Księgowe i podatkowe aspekty pomocy dla Ukrainy – Q&A

Spread the love

Wojna w Ukrainie trwa od 24 lutego. Do Polski cały czas przybywają uchodźcy, którzy potrzebują wsparcia. Z pomocą od pierwszego dnia ruszyli zwykli Polacy, ale także firmy i organizacje charytatywne. Również rząd wprowadził pewne rozwiązania, w tym m.in. w zakresie prawa pracy czy prawa podatkowego, które mają pomóc w rozliczeniu tego typu wsparcia.

Wśród nowych, ważnych dla obywateli Ukrainy, aktów prawnych jest specjalna ustawa regulująca zagadnienia związane z pomocą dla nich. Znajdziemy w niej m.in. rozwiązania z zakresu zatrudnienia, uzyskania numeru PESEL, założenia firmy w Polsce czy pewne preferencje podatkowe. Nasi eksperci przygotowali praktyczne odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania w zakresie wsparcia dla osób z Ukrainy. Zapraszamy do lektury.


Spis treści:

 1. Kiedy darowizny mogą stanowić koszt uzyskania przychodu?
 2. Jak zatrudnić obywatela Ukrainy?
 3. Zerowy VAT dla nieodpłatnych dostaw towarów i świadczeń usług.
 4. Jak odliczyć darowizny przekazane dla Ukrainy?
 5. Na jaki okres obywatele Ukrainy mają zapewnioną legalność pobytu?
 6. Czy obywatel Ukrainy dostanie polski PESEL?
 7. Czy można przedłużyć legalny pobyt w Polsce?
 8. Jak zarejestrować wjazd obywatela Ukrainy na terytorium RP?
 9. Czy obywatele Ukrainy będą mieli prawo do wykonywania pracy na terytorium RP?
 10. Czy obywatel Ukrainy może założyć działalność gospodarczą w Polsce?
 11. Czy obywatele Ukrainy będą rejestrowani jako bezrobotni?
 12. Zwolnienie z PCC organizacji pożytku publicznego.
 13. Czy obywatele Ukrainy otrzymają prawo do świadczeń z budżetu państwa?
 14. Czy od darowizny będzie podatek?
 15. Czy od wypłat na każdego goszczonego uchodźcę będzie podatek?
 16. Jak podatkowo rozliczyć w polskiej spółce dofinansowanie otrzymane od zagranicznej centrali na finansowanie pomocy dla obywateli Ukrainy i ich rodzin?

1.      Kiedy darowizny mogą stanowić koszt uzyskania przychodu?

Wiele firm decyduje się wesprzeć obywateli Ukrainy, którzy uciekają do Polski przed wojną. Pomoc jest też przekazywana bezpośrednio na terytorium Ukrainy. Czy ponoszone na ten cel wydatki można uwzględnić w firmowych kosztach?

Tak. Taką możliwość daje specustawa o pomocy obywatelom Ukrainy, która 12 marca 2022 r. została podpisana przez prezydenta i opublikowana w Dz.U. pod poz. 583. Zakłada ona możliwość ujęcia wydatków na tę pomoc w kosztach podatkowych (zarówno w PIT, jak i w CIT), pod warunkiem jednakże, że pomoc ta zostanie przekazana za pośrednictwem wskazanych organizacji pozarządowych i samorządów. Na liście tych organizacji znajdują się:

 • organizacje pożytku publicznego, przy czym nie jest wymagane, by posiadały one formalny status organizacji pożytku publicznego (OPP), który uprawnia do otrzymywania 1% podatku; mogą to być organizacje podlegające przepisom polskim lub równoważnym przepisom regulującym działalność pożytku publicznego w Ukrainie;
 • jednostki samorządu terytorialnego,
 • Rządowa Agencja Rezerw Strategicznych,
 • podmioty wykonujące działalność leczniczą lub działalność z zakresu ratownictwa medycznego w Polsce lub w Ukrainie.

Nie ma więc możliwości zaliczenia do kosztów podatkowych wydatków związanych z pomocą przekazaną bezpośrednio obywatelowi Ukrainy jako osobie fizycznej. Ustawa nie różnicuje natomiast, czy chodzi o pomoc wysłaną do Ukrainy, czy tą przekazaną uchodźcom w Polsce, wydaje się więc obie formy pomocy korzystają z preferencji podatkowej.

