Tax & Legal Highlights for Real Estate – wrzesień 2019

Spread the love

Ograniczenie kosztów usług niematerialnych znajduje zastosowanie do kosztów refakturowanych na podatnika przez podmioty powiązane

Stosownie do wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 12 września 2019 r. (sygn. akt III SA/Wa 88/19), koszty usług niematerialnych, które są refakturowane na spółkę przez podmiot powiązany, podlegają limitowaniu zgodnie z przepisami ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Ograniczenia nie stosuje się natomiast do kosztów refakturowanych na spółkę, które zostaną następnie przeniesione przez podatnika na inne podmioty. Powyższe wynika bezpośrednio z objaśnień podatkowych opublikowanych przez Ministerstwo Finansów, a także z prawomocnego wyroku WSA w Poznaniu z 18 grudnia 2018 r. (sygn. akt I SA/Po 762/18).


Zbiorcze deklaracje w sprawie podatku od czynności cywilnoprawnych (PCC-4)

Od lipca br. obowiązują już zbiorcze deklaracje w podatku od czynności cywilnoprawnych. Dotychczas podatnicy dokonujący w ciągu miesiąca kilku lub kilkunastu czynności opodatkowanych PCC zobowiązani byli do składania odrębnej deklaracji (PCC-3) dla każdej z tych czynności. Nowe rozwiązanie ułatwi podatnikom dokonywanie rozliczeń PCC. Do składania takich zbiorczych deklaracji (PCC-4) uprawnione są podmioty, które dokonały w danym miesiącu co najmniej 3 czynności obejmujące umowę pożyczki lub umowę sprzedaży rzeczy ruchomych lub praw majątkowych, przy czym odstęp czasowy pomiędzy pierwszą a ostatnią z tych czynności nie może przekraczać 14 dni. Deklarację PCC-4 składa się w terminie do 7 dnia kolejnego miesiąca.


Obowiązkowy Split Payment coraz bliżej

Już 1 listopada 2019 r. w życie wejdą znowelizowane przepisy dotyczące mechanizmu podzielonej płatności (ang. Split Payment, MPP). Z tą datą obowiązkowy mechanizm podzielonej płatności obejmie takie towary jak stal, złom, sprzęt elektroniczny, złoto, metale nieżelazne, paliwa i tworzywa sztuczne oraz usługi takie jak roboty budowlane, wykończeniowe, instalacyjne czy konstrukcyjne. Split Payment zasadniczo obejmie swym zakresem podatników, którzy rozliczali się dotychczas w ramach mechanizmu odwróconego obciążenia (ang. reverse charge). Wspomniany obowiązek rozliczania się w ramach MPP powstanie tylko w odniesieniu do transakcji o wartości przekraczającej 15.000 zł lub równowartość tej kwoty (bez względu na liczbę płatności).
Nowe przepisy wprowadzają również wymóg umieszczenia na fakturze wystawionej przez podatnika dodatkowej informacji, tzn. oznaczenia „mechanizm podzielonej płatności„. W przypadku braku odpowiedniej adnotacji na fakturze lub w przypadku, gdy podatnik mimo ciążącego na nim zobowiązania uregulował płatność poza MPP, przewidziano sankcje w wysokości 30% kwoty VAT wykazanego na fakturze.


Podatek u źródła – trudniej jest zastosować preferencje

W związku ze zmienionymi od 2019 r. przepisami w zakresie podatku u źródła pojawia się wiele wątpliwości w odniesieniu do oświadczenia płatnika i opinii o stosowaniu przez niego zwolnienia z tego podatku. W każdym z tych przypadków należy bowiem oświadczyć, że podatnik jest rzeczywistym właścicielem wypłacanych należności, a ustalenie tego nie zawsze jest proste dla płatnika. Polskie przepisy w zakresie opodatkowania u źródła przewidują klauzulę rzeczywistego właściciela jedynie w odniesieniu do odsetek i szeroko pojętych należności licencyjnych.
Tym samym, status rzeczywistego właściciela nie powinien być warunkiem zastosowania zwolnienia/obniżonej stawki w odniesieniu np. do usług doradczych czy dywidend. Zatem wprowadzenie takiego wymogu za pomocą de facto przepisów technicznych, dotyczących samej procedury poboru podatku, budzi wątpliwości. Mając na uwadze powyższe, w obecnym stanie prawnym najbezpieczniejszym podejściem wydaje się badanie statusu rzeczywistego właściciela również w odniesieniu do płatności z tytułu usług czy dywidend.


