Tax & Legal Highlights for Real Estate – lipiec 2020

Spread the love

Zmiana interpretacji ogólnej – VAT od trwałej zabudowy meblowej

27 maja 2020 r. Minister Finansów pismem nr PT3.8101.2.2020 zmienił interpretację ogólną w sprawie opodatkowania właściwą stawką VAT usługi wykonania trwałej zabudowy meblowej w obiektach budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym. Dotychczas organy podatkowe bazowały na interpretacji ogólnej z 2014 r., gdzie wskazywano, że obniżoną 8% stawkę VAT można stosować wyłącznie do zabudowy meblowej zamontowanej w lokalu w sposób ingerujący w budynek lub jego część, co uniemożliwia jej demontaż (np. zabudowa przytwierdzona na stałe przy pomocy wkrętów, śrub, klejów itp.). W ostatnio wydanej interpretacji ogólnej Minister Finansów wskazał, że o wykonaniu trwałej zabudowy meblowej możemy mówić również, gdy meble są wykonywane na indywidualne zamówienie, które uwzględnia elementy konstrukcji określonego budynku/lokalu. Przykładem może być wykonanie szafy wnękowej na wymiar w specjalnie wymierzonym miejscu z materiałów dociętych pod konkretny format o ile wykonawca w swym projekcie uwzględnia również elementy konstrukcyjne obiektu budowlanego lub jego części (np. ściany tylne i boczne lokalu jako ściany montowanego mebla). Minister Finansów podkreślił, że dla opodatkowania trwałej zabudowy meblowej stawką 8% VAT wystarczy, aby meble zostały zamontowane w sposób, który uniemożliwia ich wykorzystanie w innym miejscu.


Pojęcie „wartości emisyjnej udziałów” przy połączeniu spółek

Zgodnie z Interpretacją podatkową Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 22 czerwca 2020 roku (sygn. 0111-KDIB1-2.4010.84.2020.2.AK) pod pojęciem „wartość emisyjna udziałów” należy rozumieć wartość udziałów spółki przejmującej, ustaloną na podstawie majątku spółki przejmowanej. Organ potwierdził stanowisko wnioskodawcy, że udziały, które zostaną wydane wspólnikowi spółki przejmowanej, stanowią „cenę” (zapłatę) za majątek spółki przejmowanej. Zatem to rynkowa wartość udziałów w spółce przejmującej stanowi podstawę do określenia wartości emisyjnej.
Przychód z tytułu nadwyżki przejętego majątku spółki przejmowanej ponad wartość nominalną wydanych udziałów (nadwyżka zostanie przekazana na kapitał zapasowy i powstanie tzw. agio), będzie podlegać wyłączeniu z opodatkowania w myśl art. 12 ust. 4 pkt 3e ustawy o CIT.


Wydanie nieruchomości nie jest konieczne do uznania, iż doszło do jej odpłatnego zbycia

Naczelny Sąd Administracyjny w Warszawie w wyroku z 13 maja 2020 roku (sygn. akt I FSK 2072/19) uznał, że do dostawy nieruchomości podlegającej opodatkowaniu VAT wystarczy zawarcie ważnej umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego. Skutkiem przeniesienia własności rzeczy w sensie prawnym (cywilistycznym) jest uzyskanie prawa do rozporządzania towarem jak właściciel w rozumieniu art. 7 ust. 1 ustawy o VAT. Wydanie nieruchomości nie jest potrzebne dla przekazania władztwa ekonomicznego, ponieważ władztwo to uzyskuje nabywający zawierając umowę sprzedaży nieruchomości w formie aktu notarialnego.
Nabycie własności nieruchomości w formie aktu notarialnego powoduje, że właściciel uzyskuje prawo i kompetencję do rozporządzania nieruchomościami jak właściciel, zarówno w sensie ekonomicznym, jak i prawnym. Zdaniem sądu, władztwo ekonomiczne ma znaczenie pochodne wobec tytułu prawnego dla ustalenia istnienia dostawy towaru. Dopiero w przypadku niedochowania formy aktu notarialnego, konieczne jest ustalenie, że podmiot nabył tzw. własność ekonomiczną, tzn. ma możliwość dowolnego rozporządzania i dysponowania uzyskanym towarem.


