Zawiadomienie o zawieszeniu terminu wystarczy

Spread the love

Jeśli organ podatkowy zawiadomił podatnika o przerwaniu biegu przedawnienia zobowiązania podatkowego, podając w wysłanym piśmie jaka jest podstawa prawna tego przerwania – to wystarcza, aby uznać, że termin ten został przerwany – uznał NSA.

Naczelny Sąd Administracyjny w składzie 7 sędziów podjął w tym zakresie uchwałę 18 czerwca 2018 r. (sygn. akt I FPS 1/18) i jeszcze nie jest dostępne uzasadnienie pisemne tego orzeczenia.

Z uzasadnienia ustnego oraz komunikatu sądu wynika, że zawiadomienie podatnika dokonane na podstawie art. 70c ustawy z 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 800) informujące, że z określonym co do daty dniem, na skutek przesłanki z art. 70 § 6 pkt 1 Ordynacji podatkowej, nastąpiło zawieszenie biegu terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego podatnika za wskazany okres rozliczeniowy, jest wystarczające do stwierdzenia, że nastąpiło zawieszenie biegu terminu przedawnienia tego zobowiązania na podstawie art. 70 § 6 pkt 1 Ordynacji podatkowej. Zawiadomienie to nie musi natomiast prezentować podstawy prawnej, zakresu czy nawet przyczyn lub okoliczności wszczęcia postępowania karnoskarbowego.

Przypomnijmy, że z art. 70c Ordynacji podatkowej wynika, że organ podatkowy właściwy w sprawie zobowiązania podatkowego, z którego niewykonaniem wiąże się podejrzenie popełnienia przestępstwa skarbowego lub wykroczenia skarbowego, zawiadamia podatnika o nierozpoczęciu lub zawieszeniu biegu terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego. Taki obowiązek spoczywa na urzędnikach skarbowych, gdy mamy do czynienia z przesłanką zawartą w art. 70 § 6 pkt 1 Ordynacji, z którego wynika natomiast, że bieg terminu przedawnienia ulega zawieszeniu w przypadku wszczęcia postępowania w sprawie o przestępstwo skarbowe lub wykroczenie skarbowe , o którym podatnik został zawiadomiony, a podejrzenie popełnienia przestępstwa lub wykroczenia wiązało się właśnie z niewykonaniem tego zobowiązania

Co istotne, zgodnie z regulacjami Ordynacji podatkowej zobowiązanie podatkowe zasadniczo przedawnia się z upływem 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku i to właśnie przed upływem tego terminu organ podatkowy musi wysłać wspomniane zawiadomienie do zainteresowanego podatnika, aby wywarło ono skutek prawny.

Informacja o wyroku: www.nsa.gov.pl

Prawo i podatki | Archive

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Najnowsze posty

Powiadom mnie o nowych wpisach z bloga