Lokalna dokumentacja cen transferowych dla transakcji, w których bierze udział zagraniczny zakład – część II

Spread the love

Zgodnie z informacjami przedstawionymi w poprzedniej publikacji, zagraniczny zakład, z punktu widzenia przepisów o cenach transferowych, traktowany jest podobnie do innych podmiotów powiązanych, a przypisywanie do niego dochodu także jest transakcją kontrolowaną.

W przypadku, gdy zagraniczny zakład uczestniczy w transakcjach z podmiotami powiązanymi (np. ze swoją jednostką macierzystą), których wartość przekracza progi dokumentacyjne, należy stworzyć lokalną dokumentację cen transferowych.

Warto też pamiętać, że pozostałe obowiązki dokumentacyjne również odnoszą się do zagranicznego zakładu realizującego transakcje z podmiotami powiązanymi.

Poniżej przedstawione zostały pozostałe obowiązki zagranicznego zakładu dotyczące cen transferowych:

Informacja o cenach transferowych – formularz TPR
Jak już wcześniej wskazano, zagraniczny zakład jest „podmiotem” w rozumieniu ustawy o CIT i ustawy o PIT. Ponadto, definicja „podmiotu powiązanego” obejmuje także podatnika i jego zagraniczny zakład.

„Podmiotowość” nadana zagranicznemu zakładowi na podstawie przepisów definicyjnych powoduje, że w przypadku, gdy jest on obowiązany do sporządzenia lokalnej dokumentacji cen transferowych, musi on także przekazać Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej informację o cenach transferowych (tzw. formularz TP-R).

Termin na przesłanie deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej mija wraz z końcem dziewiątego miesiąca po zakończeniu roku podatkowego.Warto przypomnieć, że z powodu pandemii COVID-19, wprowadzone zostały rządowe programy antykryzysowe (tzw. Tarcza 4.0), które wydłużyły terminy związane z wypełnieniem obowiązków w obszarze cen transferowych, w tym termin na złożenie formularza TP-R. Termin został przesunięty następująco:

  • do 31 grudnia 2020 r. – w przypadku, gdy termin ten upływa w okresie od 31 marca 2020 roku do 30 września 2020 roku
  • o 3 miesiące – w przypadku, gdy termin ten upływa w okresie od 1 października 2020 roku do 31 stycznia 2021 roku.

Zatem, dla podmiotów (w tym zagranicznych zakładów), które byłyby zobowiązane do złożenia formularza w terminie do końca września 2020 roku (w najbardziej powszechnym przypadku, tj. gdy rok podatkowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym), termin został wydłużony do 31 grudnia 2020 roku.

Oświadczenie o sporządzeniu lokalnej dokumentacji cen transferowych
Zagraniczny zakład, który jest obowiązany do sporządzenia lokalnej dokumentacji cen transferowych, powinien złożyć urzędowi skarbowemu oświadczenie o jej sporządzeniu. Termin na dostarczenie tego dokumentu upływa wraz z końcem dziewiątego miesiąca po zakończeniu roku obrotowego. Termin ten również został obecnie przesunięty w związku z Covid-19 analogicznie jak w przypadku terminu na złożenie formularza TPR.

W oświadczeniu tym zagraniczny zakład oświadcza, że:

  • sporządził lokalną dokumentację cen transferowych
  • ceny transferowe transakcji kontrolowanych objętych lokalną dokumentacją cen transferowych są ustalane na warunkach, które ustaliłyby między sobą podmioty niepowiązane.

Zgodnie z przepisami, oświadczenie podpisuje kierownik jednostki w rozumieniu ustawy o rachunkowości, podając pełnioną przez siebie funkcję. W przypadku, gdy kilka osób spełnia kryteria kierownika jednostki albo nie jest możliwe określenie kierownika jednostki, oświadczenie składa i podpisuje każda z osób uprawnionych do reprezentacji.

Kwestią problemową wydaje się jednak określenie, kto jest kierownikiem jednostki w przypadku zagranicznego zakładu będącego często oddziałem zagranicznego przedsiębiorcy. Intuicyjnym wyborem jest osoba reprezentująca przedsiębiorcę zagranicznego (reprezentant). Jednak art. 3 ust. 1 pkt 6 ustawy
o rachunkowości zawierający definicję „kierownika jednostki”, w żaden sposób nie wskazuje, że ww. osoba jest takim kierownikiem.

W związku z istniejącymi w tym zakresie wątpliwościami, Ministerstwo Finansów przedstawiło swoje stanowisko w ramach opublikowanych we wrześniu br. wyjaśnień („Oświadczenie o sporządzeniu lokalnej dokumentacji cen transferowych – najczęstsze pytania, MF, wrzesień 2020”). Zgodnie z wyjaśnieniami, oświadczenie o sporządzeniu lokalnej dokumentacji cen transferowych przez zagraniczny zakład działający w Polsce w formie oddziału powinna podpisać osoba upoważniona w oddziale do reprezentowania przedsiębiorcy zagranicznego.

Grupowa dokumentacja cen transferowych
Na zagranicznym zakładzie, w przypadku gdy jest on obowiązany do sporządzenia lokalnej dokumentacji cen transferowych, może spoczywać obowiązek posiadania grupowej dokumentacji cen transferowych. Obowiązek ten powstaje jeśli zakład należy do grupy kapitałowej, dla której sporządzane jest skonsolidowane sprawozdanie finansowe oraz jej skonsolidowane przychody przekroczyły w poprzednim roku obrotowym kwotę 200 mln PLN lub jej równowartość.

Warto zaznaczyć, że grupowa dokumentacja cen transferowych (kompletna z punktu widzenia polskich przepisów podatkowych) może być sporządzona przez inny podmiot należący do grupy podmiotów powiązanych.

Obowiązek notyfikacji CBC-P
Jeśli zagraniczny zakład prowadzący działalność w Polsce należy do grupy kapitałowej sporządzającej skonsolidowane sprawozdanie finansowe i której skonsolidowane przychody przekroczyły 750 mln EUR w poprzednim roku obrotowym, jest on zobowiązany do złożenia do Szefa KAS notyfikacji CBC-P, wskazującej jednostkę raportującą oraz państwo, w którym zostanie złożona informacja o grupie podmiotów (CBCR). Notyfikację CBC-P składa się drogą elektroniczną w terminie 3 miesięcy od dnia zakończenia sprawozdawczego roku obrotowego grupy podmiotów.