Michał Rett Nerwiński Senior Consultant

Podatki za 2011 rok przedawnią się z końcem grudnia

Spread the love

31 grudnia 2017 r. przedawnią się zobowiązania podatkowe za 2011 rok. Oznacza to, że organy podatkowe za ten rok nie będą mogły żądać od nas zapłaty podatku czy odsetek.

Ordynacja podatkowa przewiduje, że jednym ze sposobów wygaśnięcia zobowiązania podatkowego jest jego przedawnienie. Zgodnie z art. 70 Ordynacji, zobowiązanie podatkowe przedawnia się z upływem 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku. Aby zobrazować to przykładem, załóżmy, że mamy do czynienia ze zobowiązaniem z tytułu PIT za 2011 rok. Oznacza to, że termin przedawnienia rozpoczyna bieg nie z końcem roku, za który należny jest podatek, lecz z końcem następnego roku, w którym przypada termin płatności podatku. Tak więc zobowiązanie podatkowe z tytułu PIT należne za 2011 rok, którego termin płatności przypadał w roku 2012 (ostatni dzień kwietnia) przedawnia się z końcem 2017 roku.

W praktyce oznacza to tyle, że po upływie określonego czasu od momentu powstania zobowiązania podatkowego, zobowiązanie to wygasa, a organ podatkowy, po upływie terminu przedawnienia, nie może domagać się zapłaty tego świadczenia. Ważne jest również to, że wraz z wygaśnięciem zobowiązania, wygasa także obowiązek zapłaty odsetek za zwłokę. Pewnych możliwości pozbawiony jest też sam podatnik. Przykładowo nie może on po upływie tego czasu żądać stwierdzenia nadpłaty podatku.

Termin przedawnienia może ulec wydłużeniu

Trzeba jednak zauważyć, że przepisy przewidują przypadki, gdy bieg terminu przedawnienia może zostać zawieszony lub przerwany, co w konsekwencji będzie oznaczać, że nie każde zobowiązanie podatkowe za 2011 rok może ulec przedawnieniu 31 grudnia 2017 roku. Warto sprawdzić, czy w naszym przypadku może mieć miejsce taka sytuacja.

Zawieszenie terminu przedawnienia polega na jego czasowym wstrzymaniu, czego skutkiem jest efektywne wydłużenie terminu przedawnienia o okres zawieszenia. Termin przedawnienia ulega zawieszeniu m.in. z dniem wniesienia skargi do sądu administracyjnego na decyzję dotyczącą tego zobowiązania albo wszczęcia postępowania w sprawie o przestępstwo lub wykroczenie skarbowe (jeżeli podejrzenie jego popełnienia wiąże się z niewykonaniem zobowiązania podatkowego). Z kolei przerwanie biegu terminu przedawnienia wywołuje taki skutek, że pięcioletni termin przedawnienia rozpoczyna bieg na nowo, tzn. bez uwzględniania okresu, który upłynął przed jego przerwaniem, od dnia następującego po dniu zaistnienia określonego zdarzenia przerywającego bieg tego terminu (np. zastosowania środka egzekucyjnego, o którym podatnik został powiadomiony). Przypadki, w których termin przedawnienia ulega przerwaniu lub zawieszeniu, są szczegółowo wymienione w art. 70 Ordynacji.

Prawo i podatki | Archive

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Najnowsze posty

Powiadom mnie o nowych wpisach z bloga