Małgorzata Dankowska
Małgorzata Dankowska Partner, Tax Advisor

Tax & Legal Highlights for Real Estate – listopad 2019

Spread the love

Brak przychodu podatkowego w związku z wydaniem majątku likwidacyjnego spółki

Zgodnie z wyrokiem Naczelnego Sądu Administracyjnego z 31 stycznia 2019 r. (sygn. akt II FSK 370/17) wydanie wspólnikom spółki kapitałowej majątku likwidacyjnego w postaci aktywów niepieniężnych nie powoduje powstania w tej spółce przychodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym. Wbrew twierdzeniom organów podatkowych podział majątku likwidacyjnego spółki pomiędzy jej wspólników jest czynnością odrębną i o innym charakterze niż regulowanie zobowiązań o charakterze pieniężnym (np. spłata pożyczki udzielonej przez udziałowca). Obowiązek wydania majątku likwidowanej spółki wynika bezpośrednio z przepisów Kodeksu Spółek Handlowych nie zaś z uzgodnień pomiędzy spółką a wspólnikami. Nie poprzedza go powstanie zobowiązania spółki wobec wspólników. Przytoczony wyrok NSA wpisuje się w korzystną dla podatników linię orzeczniczą sądów administracyjnych.


Planowane zmiany przepisów dotyczących podatku u źródła

W dniu 4 listopada 2019 r. Ministerstwo Finansów wyjaśniło, że w I kwartale 2020 r. planowane są dalsze zmiany przepisów dotyczących podatku u źródła. Przypomnijmy, że znowelizowane przepisy obowiązują obecnie wyłącznie w odniesieniu do poboru u źródła podatku dochodowego od osób fizycznych. Przepisy w zakresie poboru u źródła podatku dochodowego od osób prawnych zostały częściowo zawieszone do końca 2019 r. W myśl uchwalonych przepisów firmy, których wypłaty na rzecz nierezydentów wyniosą powyżej 2 mln zł rocznie z tytułu odsetek, dywidend, należności licencyjnych czy wynagrodzeń za usługi niematerialne, zobowiązane są pobierać podatek u źródła od nadwyżki ponad tę kwotę. Zwolnienia oraz stawki preferencyjne znajdą zastosowanie dopiero na etapie składania wniosku o zwrot nadpłaconego podatku.
Ministerstwo w odpowiedzi dla Dziennika Gazety Prawnej wskazało, że rozważa złagodzenie obecnie uchwalonych przepisów poprzez wyłączenie spod ich zakresu płatności za usługi niematerialne. Brana jest również pod uwagę możliwość stosowania mechanizmu zwrotu podatku u źródła jedynie względem płatności dokonywanych na rzecz podmiotów powiązanych. Ministerstwo Finansów planuje także skrócenie czasu na uzyskanie zwrotu podatku do 3 miesięcy, zmianę brzmienia definicji rzeczywistego właściciela należności, a nawet uproszczenie wymogów formalnych dotyczących podpisywania przez płatnika oświadczenia o spełnieniu warunków uprawniających do zastosowania względem płatności zwolnienia z podatku u źródła lub stawek preferencyjnych.


Nieodpłatne pełnienie funkcji członka zarządu spółki zależnej stanowi dla niej przychód podatkowy

Stosownie do wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 30 października 2019 r. (sygn. akt II FSK 3717/17) spółka zależna, w której nieodpłatnie funkcję członków zarządu pełnią pracownicy spółki właścicielskiej powinna rozpoznać przychód podatkowy z tego tytułu. Wyrok NSA stanowi przełamanie dotychczasowej linii interpretacyjnej, w myśl której pełnienie przez osoby zatrudnione przez spółkę matkę funkcji członków zarządu spółki zależnej nie skutkują po stronie spółki zależnej powstaniem przychodu podatkowego z nieodpłatnych świadczeń. Dotychczas organy podatkowe uznawały, że skoro spółka-matka w zamian za czynności podejmowane przez jej pracowników uzyska w przyszłości szereg korzyści (np. w postaci dywidendy), to mamy tutaj do czynienia ze świadczeniem ekwiwalentnym, a zatem nie jest to świadczenie nieodpłatne.