Kosztem uzyskania przychodów będą wydatki na wytworzenie lub cena nabycia rzeczy i praw przekazanych w ramach pomocy, jak również koszty poniesione z tytułu nieodpłatnych świadczeń (np. darmowej pomocy medycznej). Preferencja ta obowiązuje od 24 lutego do 31 grudnia 2022 r.

wróć do spisu treści

 

2.      Jak zatrudnić obywatela Ukrainy?

Wiele osób z Ukrainy planuje zostać w Polsce z nadzieją na powrót do swojej ojczyzny. Póki jednak to nie nastąpi, będą próbować uzyskać pracę w Polsce. Jak zatrudnić obywatela Ukrainy?

Tu również należy sięgnąć do przepisów specustawy. Obywatel Ukrainy ma prawo do wykonywania pracy w Polsce w okresie pobytu zgodnego z obowiązującymi przepisami, w przypadku, gdy: jego pobyt na terytorium RP uznaje się za legalny lub jest obywatelem Ukrainy przebywającym legalnie w Polsce, pod warunkiem że podmiot powierzający wykonywanie pracy powiadomi (za pośrednictwem praca.gov.pl) w terminie 14 dni od dnia podjęcia pracy przez obywatela Ukrainy powiatowy urząd pracy właściwy ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania podmiotu o powierzeniu wykonywania pracy takiej osobie. W takim powiadomieniu trzeba przekazać informacje dotyczące podmiotu powierzającego wykonywanie pracy obywatelowi Ukrainy (pracodawcy) oraz określone dane osobowe obywatela Ukrainy (pracownika).

wróć do spisu treści

 

3.      Zerowy VAT dla nieodpłatnych dostaw towarów i świadczeń usług

Minister finansów wydał specjalne rozporządzenie dotyczące możliwości stosowania preferencyjnej stawki VAT dla świadczeń pomocowych. Do jakich dostaw towarów i świadczenia usług można stosować 0% VAT?

Rozporządzenie ministra finansów datowane jest na 3 marca, a w Dzienniku Ustaw zostało opublikowane dzień później pod pozycją 531. Wprowadza ono stawkę 0% VAT dla nieodpłatnych dostaw towarów lub świadczenia usług na cele związane z pomocą ofiarom działań wojennych w Ukrainie.

Stawka 0% VAT ma zastosowanie dla świadczeń dokonanych od 24 lutego br., czyli od momentu rozpoczęcia zbrojnej agresji przez Rosję na Ukrainę. Ma ona zastosowanie do nieodpłatnych dostaw towarów i świadczenia usług na cele związane z pomocą ofiarom skutków działań wojennych w Ukrainie.

Obniżoną stawką VAT stosuje się jednak wyłącznie do dostaw towarów lub świadczenia usług dokonywanych na rzecz:

 • Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych;
 • podmiotów leczniczych w rozumieniu art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej;
 • jednostek samorządu terytorialnego,

a więc podmiotów spełniających funkcję kluczowych koordynatorów oraz niejako pośredników dla udzielanej pomocy.

Aby jednak z tej preferencji skorzystać, trzeba dopełnić pewnych formalności. Stawka 0% VAT będzie miała zastosowanie pod warunkiem zawarcia pisemnej umowy pomiędzy podatnikiem a jednym ze wskazanych podmiotów, z której będzie wynikało, że darowane towary lub usługi będą związane z pomocą poszkodowanym w wyniku rosyjskiej wojny w Ukrainie. Ma to zapewnić minimum kontroli nad ukierunkowaniem wprowadzanej preferencji oraz pozwolić podatnikom skierować swoją pomoc do podmiotów, które gwarantują prawidłowe wykorzystanie darowanych towarów lub usług.

Jak podkreśla Ministerstwo Finansów, podpisywane dokumenty mogą mieć postać uproszczoną, np. umowa darowizny może mieć przykładowo postać podpisanego elektronicznie oświadczenia woli lub skanu odręcznie podpisanej przez darczyńcę umowy, przesłanych mailem do podmiotu, na rzecz którego wykonywane są nieodpłatne świadczenia. Przesłane w taki sposób dokumenty powinny być podpisane również przez odbiorców tych świadczeń. Z posiadanej dokumentacji powinno jasno wynikać, że oświadczenie woli zostało złożone przez obydwie strony.

Stawka VAT w wysokości 0% dla wskazanych transakcji będzie mogła być stosowana do 30 czerwca 2022 r. Jednocześnie MF zapewnia, że jeśli będzie taka potrzeba, możliwość stosowania preferencyjnej stawki VAT zostanie przedłużona.

