Spółka komandytowa zapłaci nowy minimalny podatek CIT nawet w przypadku straty

19 listopada 2021

Spółka komandytowa zapłaci nowy minimalny podatek CITPolski Ład czeka już tylko na publikacje w Dzienniku Ustaw. To oznacza, że 1 stycznia 2022 r. przedsiębiorcy obudzą się w nowej podatkowej rzeczywistości. Będzie ona trudniejsza i bardziej skomplikowana, również dla spółek komandytowych i ich wspólników.

O tym, co dokładnie się zmieni rozmawia Joanna Henzel, Managerka, doradca podatkowy wraz z Mikołajem Ratajczakiem, Associate Partnerem, doradcą podatkowym w dzisiejszym podcaście TPA Observer. Zapraszamy.

 

 


Podcasty dostępne są również na platformach Spotify | YouTube | Anchor | Google Podcasts | Apple Podcasts


„Polski Ład przewiduje wiele zmian w podatkach dochodowym, w tym w zakresie CIT. Będą one miały niebagatelne znaczenie dla spółek komandytowych, które od 2021 roku są podatnikami CIT” – zaznacza Joanna Henzel.

Jednocześnie wskazuje, że jedną z najbardziej kontrowersyjnych zmian jest pomysł wprowadzenia tzw. minimalnego CIT, który będzie funkcjonował obok standardowego podatku dochodowego od osób prawnych. Będzie to podatek przychodowo-kosztowy. Obejmie on firmy, które w danym roku podatkowym poniosą stratę podatkową (ze źródła dochodów operacyjnych, tj. innych niż z zysków kapitałowych) oraz firmy, których rentowność operacyjna, czyli udział dochodów operacyjnych w przychodach operacyjnych nie przekroczy 1%.

„W efekcie spółka komandytowa, która za dany rok podatkowy odnotuje stratę i tak może być zobowiązana do zapłaty podatku – nowego minimalnego CIT” – ostrzega.

Nowa danina będzie miała charakter przychodowo-kosztowy.

Czy to oznacza zatem powrót do swego rodzaju podatku obrotowego – pyta Mikołaj Ratajczak.

Joanna Henzel wyjaśnia, że minimalny CIT będzie kalkulowany zasadniczo jako suma:

 • 0,4% przychodów operacyjnych oraz
 • 10% niektórych „wydatków pasywnych” ponoszonych przez podatnika (bezpośrednio lub pośrednio) na rzecz podmiotów powiązanych.
  Chodzi tutaj o:

  • koszty finansowania dłużnego (odsetki) w wysokości przekraczającej 30% podatkowego wskaźnika EBITDA,
  • usługi niematerialne i należności licencyjne, których wartość przekroczy sumę 3 000 000 zł i 5% podatkowego wskaźnika EBITDA.

Podstawa opodatkowania może zostać pomniejszona o dochód zwolniony z podatku (tj. preferencje podatkowe dla działalności w SSE i na podstawie decyzji o wsparciu nowych inwestycji) oraz dozwolone odliczenia (np. darowizny, ulgi podatkowe np. ulgę B+R, z wyłączeniem jednak ulgi na złe długi).

„W kontekście nowego podatku warto wiedzieć, że kwotę minimalnego CIT za dany rok podatkowy można pomniejszyć o kwotę standardowego CIT za ten sam rok (będzie to dotyczyło podmiotów osiągających dochody ale na poziomie rentowności 1% lub niższej). Ponadto, nowy podatek minimalny zapłacony za dany rok podatkowy będzie można odliczyć od standardowego CIT za kolejne 3 lata podatkowe następujące bezpośrednio po roku, w którym podatnik zapłacił nowy podatek” – dodaje ekspert TPA Poland.

Mikołaj Ratajczak zwraca uwagę, że zmiany w obszarze opodatkowania CIT zmierzają do tego, aby jak najszersza grupa podatników, w tym spółek komandytowych, była objęta  opodatkowaniem nowym minimalnym CIT. Wygląda to na kolejny ruch uszczelniający system podatkowy.

Uchwalone brzmienie przepisów nie przewiduje żadnych kryteriów dochodowych czy majątkowych, które decydowałyby o wielkości podatnika podlegającego pod minimalny CIT. Nowy podatek może zatem dotyczyć, z pewnymi włączeniami niezależnymi jednak od wielkości podmiotu, każdego podatnika CIT, jeśli wykaże on stratę podatkową na działalności operacyjnej lub będzie miał niską rentowność (udział dochodu w przychodzie operacyjnym nieprzekraczający 1%) ” – stwierdza Joanna Henzel.

I to nie koniec złych wiadomości dla podatników. Opodatkowaniu CIT podlegać też będą „przerzucane dochody”, a za takie będą uznawane niektóre koszty. To oznacza nic innego jak opodatkowanie ponoszonych kosztów. To niewątpliwie zmiana rewolucyjna, do tej pory niespotykana w naszym porządku prawnym.

Niekorzystne dla spółek komandytowych będą też regulacje dotyczące rozliczeń przy działaniach restrukturyzacyjnych.

Wprowadzone zostaną ograniczenia w zaliczaniu do kosztów odpisów amortyzacyjnych od nieruchomości.  Zmieni się – również na niekorzyść – limit kosztów finansowania dłużnego, które można ująć w kosztach podatkowych.

Wskazaliśmy na negatywne elementy nowych regulacji dla spółek. A co ze wspólnikami? Tu niestety też dobrych informacji jak na lekarstwo – zauważa Mikołaj Ratajczak.

„Jak wiadomo od 2022 r. zmienią się zasady opłacania składki zdrowotnej. Wpłynie to również na oskładkowanie wspólników spółek komandytowych. Na gruncie składek ZUS oraz NFZ wspólnicy spółek komandytowych są w gorszej sytuacji niż wspólnicy spółek z o. o., którzy składek tych nie płacą z tytułu posiadania udziałów w spółce z o. o. Na gruncie przepisów Kodeksu Spółek Handlowych oraz przepisów ubezpieczeniowych spółki komandytowe są nadal uznawane za spółki osobowe, a ich wspólnicy za osoby prowadzące działalność gospodarczą, zobowiązane do opłacania składek na ubezpieczenia społeczne i składki zdrowotnej. W konsekwencji, w przypadku wspólników spółek komandytowych składka zdrowotna opłacana z tego tytułu od 2022 r. wyniesie 9% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w czwartym kwartale 2021 roku. Dziś miesięczna składka na NFZ wynosi ok 382 zł. Od 2022 r. może wynieść ok. 500 – 600 zł”– konkluduje Joanna Henzel.

Co jeszcze w podcaście?

 • Jak kalkulować stratę/rentowność operacyjną dla celów ustalenia obowiązku rozliczenia nowego CIT minimalnego?
 • Kiedy nowe opodatkowanie nie będzie miało zastosowania?
 • Jak odliczać podatek minimalny i standardowy CIT?
 • Co oznaczają przepisy o tzw. ukrytej dywidendzie, które wejdą w życie od 2023 roku?
 • Czy Polski Ład wprowadzi korzystne zmiany dla spółek?
 • Co się zmieni w oskładkowaniu spółek?