Od 2019 roku zmiany w opodatkowaniu nieruchomości komercyjnych

Spread the love

Z początkiem przyszłego roku wejdą w życie zmiany dotyczące zasad opodatkowania nieruchomości komercyjnych. Podatkiem minimalnym zostaną, co do zasady, objęte wszystkie budynki (mieszkalne i niemieszkalne) położone na terytorium Polski oddane do używania na podstawie najmu (dzierżawy, leasingu finansowego itp.).

Nowy podatek obowiązuje od kilku miesięcy

Podatek minimalny od nieruchomości komercyjnych jest regulacją, która obowiązuje zaledwie od 1 stycznia 2018 r. i już będzie przedmiotem nowelizacji. Obecnie podatek minimalny dotyczy  podatników posiadających nieruchomości komercyjne w postaci budynków biurowych oraz handlowo-usługowych, których wartość początkowa przekracza 10 mln zł. Komisja Europejska uznała przepisy podatku minimalnego za dyskryminujące w zakresie w jakim odnoszą się wyłącznie do budynków biurowych oraz handlowo-usługowych. W związku ze stanowiskiem Komisji Europejskiej konieczne było rozszerzenie zakresu przedmiotowego podatku minimalnego.

Aby był podatek, musi być przychód

Od przyszłego roku minimalnym podatkiem dochodowym zostaną, co do zasady, objęte wszystkie budynki (mieszkalne i niemieszkalne) położone w Polsce. Co istotne, podatek minimalny będzie płacony od tych środków trwałych w postaci budynków oddane do używania na podstawie umowy najmu (dzierżawy, leasingu finansowego itp.). W przypadku podatników PIT podatek minimalny nie będzie dotyczył nieruchomości wynajętych poza działalnością gospodarczą (tzw. najem prywatny). Opodatkowaniu podlegać będą zasadniczo wszystkie nieruchomości będące przedmiotem najmu. Jeżeli tylko część budynku będzie oddana do używania na podstawie umowy najmu, wówczas podatnik będzie musiał płacić podatek minimalnyod tej części, która została wynajęta. Opodatkowaniu nie będzie podlegać nieruchomość, jeżeli udział wynajmowanej powierzchni do powierzchni ogółem nie przekroczy 5% powierzchni użytkowej budynku (GLA). Nowe regulacje wprowadzają zmiany w zakresie stosowania limitu (kwoty) 10 mln zł, poniżej którego nieruchomości nie były objęte podatkiem minimalnymi która to wartość stanowiła swoistą kwotę wolną (w odniesieniu do poszczególnych nieruchomości). Zgodnie ze znowelizowanymi przepisami kwota ta będzie przypadała na podatnika bez względu na liczbę i wartość posiadanych przez niego budynków. Jednocześnie w przypadku podmiotów powiązanych kapitałowo w rozumieniu przepisów ustaw o podatku dochodowym kwota 10 mln zł będzie dzielona na te podmioty w proporcji, w jakiej przychód z budynku podatnika pozostaje w ogólnej kwocie przychodów wszystkich podmiotów powiązanych. Zgodnie z uzasadnieniem do nowelizacji rozwiązanie to ma na celu przeciwdziałanie ewentualnemu przenoszeniu własności (współwłasności) budynków pomiędzy podmiotami powiązanymi w celu uniknięcia opodatkowania podatkiem minimalnym.

Innym pomysłem, który ma przeciwdziałać stosowaniu przez podatnika działań optymalizacyjnych zmierzających do niepłacenia podatku minimalnego, jest rozwiązanie wprowadzające szczególną klauzulę obejścia prawa podatkowego.  Zgodnie z klauzulą regulacje dotyczące  podatku minimalnego stosuje się e również w przypadku, gdy podatnik bez uzasadnionych przyczyn ekonomicznych przeniesie w całości lub w części własność lub współwłasność budynku (albo odda do używania w ramach umowy leasingu finansowego) w celu uniknięcia podatku minimalnego.


Ważne: Zgodnie ze znowelizowanymi przepisami podatnicy mogą odzyskać podatek minimalny.  Podatek minimalny może podlegać zwrotowi na wniosek złożony przez podatnika. Przy czym możliwość taka wystąpi, gdy organ podatkowy nie stwierdzi nieprawidłowości w wysokości zobowiązania podatkowego lub straty, obliczonych zgodnie z zasadami ogólnymi w złożonym zeznaniu podatkowym oraz podatku minimalnym.


Co do zasady zmienione przepisy wchodzą w życie od 1 stycznia 2019 r. Wyjątek został przewidziany dla spółek posiadających rok obrotowy inny niż kalendarzowy. W takiej sytuacji do końca roku, który rozpocznie się przed 2019 r. zastosowanie znajdą przepisy w  pierwotnym brzmieniu. Zgodnie z przepisami przejściowymi weszły już w życie przepisy dotyczące zwrotu podatku minimalnego.

Podstawa prawna: ustawa z 15 czerwca 2018 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne opublikowana (Dz.U. z 2018 r., poz. 1291).

Prawo i podatki | Archive

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Najnowsze posty

Powiadom mnie o nowych wpisach na blogu