Sposób zaliczenia do kosztów podatkowych prowizji od zaciągniętego kredytu

Zgodnie z interpretacją wydaną przez Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 5 czerwca 2020 roku (sygn. 0111-KDIB1-1.4010.85.2020.2.SG), wydatki poniesione w związku z zaciągnięciem kredytu inwestycyjnego należy rozliczyć w następujący sposób:

  • prowizję od zaciągniętego kredytu inwestycyjnego można zaliczyć do pośrednich kosztów podatkowych, gdyż w sposób ogólny wpływają na przychody z działalności gospodarczej,
  • wydatki poniesione na prowizję przygotowawczą z tytułu sporządzenia umowy kredytu  powinny być kwalifikowane do kosztów uzyskania przychodu jako koszt pośredni w dacie jego poniesienia,
  • wydatki na prowizję agencyjną, należną bankowi raz w roku, przez cały okres kredytowania naliczone po dniu przekazania środka trwałego do używania, powinny być kwalifikowane do kosztów jako pośredni koszt uzyskania przychodu w dacie jego poniesienia, czyli w dacie zapłaty każdej transzy. Wprawdzie prowizja agencyjna dotyczy całego okresu kredytowania, jednakże należna jest bankowi za każdy rok zarządzania kredytem. Pierwsza transza jest należna w terminie 10 dni od daty udostępnienia środków pieniężnych Spółce Komandytowej, następna – w każdą rocznicę tej daty,
  • wydatki na prowizję administracyjną, opłacaną kwartalnie przez czas trwania umowy, na rzecz banku, z tytułu udzielonego kredytu na nabycie nieruchomości, należy zaliczyć do kosztów innych niż koszty bezpośrednio związane z przychodami, które zgodnie z art. 15 ust. 4d ustawy o CIT są potrącane w dacie ich poniesienia.

Organ podatkowy wskazał również, że pośrednie koszty uzyskania przychodu powinny być rozliczone w dacie, w której dany wydatek został ujęty w księgach rachunkowych, bez względu na to, czy zapis księgowy został dokonany na koncie kosztowym, z wyjątkiem sytuacji, gdy dotyczyłoby to ujętych jako koszty rezerw albo biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów.


Skutki podatkowe w CIT zbycia nieruchomości nabytej w drodze aportu na pokrycie akcji w podwyższonym kapitale zakładowym spółki powyżej ich wartości nominalnej

W wyroku z 6 lipca 2020 r., sygn. akt III SA/Wa 578/20, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie wskazał, iż spółka może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów z odpłatnego zbycia nieruchomości wniesionej do niej w drodze wkładu niepieniężnego, wydatki poniesione na jej nabycie w wysokości wartości nominalnej udziałów wydanych przez spółkę w zamian za aport, pomniejszone o sumę odpisów amortyzacyjnych. Wartość przewyższająca wartość nominalną wydanych udziałów nie tworzy kapitału zakładowego oraz stosownie do art. 12 ust. 4 pkt 11 ustawy o CIT nie stanowi przychodu podlegającego opodatkowaniu CIT. Skoro więc jest ona neutralna po stronie przychodów podatkowych, to nie powinna również wpływać na wielkość kosztów uzyskania przychodów.


Przesłanki zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów kary umownej i odsetek

W wyroku z 2 lipca 2020 roku Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach (sygn. akt  I SA/Gl 1348/19) uznał za nieuprawnione twierdzenie, że każda sytuacja, która zakończyła się zapłatą kary umownej, świadczy o wadliwości towarów i w konsekwencji każda kara umowna jest wyłączona z kosztów uzyskania przychodu. Analiza wykładni językowej prowadzi do wniosku, że możliwe jest zakwalifikowanie kary umownej (innej niż wskazana w art. 16 ust. 1 pkt 22 ustawy o CIT) jako kosztu uzyskania przychodu w sytuacji spełnienia przesłanki wyrażonej w art. 15 ust. 1 ustawy o CIT, tj. poniesienia kosztu w celu osiągnięcia przychodu lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodu.


Opodatkowanie podatkiem u źródła wypłat dokonywanych na rzecz zagranicznych podmiotów w związku z nabywanymi usługami zdalnej obsługi klientów i dealerów krajowych

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji z 19 czerwca 2020 roku (sygn. 0114-KDIP2-1.4010.114.2020.2.SP) uznał, iż nabywane przez wnioskodawcę od zagranicznych podmiotów powiązanych usługi „call center” nie wypełniają zakresu znaczeniowego usług wskazanych w art. 21 ust. 1 pkt 2a ustawy o CIT, w szczególności nie stanowią usług doradczych, badania rynku, usług reklamowych, zarządzania i kontroli, przetwarzania danych, ubezpieczeń, gwarancji i poręczeń, ani świadczeń o podobnym charakterze. Za takim stwierdzeniem przemawiają różnice funkcjonalne.
Usługi „call center” pełnią inną funkcję, realizują inne podstawowe cele gospodarcze (tj. zapewnienie obsługi kontaktu z klientem, obsługa reklamacji oraz zapytań klienckich, organizacja pomocy drogowej, obsługa zapytań dealerów krajowych dotyczących procedur posprzedażowych, wsparcie przy naprawach samochodów oraz obsługa roszczeń z umów serwisowych zgłaszanych przez dealerów krajowych; wszystkie te działania podejmowane są w ramach działań wypracowanych i udostępnionych przez wnioskodawcę).


Zapoznaj się z komentarzem prawnym

Tax & Legal Highlights PL | Archive

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Najnowsze posty

Powiadom mnie o nowych wpisach na blogu