Należy podkreślić, że w przypadku nieodpłatnego przekazania towarów bezpośrednio na rzecz osób fizycznych lub innych podmiotów niż wskazane powyżej, obniżona stawka podatku VAT nie znajdzie niestety zastosowania.

wróć do spisu treści

 

4.      Jak odliczyć darowizny przekazane dla Ukrainy od dochodu?

Darowizny na rzecz Ukrainy i jej obywateli płyną szerokim strumieniem, zarówno od zwykłych obywateli, jak i różnych organizacji pomocowych. Czy można takie datki uwzględnić w rozliczeniach podatkowych?

Tak, jednak nie we wszystkich przypadkach. Przepisy podatkowe pozwalają na odliczenie określonych darowizn przekazywanych zarówno w formie pieniężnej, jak i rzeczowej. Dotyczy to jednak tylko darowizn przekazywanych na działalność pożytku publicznego. Taką działalność prowadzą organizacje pozarządowe (NGO), którymi są zarówno Organizacje Pożytku Publicznego (OPP), jak i niemające takiego statusu fundacje i stowarzyszenia. Preferencja podatkowa dotyczy darowizn przekazywanych na rzecz takich organizacji działających na terenie UE i EOG. Należy podkreślić, iż w przypadku przekazania darowizn na rzecz osób fizycznych – nie ma możliwości odliczenia wartości darowizny od dochodu podatnika.

Przekazaną wartość darowizny odlicza się od podstawy opodatkowania, którą jest kwota dochodu. W przypadku osób fizycznych (PIT) odliczenie może wynieść maksymalnie do 6 proc. dochodu. W przypadku firm (CIT) – do 10 proc. dochodu.

Oznacza to zatem, że osoby i firmy, które pomagają Ukrainie przekazując pieniądze, jak i dary rzeczowe za pośrednictwem działających na terenie UE i EOG określonych organizacji pozarządowych, mogą zmniejszać swoje obciążenie podatkowe odliczając darowizny w rocznym zeznaniu PIT lub CIT.

Aby było to możliwe, trzeba udokumentować fakt przekazania darowizny. W przypadku darowizny pieniężnej – dowodem wpłaty na rachunek bankowy. A w przypadku darowizny rzeczowej – dokumentem wskazującym dane darczyńcy i wartość darowizny wraz z oświadczeniem obdarowanego o jej przyjęciu.

Możliwość skorzystania z tej preferencji mają podatnicy składający:

 • PIT-36 (formularz służący rozliczeniu przychodów opodatkowanych według skali podatkowej),
 • PIT-37 (formularz służący rozliczeniu przez osoby fizyczne przychodów opodatkowanych według skali podatkowej),
 • PIT-28 (formularz przeznaczony dla podatników, którzy wybrali opodatkowanie w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych),
 • CIT-8 (zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu / poniesionej straty przez podatnika podatku dochodowego od osób prawnych),
 • CIT-8AB (zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu / poniesionej straty przez podatkową grupę kapitałową).

Warto też podkreślić, że obdarowany przez organizację pozarządową obywatel Ukrainy nie musi płacić od otrzymanego wsparcia PIT. Korzystanie z pomocy humanitarnej organizacji pozarządowych nie generuje bowiem obowiązku podatkowego w tym podatku.

wróć do spisu treści

 

5.      Na jaki okres obywatele Ukrainy mają zapewnioną legalność pobytu?

Uchodźcy z Ukrainy, którzy legalnie przybyli do Polski od 24 lutego br. i planują tu zostać (nie traktują Polski jako kraju tranzytowego) mają zapewnioną legalność pobytu na terenie RP. Na jak długo i jaka jest podstawa prawna tej zasady?

Tu ponownie musimy sięgnąć do przepisów specustawy regulującej pomoc dla Ukrainy i jej obywateli. To ona daje podstawę prawną uznania pobytu obywateli Ukrainy za legalny w okresie 18 miesięcy licząc od 24 lutego 2022 r., gdy wjechali oni legalnie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej bezpośrednio z terytorium Ukrainy, do dnia określonego w specjalnym rozporządzeniu Rady Ministrów. Co ważne, zasada ta nie dotyczy tych Ukraińców, którzy już przebywają legalnie w Polsce na podstawie wcześniejszych zezwoleń lub też mają zezwolenie na pracę.

