieniu do transakcji finansowych obejmujących pożyczki.

Obowiązki dokumentacyjne

Na początek minister finansów przypomniał, że podmioty powiązane muszą sporządzać lokalną dokumentację cen transferowych za rok podatkowy. Lokalną dokumentację cen transferowych za dany rok podatkowy sporządza się dla transakcji kontrolowanej o charakterze jednorodnym, której wartość przekracza wskazany w przepisach próg dokumentacyjny. Dla transakcji finansowych próg ten wynosi 10 000 000 zł.

Trzeba pamiętać, że lokalna dokumentacja cen transferowych sporządzana jest za rok podatkowy. Zatem, aby ustalić, czy w danym roku podatkowym na podmiocie powiązanym będzie ciążył obowiązek sporządzenia lokalnej dokumentacji cen transferowych, powinien on sprawdzić, czy wartość danej transakcji kontrolowanej o charakterze jednorodnym przekroczyła próg dokumentacyjny w roku referencyjnym, za który sporządzana jest dokumentacja. Wartość progu dokumentacyjnego dla transakcji finansowej wynosi 10 000 000 zł w roku podatkowym. Przekroczenie tego progu spowoduje, że u podatnika powstaje obowiązek sporządzenia lokalnej dokumentacji cen transferowych. W przypadku transakcji pożyczki, w celu ustalenia, czy wartość transakcji przekracza próg dokumentacyjny, należy zbadać wartość kapitału pożyczki za dany rok podatkowy, na podstawie umowy lub innych dokumentów, a gdy nie jest to możliwe – na podstawie otrzymanych lub przekazanych płatności.

Przy umowach wieloletnich podmiot powiązany musi ustalić, czy wartość kapitału danej pożyczki przekracza próg dokumentacyjny 10 000 000 zł w pierwszym i kolejnych latach podatkowych. Wartość kapitału za dany rok podatkowy jest ustalana na podstawie najwyższej wartości udostępnionego kapitału, pozostającego do spłaty w roku podatkowym, za który sporządzana jest dokumentacja. Co do zasady, jest ona ustalana na podstawie właściwych zapisów umownych. Jednak gdy spłaty pożyczki wynikają z innych dokumentów, jak np. harmonogramu spłat, not księgowych czy salda kont, to wartość kapitału jest ustalana na podstawie tych innych dokumentów.

Jak podkreśla MF, transakcja pożyczki powinna być wykazana w dokumentacji cen transferowych sporządzanej w każdym, tj. pierwszym i kolejnym, roku podatkowym aż do czasu jej spłaty, o ile w danym roku podatkowym wystąpi obowiązek dokumentacyjny – tj. wartość pożyczki przekroczy próg 10.000.000 zł.

Pożyczki z poprzednich lat

Drugie zagadnienie, którym w ramach odpowiedzi na interpelację zajął się minister dotyczyło również pożyczek z lat poprzednich i ich wpływu na dokumentację cen transferowych. Minister przypomniał, że lokalna dokumentacja cen transferowych za dany rok podatkowy jest sporządzana dla transakcji kontrolowanej o charakterze jednorodnym. Oznacza to, że podmiot powiązany, ustalając wartość badanej transakcji kontrolowanej, musi określić, które z zawartych przez niego transakcji mają jednorodny charakter, a następnie obliczyć ich skumulowaną wartość. W przypadku transakcji kontrolowanej o charakterze jednorodnym obejmującej jedną pożyczkę, jej wartością będzie wartość kapitału pożyczki. Jeżeli transakcja kontrolowana o charakterze jednorodnym obejmuje kilka pożyczek, w tym pożyczek zawartych też w poprzednich latach, to podatnik ustala wartość dla każdej z tych pożyczek odrębnie za dany rok podatkowy, a następnie łączna wartość kapitałów wszystkich pożyczek za dany rok podatkowy, stanowi wartość transakcji o charakterze jednorodnym.

Jeżeli w danym roku podatkowym przekroczy ona próg dokumentacyjny 10 000 000 zł, właściwy dla transakcji finansowych, to powstanie obowiązek sporządzenia lokalnej dokumentacji cen transferowych.


Zobacz też: