Ewa Banaszak
Ewa Banaszak Senior Tax Coordinator

Ministerstwo Finansów rozpoczęło konsultacje w sprawie WHT, exit tax, IP Box i cen transferowych

Spread the love

MF_konsultacje społeczneMinisterstwo Finansów rozpoczęło publiczne konsultacje podatkowe dotyczące stosowania najnowszych zmian przepisów ustawy o CIT, ustawy o PIT, Ordynacji podatkowej i innych ustaw (nowelizacja opublikowana w Dzienniku Ustaw w dniu 23 listopada br., Dz.U. 2018, poz. 2193).

Powyższa nowelizacja wprowadziła szereg istotnych zmian. Część z nich obejmuje obszary, które nie były dotychczas uregulowane w polskim systemie podatkowym. Proces konsultacji ma na celu zebranie opinii w zakresie zagadnień praktycznych, które mogą pojawić się w trakcie stosowania nowych przepisów.

Po zakończeniu procesu konsultacji Ministerstwo Finansów planuje wydanie objaśnień, które mają ułatwić stosowanie nowych przepisów.

Na chwilę obecną przewidywane są konsultacje w następujących obszarach:

 • Ceny transferowe
 • WHT – zmiany w zakresie poboru podatku u źródła
 • Exit tax – podatek od niezrealizowanych zysków
 • MDR – raportowanie schematów podatkowych
 • IP Box – możliwość stosowania preferencyjnej 5% stawki podatkowej do dochodów uzyskanych z praw własności intelektualnej.

1. Ceny transferowe

Istota przepisów

Zmiany w zakresie cen transferowych polegają na doprecyzowaniu lub zmianie kluczowych pojęć w zakresie cen transferowych, w tym w zakresie zasad sporządzania dokumentacji cen transferowych. Nowe przepisy wprowadziły również uproszczone zasady rozliczeń dla niektórych typów transakcji oraz nowe metody sprawozdawcze (pożyczki, usługi o niskiej wartości dodanej).

Zakres konsultacji

W zawiadomieniu o konsultacjach Minister Finansów wskazał na szereg zagadnień, które w szczególności powinny stać się przedmiotem opinii, w tym np.:

 • zakres i kryteria stosowania instrumentów recharakteryzacji oraz nierozpoznania transakcji
 • stosowanie innych metod weryfikacji cen transferowych (w tym wyceny)
 • uproszczone zasady rozliczeń dla usług o niskiej wartości dodanej i pożyczek
 • kalkulacja progów dotyczących sporządzania dokumentacji cen transferowych
 • identyfikacja powiązań pomiędzy podmiotami.

2. WHT – zmiany w zakresie poboru podatku u źródła

Istota przepisów

Zmiany w zakresie WHT dotyczą sposobu poboru od wypłat przewyższających kwotę 2 mln PLN do jednego podatnika poprzez wprowadzenie mechanizmu przyznawania preferencji podatkowych po uprzedniej weryfikacji uprawnień odbiorców należności. Nowe przepisy przewidują wprowadzenie nowej procedury zwrotu podatku oraz możliwości stosowania preferencyjnych zasad opodatkowania po uzyskaniu opinii o stosowaniu zwolnienia lub złożeniu odpowiedniego oświadczenia przez płatnika. W ustawie doprecyzowane zostało również pojęcie rzeczywistego właściciela (z ang. beneficial owner).

Zakres konsultacji

W zawiadomieniu o konsultacjach Minister Finansów wskazał na szereg zagadnień, które w szczególności powinny stać się przedmiotem opinii, w tym np.:

 • zakres czynności podejmowanych przez płatnika składających się na spełnienie warunku dochowania należytej staranności w zakresie weryfikacji stosowania preferencyjnych zasad opodatkowania
 • wpływ charakteru i skali działalności płatnika na ocenę dochowania przez niego należytej staranności
 • czynności podejmowane przez płatnika w kontekście składania oświadczenia w celu skorzystania z preferencyjnego opodatkowania
 • szczególna procedura zwrotu podatku
 • zagadnienia związane z opinią w sprawie stosowania zwolnienia
 • definicja rzeczywistego właściciela
 • zmiany w zakresie klauzuli szczególnej przeciwko nadużywaniu zwolnień podatkowych.

3. Exit tax – dochody z niezrealizowanych zysków

Istota przepisów

Istotą exit tax jest opodatkowanie niezrealizowanych zysków kapitałowych w związku z przeniesieniem przez podatnika do innego państwa aktywów (w tym wchodzących w skład zagranicznego zakładu lub ze zmianą rezydencji podatkowej). Stosowanie exit tax dotyczy sytuacji, w których dane państwo traci prawo do opodatkowania dochodu efektywnie wygenerowanego przed przeniesieniem. Wprowadzenie przepisów w tym zakresie wynika z implementacji do polskiego porządku prawnego przepisów Dyrektywy Rady (UE) 2016/1164.

Zakres konsultacji

W zawiadomieniu o konsultacjach Minister Finansów wskazał na szereg zagadnień, które w szczególności powinny stać się przedmiotem opinii, w tym np.:

 • kategorie zdarzeń powodujących powstanie obowiązku podatkowego
 • wyłączenia z zakresu stosowania exit tax
 • sposób obliczania podstawy opodatkowania
 • data powstania obowiązku podatkowego
 • zakres obowiązków sprawozdawczych.

4. MDR – raportowanie schematów podatkowych

Istota przepisów

Przepisy w zakresie MDR (z ang. Mandatory Disclosure Rules) nakładają na określone podmioty nowy obowiązek ujawniania informacji o schematach podatkowych. Wprowadzenie tych przepisów stanowi częściową implementację do polskiego porządku prawnego Dyrektywy Rady (UE) 2018/822 i jest nakierowane m.in. na walkę z agresywną optymalizacją podatkową.

Zakres konsultacji

W zawiadomieniu o konsultacjach Minister Finansów wskazał na szereg zagadnień, które w szczególności powinny stać się przedmiotem opinii, w tym np.:

 • spełnianie (lub nie) określonych kryteriów ustawowych
 • kwalifikacja podmiotów, których mogą dotyczyć nowe przepisy
 • zakres określonych pojęć ustawowych
 • zakres informacji o schemacie podatkowym
 • wdrażanie określonych procedur wewnętrznych w zakresie przeciwdziałania niewywiązywania się z obowiązku raportowania schematów podatkowych
 • kary pieniężne i odpowiedzialność karnoskarbowa.

5. IP Box – możliwość stosowania preferencyjnej 5% stawki podatkowej do dochodów uzyskanych z praw własności intelektualnej

Istota przepisów

Zgodnie z nowymi przepisami podatnicy osiągający dochody z określonych praw własności intelektualnej wskazanych w ustawach o podatkach dochodowych będą mogli – pod warunkiem spełnienia określonych warunków – opodatkować dochody z praw własności intelektualnej (w tym również zawarte w cenie sprzedaży towaru lub usługi) z zastosowaniem preferencyjnej stawki podatkowej w wysokości 5%.

Zakres konsultacji

W zawiadomieniu o konsultacjach Minister Finansów wskazał na szereg zagadnień, które w szczególności powinny stać się przedmiotem opinii, w tym np.:

 • zakres praw własności intelektualnej objętych preferencją
 • zasady ustalania dochodu z IP oraz rozliczanie strat wygenerowanych przez IP
 • obowiązki ewidencyjno-dokumentacyjne
 • obowiązki podatkowe w przypadku wycofania zgłoszenia lub wniosku, odmowy udzielenia prawa ochronnego, odrzucenia zgłoszenia lub odrzucenia wniosku o rejestrację.

Podmioty zainteresowane poszczególnymi zagadnieniami mogą przesyłać opinie, wnioski i uwagi do Ministerstwa Finansów drogą elektroniczną lub tradycyjną pocztą. Formuła konsultacji przewiduje również możliwość uczestniczenia w spotkaniach konsultacyjnych z przedstawicielami Ministerstwa.

Ministerstwo Finansów liczy na to, że podmioty biorące udział w konsultacjach będą zgłaszać konkretne rozwiązania i propozycje, odnoszące się do znowelizowanych przepisów wraz z przykładami ich zastosowania.

Terminy zgłoszeń opinii oraz zgłoszeń uczestnictwa w spotkaniach konsultacyjnych dla poszczególnych zagadnień poddawanych konsultacjom zostały wskazane w zawiadomieniach opublikowanych na stronie Ministerstwa Finansów pod następującym adresem:

https://www.mf.gov.pl/ministerstwo-finansow/dzialalnosc/konsultacje-podatkowe

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Najnowsze posty

Powiadom mnie o nowych wpisach na blogu