Ważne jest również to, że 18 miesięcy legalnego pobytu w Polsce na wskazanych zasadach będzie miało zastosowanie tylko do obywateli Ukrainy, którzy zadeklarowali zamiar dalszego pozostania w Polsce.

wróć do spisu treści

 

6.      Czy obywatel Ukrainy dostanie polski PESEL?

Osoby uciekające przed wojną w Ukrainie szukają w Polsce opcji legalnego pobytu i pracy. Czy dostaną polski numer PESEL?

Tak. Te zasady ponownie reguluje specustawa o pomocy obywatelom Ukrainy. W jej przepisach założono, że będzie nadawać się obywatelom Ukrainy przybyłym do Polski w związku z działaniami wojennymi na terytorium Ukrainy, numer PESEL. PESEL ma pozwolić na realizację wielu usług publicznych na rzecz tych osób.

Obywatele Ukrainy zyskają specjalny tryb uzyskania tego numeru. Będzie on wydawany na wniosek, w którym znajdą się podstawowe dane. Do wniosku będzie dołączana fotografia osoby, której numer PESEL jest nadawany i zostaną pobrane jej odciski palców.

Ponadto, obywatele Ukrainy wraz z numerem PESEL zyskają dostęp do profilu zaufanego.

wróć do spisu treści

 

7.      Czy można przedłużyć legalny pobyt w Polsce?

Załóżmy, że obywatele Ukrainy uzyskają potwierdzenie legalnego pobytu na 18 miesięcy. Czy będzie możliwość przedłużenia tego czasu?

Tak. Zgodnie z przepisami specustawy obywatelowi Ukrainy, którego pobyt jest lub był uznawany za legalny udzielać się będzie, na jego wniosek, zezwolenia na pobyt czasowy. Zezwolenia na pobyt czasowy udzielane będą jednorazowo na okres 3 lat, licząc od dnia wydania decyzji. Wniosek składa się nie wcześniej niż po upływie 9 miesięcy od dnia wjazdu do Polski i nie później niż przed upływem 18 miesięcy licząc od 24 lutego 2022 r., a wniosek złożony przed upływem 9 miesięcy od dnia wjazdu wojewoda pozostawia bez rozpoznania.

Zezwolenia na pobyt czasowy udziela wojewoda właściwy ze względu na miejsce pobytu obywatela Ukrainy w dniu złożenia wniosku. Osoba, która uzyska zgodę na taki pobyt czasowy jest uprawniona do wykonywania pracy w Polsce bez konieczności posiadania zezwolenia na pracę.

wróć do spisu treści

 

8.      Jak zarejestrować wjazd obywatela Ukrainy na terytorium RP?

Wiele osób uciekających przed wojną w Ukrainie nie ma przy sobie niezbędnych dokumentów. Czy mimo to przekroczą one polską granicę?

Tak. W takich przypadkach – co do zasady – rejestracji obywatela Ukrainy dokonuje komendant placówki Straży granicznej. Jeśli wjazd obywatela Ukrainy do Polski nie został zarejestrowany podczas kontroli granicznej, rejestracja pobytu będzie możliwa na wniosek uchodźcy. Pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej takiej osoby będzie rejestrowany po złożeniu wniosku w organie gminy o nadanie numeru PESEL.

wróć do spisu treści

 

9.      Czy obywatele Ukrainy mają prawo do wykonywania pracy na terytorium RP?

Polskie władze zapewniały, że przepisy dotyczące zatrudnienia Ukraińców w Polsce zostaną uproszczone. Czy faktycznie obywatele z Ukrainy mogą legalnie pracować w Polsce?

Zgodnie z przepisami specustawy, obywatel Ukrainy ma prawo do wykonywania pracy w Polsce w okresie pobytu zgodnego z obowiązującymi przepisami, w przypadku, gdy: jego pobyt w RP uznaje się za legalny lub jest obywatelem Ukrainy przebywającym legalnie w Polsce, pod warunkiem że podmiot powierzający wykonywanie pracy powiadomi (za pośrednictwem praca.gov.pl) w terminie 14 dni od dnia podjęcia pracy przez obywatela Ukrainy powiatowy urząd pracy właściwy ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania podmiotu o powierzeniu wykonywania pracy temu obywatelowi. W powiadomieniu przekazuje się wskazane w ustawie informacje dotyczące podmiotu powierzającego wykonywanie pracy (pracodawcy) obywatelowi Ukrainy oraz określone dane osobowe obywatela Ukrainy (pracownika).

wróć do spisu treści

 

10.   Czy obywatel Ukrainy może założyć działalność gospodarczą w Polsce?

Czy polskie przepisy zezwalają na rejestrację i prowadzenie działalności gospodarczej przez obywateli Ukrainy?

