Izabela Stańczyk Supervisor

Zmiany w podatku od nieruchomości. Kres optymalizacji podatkowych.

Spread the love

Z dniem 1 stycznia 2016 roku w życie weszła nowelizacja ustawy o podatkach i opłatach lokalnych. Wprowadziła ona kilka zmian w opodatkowaniu podatkiem od  nieruchomości. Zmiany dotyczą zarówno przedsiębiorców, jak i osób prywatnych.

Najważniejsze z nich obejmują obszary:

  • opodatkowania korytarzy i części wspólnych w budynkach wielolokalowych,
  • opodatkowania miejsc garażowych w garażach wielostanowiskowych w budynkach mieszkalnych,
  • stosowania niższych stawek podatku z powodu względów technicznych,
  • doprecyzowania zwolnień z opodatkowania podatkiem od nieruchomości.
  • ograniczenia możliwości zapłaty podatku w ratach do kwoty 100 zł.

Wyłączenia z opodatkowania

Bardzo istotna zmiana dotyczy art. 1 a ust 1 pkt 3 ustawy. W dotychczasowym brzmieniu dotyczył on wyłączenia z opodatkowania podatkiem od nieruchomości będących w posiadaniu przedsiębiorcy takich budynków, budowli, a nawet gruntów, które ze względów technicznych nie mogły być wykorzystywane ani teraz, ani w przyszłości w prowadzonej działalności. Od 1 stycznia 2016 roku, zgodnie z dodanym ust.2a, z podatku zostaną zwolnione budynki, budowle lub ich części jedynie, jeżeli w stosunku do nich zostanie wydana odpowiednia decyzja ostateczna organu nadzoru budowlanego nakazująca właścicielowi lub zarządcy rozbiórkę tego obiektu lub decyzja ostateczna organu nadzoru górniczego, na podstawie której trwale wyłączono budynek, budowlę lub ich części z użytkowania.

Zwolnienia od podatku od nieruchomości

Ustawa uściśliła również w jakim zakresie możliwe jest zastosowanie zwolnienia od podatku od nieruchomości. I tak: od 1 stycznia 2016 roku zgodnie z art. 7 ustawy, zwolnione będą od podatku grunty pod wodami powierzchniowymi płynącymi jezior oraz grunty zajęte pod sztuczne zbiorniki wodne, z wyjątkiem gruntów przekazanych w posiadanie innym podmiotom niż wymienione w art. 217 Prawa wodnego, których właścicielem jest Skarb Państwa.

Zwolnienie z podatku obejmować będzie także grunty i budynki bądź ich części, stanowiące własność gminy. Wyjątek tutaj będą stanowić te nieruchomości, które wykorzystywane są do prowadzenia działalności gospodarczej bądź będące w posiadaniu innych niż gmina jednostek sektora finansów publicznych i pozostałych podmiotów. Dodatkowo zwolnieniu podlegać będą od 1 stycznia 2016 roku, będące własnością stowarzyszeń grunty, budynki bądź ich części zajęte wyłącznie na potrzeby prowadzenia przez stowarzyszenia statutowej działalności wśród dzieci i młodzieży w zakresie oświaty, wychowania, nauki i techniki, kultury fizycznej i sportu oraz obozowiska i bazy wypoczynkowe dzieci i młodzieży. Jedynie nieruchomości wykorzystywane do prowadzenia działalności gospodarczej nie będą korzystały ze zwolnienia.

Raty powyżej 100 zł

Zmiany w opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości obejmują również kwoty i terminy płatności zobowiązań wobec fiskusa. Do tej pory istniała możliwość zapłaty podatku od nieruchomości w ratach niezależnie od kwoty. Obecnie tylko podatek w wartości przewyższającej kwotę 100 zł będzie mógł być wpłacany w ratach, odpowiednio dla osób fizycznych do 15 marca, 15 maja, 15 września, a dla przedsiębiorców do 31 stycznia oraz do 15 danego miesiąca od lutego do grudnia danego roku. Przy czym fiskus zrezygnował z poboru podatku, jeśli jego kwota będzie mniejsza od kosztów wysyłki. Powyższe zmiany pozwolą na oszczędności w zakresie szeroko rozumianych kosztów administracyjnych.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Najnowsze posty

Powiadom mnie o nowych wpisach na blogu