Tax & Legal Highlights for Real Estate – czerwiec 2020

Spread the love

Odsetki od finansowania na zakup udziałów innego podmiotu powinny obniżać zarówno przychody z zysków kapitałowych jak i pozostałe przychody

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w wyroku z dnia 6 listopada 2019 r. (sygn. akt III SA/Wa 271/19 ) stanął na stanowisku, iż odsetki od pożyczek otrzymanych w celu zakupu udziałów w spółkach powinny zostać alokowane przy użyciu klucza przychodowego zarówno do źródła przychodów z zysków kapitałowych jak i pozostałych przychodów. W przedmiotowej sprawie, w czasie gdy skarżąca posiadała rzeczone udziały, w ramach prowadzonej działalności gospodarczej dokonywała też sprzedaży usług i towarów handlowych na rzecz tych spółek. Sąd stanął na stanowisku, że przychody ze sprzedaży towarów w ramach działalności gospodarczej uzyskiwane od podmiotów powiązanych kapitałowo z podatnikiem nie są przychodami z zysków kapitałowych a okoliczność, że prowadzenie sprzedaży przez podatnika jest wynikiem posiadania przez niego udziałów w spółkach będących nabywcą sprzedawanych przez podatnika towarów handlowych jest bez znaczenia. Sąd zgodził się zatem ze stanowiskiem podatnika, że koszty finansowania zakupu udziałów mogą być odliczalne nie tylko od zysków kapitałowych, ale również operacyjnych.


Połączenie transgraniczne bez cech sztucznej optymalizacji – pozytywna opinia Szefa KAS

30 kwietnia 2020 r. Szef Krajowej Administracji Skarbowej wydał opinię zabezpieczającą (nr 189578/K), w której potwierdził, że w odniesieniu do planowanego połączenia ze spółką zagraniczną korzyść podatkowa nie będzie głównym lub jednym z głównych celów zatem będzie miało uzasadnienie ekonomiczne. W przedstawionym stanie faktycznym spółka polska planowała przejąć spółkę – córkę z siedzibą w innym kraju Unii Europejskiej. Planowana operacja podyktowana była przede wszystkim chęcią centralizacji i uproszczenia procesu zarządzania składnikami majątkowymi, uzyskania oszczędności z połączevnia oraz sprostania wyzwaniom w związku z przewidywanymi skutkami pandemii COVID-19.


„Estoński” CIT od 2021 r. w Polsce?

Premier zaprezentował koncepcję wprowadzenia, tzw. estońskiego CIT, która miałaby wejść w życie z początkiem 2021 r. Rozwiązanie to ma zakładać, iż firmy:

  • o obrotach do wysokości 50 mln złotych,
  • zatrudniające co najmniej 3 pracowników,
  • których wspólnikami/udziałowcami są wyłącznie osoby fizyczne,
  • nieposiadające zaangażowania kapitałowego w innych podmiotach,
  • których dochód z działalności operacyjnej stanowi większość dochodów,

będą mogły nie płacić podatku dochodowego od osób prawnych (dalej: CIT) pod warunkiem, że nie wypłacą zysku (np. w postaci dywidendy) a przeznaczą go na rozwój. Z rozwiązania tego będzie można skorzystać przez okres 4 lat z możliwością przedłużenia na kolejny okres.

Zgodnie z nieoficjalnymi wskazaniami urzędników Ministerstwa Finansów ma to oznaczać:

  • brak zaliczek, brak rocznych rozliczeń, brak prowadzenia rachunkowości podatkowej, deklaracji i wielu innych obowiązków administracyjnych,
  • brak konieczności ustalania co jest podatkowym kosztem uzyskania przychodów a co nie, brak konieczności obliczania amortyzacji, stosowania podatku minimalnego, itp.

Powyższe ma na celu zwiększenie możliwości produkcyjnych polskich firm oraz zagranicznych przedsiębiorstw inwestujących w Polsce.


Wyodrębnione z budynku instalacje i urządzenia mogą stanowić odrębne środki trwałe

Zgodnie z Interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z dnia 20 maja 2020 r., nr 0111-KDIB1-1.4010.125.2020.1.SG kompletne i zdatne do użytkowania instalacje składające się z urządzeń technicznych wraz z łączącymi je przewodami, okablowaniem, kanałami i innymi elementami wyposażenia czy częściami składowymi stanowią odrębne środki trwałe podlegające amortyzacji według właściwych stawek. W przedmiotowej sprawie Spółka wyjaśniła, że wyodrębnione z budynku instalacje i urządzenia są kompletne i będą używane w działalności gospodarczej dłużej niż rok. Poza tym, możliwy jest ich demontaż bez uszkodzenia budynku. Dyrektor KIS potwierdził, że mogą to być odrębne środki trwałe o ile spełniają warunki wskazane w ustawie.


Zapoznaj się z komentarzem prawnym

Tax & Legal Highlights PL | Archive

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Najnowsze posty

Powiadom mnie o nowych wpisach na blogu