Obywatel Ukrainy mający legalny pobyt w Polsce może zarejestrować i prowadzić pozarolniczą działalność gospodarczą na takich samych warunkach jak obywatele Polscy. Prowadzenie firmy możliwe jest jednak tylko pod warunkiem wcześniejszego uzyskania przez obywatela Ukrainy numeru PESEL.

wróć do spisu treści

 

11.   Czy obywatele Ukrainy będą rejestrowani jako bezrobotni?

Część osób, która przyjechała do Polski w związku z wojną w Ukrainie nie znajdzie od razu zatrudnienia. Czy będą oni rejestrowani jako bezrobotni?

Obywatel Ukrainy, gdy jego pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej uznaje się za legalny, może zarejestrować się oraz zostać uznany jako osoba bezrobotna albo poszukująca pracy z wszystkimi wynikającymi z tego konsekwencjami.

wróć do spisu treści

 

12.   Zwolnienie z PCC organizacji pożytku publicznego

Wsparcie i przekazywana pomoc przez organizacje pożytku publicznego na rzecz Ukrainy i jej obywateli są teraz nieocenione. Pojawia się jednak pytanie czy nie pojawią się obowiązki w zakresie podatku od czynności cywilnoprawnych dla takich organizacji?

Trzeba tu sięgnąć do przepisów ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych (PCC). Wynika z niej, ze zwalnia się z podatku organizacje pożytku publicznego, jeżeli dokonają czynności cywilnoprawnych wyłącznie w związku z nieodpłatną działalnością pożytku publicznego w rozumieniu przepisów o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Zwolnienie z PCC nie jest limitowane – jeśli czynności dokonują OPP i są to czynności nieodpłatne będą one w każdym przypadku zwolnione z PCC.

Warto też dodać, że OPP skorzystają także ze zwolnienia od CIT, podatku od nieruchomości, opłaty skarbowej czy opłat sądowych – w odniesieniu do prowadzonej przez nią działalności pożytku publicznego. Warto tylko pamiętać, że niektóre szczegółowe zwolnienia mogą regulować odrębne przepisy.

wróć do spisu treści

 

13.   Czy obywatele Ukrainy otrzymają prawo do świadczeń z budżetu państwa?

Czy obywatele Ukrainy będą mieć prawo do pobierania zasiłków lub innych świadczeń z budżetu państwa?

Skoro obywatel Ukrainy będzie mógł zarejestrować się jako bezrobotny, to będzie miał również prawo do pobierania zasiłku dla osób pozostających bez pracy. Ponadto obywatel Ukrainy, gdy jego pobyt w Polsce będzie legalny (zostaną dopełnione wszelkie formalności z tym związane), ma także prawo do: świadczeń rodzinnych, świadczenia wychowawczego, świadczenia na dobry start, rodzinnego kapitału opiekuńczego, dofinansowania obniżenia opłaty rodzica za pobyt dziecka w żłobku, klubie dziecięcym lub u dziennego opiekuna. Obywatelowi Ukrainy z legalnym pobytem w Polsce i nadanym numerem PESEL, będą także mogły być przyznawane świadczenia pieniężne i niepieniężne, na podstawie przepisów o pomocy społecznej.

wróć do spisu treści

 

14.   Czy obywatel Ukrainy będzie musiał zapłacić podatek od otrzymanej darowizny?

Obywatele Ukrainy korzystają z darowizn, które oferują im Polacy i polskie organizacje. Czy po ich stronie, jako obdarowanych, powstaną jakieś obowiązki podatkowe?

To zależy od wartości otrzymanej darowizny. W przypadku przekazania na terytorium Polski darowizn na rzecz Ukraińców niespokrewnionych z darczyńcą, możliwe będzie skorzystanie przez obdarowanych ze zwolnienia z opodatkowania darowizn do kwoty 4.902 zł. Limit ten dotyczy darowizn otrzymanych od jednej osoby lub organizacji w ciągu 5 lat, a więc wartość darowizn otrzymanych od jednego darczyńcy podlega zsumowaniu za okres ostatnich 5 lat. Jeśli przekazana kwota czy wartość przekazanych darowizn rzeczowych będzie wyższa, to podatek od spadków i darowizn trzeba będzie zapłacić.

