Iga Kwaśny Partner, Accounting & Payroll Outsourcing
Aleksandra Zbrzeżna Senior Associate | Adwokat

Zostało kilka dni na zgłoszenie do CRBR

Spread the love

Już 13 lipca upływa termin na zgłoszenie beneficjentów rzeczywistych do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych.

To nowy termin na dopełnienie tego obowiązku. Przepisy pierwszej tarczy antykryzysowej przesunęły bowiem termin na zgłoszenie do CRBR o 3 miesiące, bo pierwotny termin zakładał, że należy tego dokonać do 13 kwietnia 2020 r.

Kto zgłasza
Obowiązek złożenia zgłoszenia o beneficjentach rzeczywistych dotyczy spółek, które zostały wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) przed dniem wejścia w życie przepisów o CRBR, tj. przed 13 października 2019 r. Będą to spółki: jawne, komandytowe, komandytowo-akcyjne, z ograniczoną odpowiedzialnością, proste akcyjne (od 1 marca 2021 r.), akcyjne, z wyjątkiem spółek publicznych w rozumieniu ustawy z 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 623).
Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych (CRBR) to system, w którym są gromadzone i przetwarzane informacje o beneficjentach rzeczywistych, tj. osobach fizycznych sprawujących bezpośrednią lub pośrednią kontrolę nad spółką.

Przepisy definiują, że beneficjentem rzeczywistym jest osoba fizyczna lub osoby fizyczne:

 • sprawujące bezpośrednio lub pośrednio kontrolę nad spółką poprzez posiadane uprawnienia, które wynikają z okoliczności prawnych lub faktycznych, umożliwiające wywieranie decydującego wpływu na czynności lub działania podejmowane przez spółkę, lub
 • w imieniu których są nawiązywane stosunki gospodarcze lub jest przeprowadzana transakcja okazjonalna.

Przy spółce – osobie prawnej, innej niż spółka, której papiery wartościowe są dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym, podlegającym wymogom ujawniania informacji na podstawie przepisów prawa Unii Europejskiej lub odpowiadającym im przepisom prawa państwa trzeciego, beneficjentem rzeczywistym spółki jest:

 • osoba fizyczna będąca udziałowcem lub akcjonariuszem spółki, której przysługuje prawo własności więcej niż 25% ogólnej liczby udziałów lub akcji tej osoby prawnej,
 • osoba fizyczna dysponująca więcej niż 25% ogólnej liczby głosów w organie stanowiącym spółki, także jako zastawnik albo użytkownik, lub na podstawie porozumień z innymi uprawnionymi do głosu,
 • osoba fizyczna sprawująca kontrolę nad osobą prawną lub osobami prawnymi, którym łącznie przysługuje prawo własności więcej niż 25% ogólnej liczby udziałów lub akcji spółki, lub łącznie dysponującą więcej niż 25% ogólnej liczby głosów w organie spółki, także jako zastawnik albo użytkownik, lub na podstawie porozumień z innymi uprawnionymi do głosu,
 • osoba fizyczna sprawująca kontrolę nad spółką przez posiadanie w stosunku do niej uprawnień, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy o rachunkowości, lub
 • osoba fizyczna zajmująca wyższe stanowisko kierownicze w organach spółki w przypadku udokumentowanego braku możliwości ustalenia lub wątpliwości co do tożsamości osób fizycznych określonych w powyższych punktach oraz w przypadku niestwierdzenia podejrzeń prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu.

Ważne: Spółki, które zostały wpisane do KRS po 13 października 2019 r., muszą zgłaszać dane do CRBR nie później niż w terminie 7. dni od dnia wpisu do KRS. Termin 13 lipca 2020 r. dotyczy spółek zarejestrowanych w KRS przed 13 października 2019 r.

Czemu służy zgłoszenie
Jednym z najważniejszych zadań Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych jest przeciwdziałanie praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. Jak podkreśla Ministerstwo Finansów: „posiadanie dokładnych i aktualnych danych o beneficjentach rzeczywistych ma kluczowe znaczenie dla zwalczania tych zjawisk, ponieważ uniemożliwia przestępcom ukrycie swojej tożsamości w skomplikowanej strukturze korporacyjnej”.
Ważne jest również to, że Rejestr jest publiczny i bezpłatny. Oznacza to, że każdy może sprawdzić dane o beneficjentach rzeczywistych w danej spółce.

Jak dopełnić obowiązków
Dane do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych zgłasza zawsze tylko osoba uprawniona do reprezentacji spółki. Nie można zlecić tego innej osobie. Zgłoszenie ma postać elektroniczną i nie ponosi się żadnych opłat przy jego składaniu.
Dane w zgłoszeniu muszą być zgodne z prawdą. Trzeba je potwierdzić stosownym oświadczeniem pod rygorem odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. Samo zgłoszenie trzeba opatrzyć kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP. Potwierdzeniem złożenia zgłoszenia jest Urzędowe Poświadczenie Odbioru (UPO).

Jakie dane podać
Przepisy jasno precyzują, jakie dane w ramach zgłoszenia do CRBR trzeba podać. Są to w przypadku spółki:

 • nazwa (firma)
 • forma organizacyjna
 • siedziba
 • numer w Krajowym Rejestrze Sądowym
 • NIP.

W przypadku beneficjenta rzeczywistego i członka organu lub wspólnika uprawnionego do reprezentowania spółki:

 • imię i nazwisko
 • obywatelstwo
 • państwo zamieszkania
 • PESEL albo data urodzenia – w przypadku osób, które nie posiadają PESEL
 • informację o wielkości i charakterze udziału lub uprawnieniach, które przysługują beneficjentowi rzeczywistemu.

Czy są kary
Warto pamiętać o dopełnieniu obowiązków zgłoszeniowych do CRBR. Za ich brak grożą kary i to surowe. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, jeśli spółka zgłoszenia nie dokona, kara administracyjna, która może być jej wymierzona może wynieść nawet 1 milion złotych.
Z kolei, jeśli beneficjent poda w zgłoszeniu dane nieprawdziwe musi liczyć się z odpowiedzialnością karną. W takiej sytuacji podlega karze pozbawienia wolności do lat ośmiu.

Link do złożenia zgłoszenia: crbr.podatki.gov.pl


Zapraszamy do pobrania naszego alertu szczegółowo opisującego zasady zgłaszania informacji o beneficjentach (PDF)Kontakt

Niniejszy dokument został przygotowany wyłącznie w celach informacyjnych i ma charakter ogólny. Każdorazowo przed podjęciem działań na podstawie prezentowanych informacji rekomendujemy uzyskanie wiążącej opinii ekspertów TPA Poland i Baker Tilly Woroszylska Legal.

Iga Kwaśny
Partner 
TPA Poland
  Aleksandra Zbrzeżna
Senior Associate | Adwokat
Baker Tilly Woroszylska Legal

Prawo i podatki | Archive

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Najnowsze posty

Powiadom mnie o nowych wpisach na blogu