Korekta wartości początkowej środka trwałego na korzystnych zasadach

W związku z prowadzonymi inwestycjami nieruchomościowymi podatnicy ponoszą koszty związane z wytworzeniem lub ulepszeniem środków trwałych. Niemniej jednak, bardzo często podatnicy otrzymują faktury dokumentujące wydatki związane z realizacją poszczególnych etapów prac z opóźnieniem lub dochodzi do zmiany pierwotnie ustalonej ceny. W konsekwencji pojawiają się wątpliwości, w jaki sposób skorygować wartość początkową środka trwałego (tj. wstecz czy na bieżąco).
Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z dnia 7 września 2018 r. (sygn. 0111-KDIB1-2.4010.287.2018.1.AK) uznał, że taka korekta powinna być dokonana na bieżąco, poprzez zmianę wysokości odpisów amortyzacyjnych w związku ze zwiększeniem wartości początkowej środka trwałego (na przyszłość) wraz z dodatkowym odpisem wyrównującym już dokonane odpisy amortyzacyjne.
Nadal pozostaje jednak wątpliwość, jak w przypadku budynków taka korekta wpływa na podstawę opodatkowania dla celów tzw. podatku minimalnego. Kwestia ta pozostaje w chwili obecnej otwarta, gdyż organy podatkowe nie wypowiadały się do tej pory w tym zakresie. Dodatkowo linia interpretacyjna organów podatkowych w zakresie amortyzacji środków trwałych, jak i przepisy dotyczące podatku minimalnego ulegały w ostatnim czasie modyfikacji. Tym samym, w celu prawidłowego rozliczenia inwestycji, należy monitorować aktualne podejście zarówno organów podatkowych, jak i sądów administracyjnych.


MF wyjaśnia, że biała lista ma pomóc, a nie zaszkodzić

MF w opublikowanych wyjaśnieniach przypomniało, że obowiązek zapłaty na rachunek wskazany w wykazie podatników VAT wejdzie w życie od 1 stycznia 2020 r. Dopiero od tego dnia podatnik, podczas zapłaty na rachunek spoza wykazu, musi liczyć się z konsekwencjami w podatku dochodowym i VAT.
Jednocześnie MF wyjaśniło, że nowe regulacje odnoszą się tylko do czynnych podatników VAT, a więc nie znajdują zastosowania w przypadku płatności dokonanej na rzecz przedsiębiorcy zwolnionego z VAT. Ponadto MF potwierdziło, że osoby fizyczne mogą rozliczać się za pomocą prywatnego konta, którego nie ma na białej liście. Uspakaja przy tym, że ich kontrahenci będą mogli uniknąć sankcji za wpłatę (powyżej 15 tys. zł) na rachunek spoza wykazu. Trzeba tylko o przelewie powiadomić (w ciągu trzech dni) urząd skarbowy.
Wyjaśnienia MF powinny również uspokoić firmy, które korzystają z tzw. szybkich płatności internetowych, np. PayU czy PayPal, gdyż wskazano w nich, że szybkie płatności internetowe, a także opłaty za pomocą karty debetowej czy kredytowej, nie są uznawane za „płatności dokonane przelewem”, tzn. nie są objęte przepisami dotyczącymi wykazu podatników VAT. Skoro nie jest to przelew, ale zlecenie, które zawiera polecenie wykonania transakcji płatniczej, to zapłata kartą lub pay-by-linkiem nie będzie skutkować poniesieniem negatywnych konsekwencji podatkowych (utratą kosztów uzyskania przychodu) – czytamy w wyjaśnieniach.


Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych może wpływać na obowiązki podatkowe

W dniu 13 października 2019 r. wprowadzony został Centralny Rejestr Beneficjentów, czyli elektroniczny rejestr osób fizycznych sprawujących faktyczną kontrolę nad spółkami handlowymi. Podmioty gospodarcze mają obowiązek zgłoszenia danych do rejestru nie później niż w terminie 7 dni od dnia wpisu danej spółki do Krajowego Rejestru Sądowego, a w przypadku zmiany przekazanych informacji – w terminie 7 dni od dnia zaistnienia zmiany.
Spółki wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego zgłaszają do Rejestru informacje o beneficjentach rzeczywistych w terminie do dnia 13 kwietnia 2020 r.


Kara za opóźnienia w realizacji usług nie jest kosztem podatkowym

Zgodnie z interpretacją indywidualną dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z dnia 24 października 2019 r. (sygn. 0111-KDIB2-1.4010.387.2019.1.AR), kary za opóźnienia w dostawach towarów i usług nie stanowią kosztów uzyskania przychodów. O wykładnię przepisu spytał wykonawca budowlany, który zapłacił karę za opóźnienie w realizacji usług. W uzasadnieniu wskazał, że opóźnienie spowodowane było niezależnymi od niego okolicznościami. Wykonawca powziął wątpliwość czy w związku z powyższym ma on prawo zaliczenia poniesionych wydatków do kosztów podatkowych. Dyrektor KIS uznał, że opóźnienie w realizacji usługi to również wada wykonania. Zgodnie z art. 16 ust. 1 pkt 22 ustawy CIT, nie można zatem zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów kar umownych z tego tytułu. Nie ma tu znaczenia czy szkoda powstała z winy wykonawcy.


Z rachunku VAT podatnik ureguluje również podatki dochodowe

Od 1 listopada 2019 r. wprowadzony został obowiązek stosowania mechanizmu podzielonej płatności dla dostawy towarów i świadczenia usług, które do tej pory objęte były reżimem odwrotnego obciążenia. Dodatkowo obligatoryjny MPP dotyczy transakcji, których przedmiotem są m.in. maszyny i urządzenia elektryczne, węgiel czy akcesoria do pojazdów silnikowych. Szczegółowy wykaz stanowi załącznik nr 15 do ustawy VAT. MPP stosuje się przy dokonywaniu płatności udokumentowanej fakturą, w której kwota wynosi minimum 15 tysięcy złotych lub równowartość tej kwoty. Wartość netto trafia wówczas na rachunek przedsiębiorcy, natomiast podatek VAT na specjalny rachunek. Od 1 listopada środki na nim zgromadzone podatnik może przeznaczyć już nie tylko na zapłatę podatku od towarów i usług, ale także CIT, PIT, podatek akcyzowy czy należności celne. Środkami zgromadzonymi na rachunku VAT podatnik nie może dysponować w dowolny sposób. Aby przekazać je na inny rachunek, konieczna jest zgoda naczelnika urzędu skarbowego.


Podatek handlowy odłożony w czasie

W związku z ostatnimi doniesieniami w zakresie wprowadzenia podatku handlowego, zaczęły pojawiać się liczne pytania o dodatkową daninę. Z najnowszych informacji wynika jednak, że pomysł nie zostanie wdrożony w najbliższym czasie. Zasady opodatkowania tzw. congestion tax miały nawiązywać do podatku od handlu w Hiszpanii. Celem wprowadzenia podatku miało być m.in. zmniejszenie ruchu w centrum miast, spadek emisji spalin oraz hałasu. Pomysł wzbudził liczne kontrowersje i wątpliwości interpretacyjne. Zdaniem ekspertów projekt wymaga szerszych konsultacji społecznych.


Zapoznaj się z komentarzem prawnym

Tax & Legal Highlights PL | Archive

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Najnowsze posty

Powiadom mnie o nowych wpisach na blogu