Podatek minimalny nie dla deweloperów

Tymczasowy wynajem przez dewelopera budynku przeznaczonego docelowo do sprzedaży nie podlega opodatkowaniu podatkiem od przychodów z budynków, czyli tzw. podatkiem minimalnym. Zdaniem organów podatkowych, przychody z wynajmu budynku, niewprowadzonego do ewidencji środków trwałych, nie będą opodatkowane podatkiem minimalnym niezależnie od okresu jego używania. Powyższe stanowisko potwierdzają najnowsze interpretacje indywidualne Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 21 sierpnia 2019 r., sygn. 0111-KDIB2-3.4010.273.2019.1.KK oraz z 16 sierpnia 2019 r., sygn. 0114-KDIP2-1.4010.256.2019.1.JC.


Zaostrzone zasady wykreślania z rejestru VAT

Z dniem 1 września 2019 roku weszły w życie zmiany w ustawie o VAT. Od tej pory okresy nieskładania deklaracji, po których podatnik będzie wykreślony z rejestru VAT ulegają skróceniu o połowę. Na mocy nowych przepisów, przedsiębiorcy poniosą konsekwencje w przypadku niezłożenia deklaracji za jeden kwartał lub trzy kolejne miesiące. Możliwe jest jednak w tym przypadku przywrócenie przez Naczelnika US zarejestrowania bez konieczności składania zgłoszenia rejestracyjnego. Zgodnie z nowelizacją Ustawy, zarejestrowanie zostanie przywrócone także w przypadku składania przez podatnika deklaracji zerowych, o ile powodem tego jest specyfika prowadzonej przez niego działalności. W obu przypadkach pod warunkiem złożenia wniosku o przywrócenie w terminie nie dłuższym niż 2 miesiące od momentu wykreślenia z rejestru.


Ograniczenia w zaliczaniu do KUP wynagrodzeń z tytułu wsparcia w sprzedaży lokali

Zgodnie z najnowszym stanowiskiem organów podatkowych, usługi wsparcia sprzedaży lokali podlegają limitowaniu na podstawie art. 15e ust. 1 ustawy o CIT. W analizowanej sprawie deweloper jako udziałowiec nabywał usługi od podmiotu powiązanego. Spółka zajmuje się przedstawianiem klientom ofert, doradzaniem oraz organizacją spotkań w celu podpisywania umów. W celu rozstrzygnięcia czy świadczenia te objęte są zakresem wskazanego wyżej przepisu należało ustalić, czy elementy charakterystyczne dla czynności wprost wymienionych w tym przepisie przeważają nad cechami swoistymi dla czynności w nim niewymienionych. Organ podatkowy uznał, że wskazane świadczenia są podobne do usług wymienionych w art. 15e pomimo, że posiadają także cechy charakterystyczne dla usług innych niż wskazane w przepisie. W związku z powyższym należy stwierdzić, że koszty wynagrodzeń z tytułu wsparcia w sprzedaży lokali podlegają ograniczeniom w zaliczaniu do kosztów uzyskania przychodów.


Zwrot podatku minimalnego budzi wątpliwości podatników

Podatnicy podatku minimalnego od przychodów z budynków mają teraz możliwość występowania do organów podatkowych o jego zwrot. Podatek podlega zwrotowi pod warunkiem niestwierdzenia przez organ podatkowy nieprawidłowości. W związku z pojawiającymi się wątpliwościami co do weryfikacji przez organ zakresu rozliczeń, niewielu podatników się na to decyduje. Sprawdzeniu podlegają wszelkie elementy, które mogą wpłynąć na wynik podatkowy, tj. dokumentacja w zakresie sposobu ustalania wartości początkowej środków trwałych, szczegóły dotyczące finansowania dłużnego, czy też dokumentacja cen transferowych (jeśli jest wymagana). Przegląd rozliczeń jeszcze przed złożeniem wniosku o zwrot minCIT pozwala na znalezienie ewentualnych nieprawidłowości. Należy jednak podkreślić, że rezygnacja ze składania wniosków o zwrot podatku może rodzić pytanie, dlaczego podatnik, któremu przysługuje nadpłata, nie występuje o jej zwrot.


Zachęcamy do zapoznania się z komentarzem prawnym.

Tax & Legal Highlights PL | Archive

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Najnowsze posty

Powiadom mnie o nowych wpisach na blogu