Duża nowelizacja CIT w 2018 r.

Spread the love

Oczekiwane zmiany do zmian ustaw o CIT

W dniu 5 września 2017 r. Rządowe Centrum Legislacji opublikowało odniesienie Ministra Finansów i Rozwoju do uwag zgłaszanych do projektu zmian ustawy o podatkach dochodowych (tzw. dużej nowelizacji CIT – o szczegółach czytaj w naszym Tax Alercie). Z dokumentu tego wynika, że projekt nowelizacji ulegnie dalszym modyfikacjom. Główne z nich przedstawiamy poniżej.

Podatkowe Grupy Kapitałowe (PGK)

 • skrócenie do maksymalnie 3 lat okresu, w jakim spółki tworzące uprzednio PGK będą musiały rozliczyć wstecznie podatek CIT od własnych dochodów. W przypadku podatkowych grup kapitałowych działających(do czasu naruszenia warunków funkcjonowania PGK) krócej niż 3 lata, okres ten ulegnie odpowiedniemu skróceniu i będzie zbieżny z okresem dotychczasowego funkcjonowania takiej grupy
 • wsteczne rozliczenie podatku w takich sytuacjach nie będzie obejmować okresu poprzedzającego 1 stycznia 2018 r. tj. planowanego dnia wejścia ustawy w życie

Podatek od nieruchomości komercyjnych

 • stawka zostanie obniżona do 0,035% miesięcznie. Ponadto opodatkowanie tym podatkiem obejmować będzie wyłącznie nadwyżkę wartości budynków, o których mowa w projektowanych przepisach, ponad kwotę 10 mln zł.
 • z zakresu przedmiotowego projektowanej regulacji zostaną wyłączone budynki biurowe wykorzystywane na własne potrzeby podatnika (np. siedziba), czyli przypadki z którymi rzeczywiście nie wiąże się uzyskiwanie przychodów przez podatnika

CFC

 • projekt zostanie doprecyzowany przez wskazanie kryteriów, jakie należy wziąć pod uwagę przy ocenie „istotności” działalności prowadzonej przez zagraniczną spółkę kontrolowaną w państwie członkowskim UE (EOG) poprzez wprowadzenie dodatkowego ustępudo przepisów art. 24a CIT (art. 30f PIT) o następującym brzmieniu: „X. Warunek prowadzenia przez zagraniczną spółkę kontrolowaną istotnej rzeczywistej działalności gospodarczej ocenia się przez pryzmat działalności prowadzonej przez tą spółkę. Przy ocenie, czy rzeczywista działalność gospodarcza ma charakter istotny, bierze się pod uwagę w szczególności stosunek przychodów uzyskiwanych przez zagraniczną spółkę kontrolowaną z prowadzonej rzeczywistej działalności gospodarczej do jej przychodów ogółem.”

Koszty usług niematerialnych

 • wyłączenie z zakresu jego stosowania kosztów usług (w tym usług przetwarzania danych),opłat i licencji ponoszonych na rzecz podmiotów niepowiązanych z podatnikiem, w rozumieniu przepisów o podatkach dochodowych
 • podwyższenie do 3 mln zł progu, do którego koszty usług niematerialnych określonych w projektowanej regulacji oraz koszty opłat i licencji, o których mowa powyżej, podlegać mogą zaliczeniu do kosztów uzyskania przychodów w całości, bez odnoszenia ich wysokości do wskaźnika (podatkowego) EBITDA
 • umożliwienie podatnikom przenoszenia na przyszłe okresy (do 5 lat podatkowych) kwoty kosztów ww. usług, opłat i licencji przekraczającej limit obowiązujący w danym roku
 • wyłączenie stosowania ograniczenia, o którym mowa w art. 15e ust. 1, do kosztów ww. usług, opłat i licencji ponoszonych w ramach podatkowej grupy kapitałowej (przez spółkę tworzącą PGK na rzecz innej spółki z tej grupy)
 • wyłączenie z katalogu usług niematerialnych zawartych w projektowanej regulacji: usług księgowych, usług prawnych oraz usług rekrutacji pracowników i pozyskiwania personelu

Nieodpłatnie przekazania

 • z regulacja tą wiązałoby się ryzyko wykazania przychodu z tytułu nieopłatnego przekazania przez zobowiązane podmioty na rzecz Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub państwowych jednostek organizacyjnych nieruchomości w ramach realizacji:
 1. ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. o Krajowym Zasobie Nieruchomości(Dz. U. z 2017 r. poz.1529)
 2. ustawy z dnia 5 września2008 r. o komercjalizacji państwowego przedsiębiorstwa użyteczności publicznej Poczta Polska (Dz. U. z 2008 r. poz. 1109, z późn. zm.),
 3. ustawy z dnia 8 września2000 r. o komercjalizacji i restrukturyzacji przedsiębiorstwa państwowego Polskie Koleje Państwowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 680 i 1529).
 • przepis art. 14 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym zostanie zmieniony tak, aby przypadek nieopłatnego przekazania rzeczy, praw lub świadczenia usług obejmował wyłącznie ścisłe określone sytuacje, z którym wiąże się zagrożenie optymalizacji podatkowej opisanej w uzasadnieniu do tej zmiany. W konsekwencji w treści ust. 1 zostanie przywrócone wyrażenie stanowiące o „odpłatnym” zbyciu rzeczy lub praw majątkowych
 • przepis art. 14 zostanie uzupełniony o dodatkową jednostkę redakcyjną o następującej treści: „6. Przepisy ust. 1-3 stosuje się również do nieodpłatnego zbycia rzeczy lub praw majątkowych, w tym w sposób określony w art. 12 ust. 1 pkt 7, na rzecz podmiotu, w którym podatnik wraz z podmiotami powiązanymi, w rozumieniu art. 11, posiada udział w wysokości co najmniej 95%, za wyjątkiem sytuacji nieodpłatnego zbycia rzeczy lub praw na rzecz organizacji, o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie lub równoważnym organizacjom, określonym w przepisach regulujących działalność pożytku publicznego, obowiązujących w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej lub innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego, prowadzącym działalność pożytku publicznego w sferze zadań publicznych, realizującym cele określone w art. 4 tej ustawy, z przeznaczeniem na te cele

Przepisy przejściowe

 • zostanie przyjęte rozwiązanie, zgodnie z którym w przypadku dotychczas funkcjonujących PGK, spółką reprezentującą taką grupę w dalszym ciągu będzie spółka wskazana w umowie o utworzeniu tej grupy

Źródło: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12300402/katalog/12445378#12445378

Prawo i podatki | Archive

Komentarze (2)

  Warunek prowadzenia przez zagraniczną spółke kontrolowaną istotnej rzeczywistej działalności gospodarczej ocenia się przez pryzmat działalności prowadzonej przez tą spółkę. Przy ocenie, czy rzeczywista działalnośc gospodarcza ma charakter istotny, bierze się pod uwagę w szczególności stosunek przychodów. Pozdrawiam Janek

  Warunek prowadzenia przez zagraniczną spółke kontrolowaną istotnej rzeczywistej działalności gospodarczej ocenia się przez pryzmat działalności prowadzonej przez tą spółkę. Przy ocenie, czy rzeczywista działalnośc gospodarcza ma charakter istotny, bierze się pod uwagę w szczególności stosunek przychodów.Pozdrawiam Janek

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Najnowsze posty

Powiadom mnie o nowych wpisach z bloga