Pierwotnie, w projekcie Specustawy proponowano, by przyjeżdżający do Polski obywatele Ukrainy, korzystali ze zwolnienia z podatku od spadków i darowizn w odniesieniu do wszelkich darowizn otrzymanych od dnia 24 lutego do 30 grudnia 2022 roku. Zwolnienie to zostało jednak wykreślone w trakcie prac sejmowych. Darowizny na rzecz przyjezdnych do Polski Ukraińców na gruncie podatku od spadków i darowizn, pozostają więc opodatkowane według dotychczas obowiązujących zasad.

Obywatele Ukrainy przybywający do Polski na skutek działań wojennych są również zwolnieni z podatku dochodowego (PIT) od świadczeń uzyskiwanych od osób fizycznych i firm. W związku z tym nie będą płacić PIT od pomocy polegającej np. na udostępnieniu lokalu mieszkalnego, zapewnieniu wyżywienia oraz sfinansowaniu leczenia. Preferencja obowiązywać będzie od 24 lutego do 31 grudnia 2022 r.

wróć do spisu treści

 

15.   Czy od środków otrzymanych od państwa przez Polaków na każdego goszczonego uchodźcę będzie należny podatek?

Polskie społeczeństwo aktywnie pomaga uchodźcom. Wiele osób pod swój dach przyjęło potrzebujących. Specustawa wprowadza specjalne świadczenie dla polskich rodzin (40 zł dziennie na jednego uchodźcę). Świadczenie takie jest ograniczone czasowo. Czy osoba, która gości u siebie uchodźców i otrzyma świadczenie będzie musiała je opodatkować?

Nie. Tu też pewne rozwiązania zapewniła specustawa. Jej przepisami wprowadzono m.in. zwolnienie z podatku (PIT i CIT) świadczeń pieniężnych wypłacanych podatnikom, którzy udzielają pomocy uchodźcom. Chodzi o tych, którzy przyjmą pod swój dach uchodźców wojennych z Ukrainy i będą otrzymywać od państwa dodatkowe środki na każdego uchodźcę. Dzięki preferencji podatkowej otrzymywane świadczenia będą wolne od podatku.

wróć do spisu treści

 

16.      Jak podatkowo rozliczyć w polskiej spółce dofinansowanie otrzymane od zagranicznej centrali na finansowanie pomocy dla obywateli Ukrainy i ich rodzin?

W związku z trwającą wojną w Ukrainie Spółka zamierza sprowadzić do Polski obywateli Ukrainy wraz z rodzinami. Spółka otrzyma na ten cel środki pieniężne od zagranicznej centrali, które wpłyną bezpośrednio na dedykowane konto bankowe, otwarte przez Spółkę. Czy otrzymane środki finansowe będą stanowiły dla Spółki przychód podatkowy?

Ustawa o CIT nie zawiera ogólnej definicji przychodu. Niemniej, ze stanowisk sądów administracyjnych, ale także doktryny, wynika, że przychodem podatkowym może być jedynie przysporzenie majątkowe o charakterze trwałym, bezwarunkowym i definitywnym. Innymi słowy, przez przychód należy rozumieć takie przysporzenie, które nie podlega zwrotowi i którym podatnik może dysponować jak właściciel.

W efekcie, środki pieniężne przekazane na konto bankowe Spółki przez zagraniczną centralę w celu wydatkowania ich na pomoc dla obywateli Ukrainy, nie będą stanowiły dla Spółki przychodu podatkowego z uwagi na niedefinitywny charakter takiego przysporzenia.

Wysoce rekomendowane jest zawarcie pomiędzy Spółką a zagraniczną centralą porozumienia (np. w formie dwustronnej umowy), w celu udokumentowania transferu środków pieniężnych i jego charakteru, w którym strony:

 • podkreśliłyby charytatywny cel przekazanych środków;
 • określiłyby zasady i sposób ich wydatkowania, a także dokumentowania;
 • przewidziałyby ciążący na Spółce obowiązek zwrotu środków, jeśli nie zostałyby one w całości wydatkowane na potrzeby przyjezdnych Ukraińców do określonego dnia;
 • zawarłyby jasny zapis, że Spółka nie jest uprawniona do rozporządzania otrzymanymi środkami pieniężnymi jak własnymi, tj. nie może ich wydatkować na cele prowadzonej działalności gospodarczej.

Warto także zbierać wszelkie dokumenty związane z wydatkowaniem środków otrzymanych od zagranicznej centrali.

Należy dodać, że wydatki poniesione przez Spółkę ze środków otrzymanych od zagranicznej centrali nie będą stanowić dla Spółki kosztów uzyskania przychodów – albowiem wydatki te nie będą finansowane z środków będących własnością Spółki.

wróć do spisu treści