Formularz TPR – obszerne źródło informacji do analizy ryzyka cen transferowych – część II

Spread the love

Tak jak zostało wspomniane w poprzedniej publikacji, informacja o cenach transferowych (tzw. formularz TPR) jest nowym narzędziem wprowadzonym przez Ministerstwo Finansów, zastępującym obowiązujący od 2017 roku formularze CIT-TP oraz PIT-TP. Ze względu na to, że formularz TPR (TPR-C w przypadku osób prawnych oraz TPR-P w przypadku osób fizycznych) jest zdecydowanie bardziej szczegółowy niż te, obowiązujące dotychczas, zalecane jest, aby zacząć przygotowanie analiz pod kątem jego wypełnienia możliwie jak najszybciej, w celu wyeliminowania potencjalnego ryzyka z nim związanego.

Jednocześnie przypominamy, iż formularz TPR powinien być odzwierciedleniem lokalnej dokumentacji cen transferowych przygotowywanej przez podmiot w danym roku podatkowym. Dlatego też, zwracamy uwagę, aby pamiętać o informacji o cenach transferowych podczas przygotowania lokalnej dokumentacji oraz analiz porównawczych, w celu zachowania spójności pomiędzy dokumentami.

W nawiązaniu do powyższego, poniżej znajduje się wskazanie kwestii mogących budzić wątpliwości lub mogących okazać się problematyczne przy wypełnianiu formularza TPR.

Istotne zagadnienia związane ze sporządzeniem formularza TPR:

Sekcja B i C formularza:
Sekcja B formularza TPR obejmuje informacje dotyczące danych podmiotu składającego informację o cenach transferowych, natomiast sekcja C obejmuje informacje o danych podmiotu, dla którego składana jest informacja. W większości przypadków podmiot składający formularz, jest jednocześnie tym samym, dla którego formularz ten jest składany. W tym wypadku należy więc uzupełnić takie same dane w sekcji B oraz C. Jednak w następujących przypadkach, wypełnienie formularza w tych sekcjach może budzić wątpliwości:

 • Podatkowa Grupa Kapitałowa – to spółki tworzące PGK są zobowiązane do złożenia formularza TPR (a nie PGK jako podatnik), zatem każda spółka należąca do PGK składa formularz w swoim imieniu.

Przy czym należy pamiętać, że transakcje kontrolowane pomiędzy spółkami w ramach PGK są zwolnione z obowiązku dokumentacyjnego, a tym samym tych transakcji nie należy wykazywać w informacji TPR (zgodnie z art. 11n pkt. 4 Ustawy o CIT).

 • spółki niemające osobowości prawnej (np. spółka komandytowa) – w tym przypadku złożenie formularza TPR spoczywa na wyznaczonym wspólniku (przy czym nie zwalnia to z obowiązku i odpowiedzialności złożenia formularza przez pozostałych wspólników).

Sekcja D formularza:
Ta sekcja formularza dotyczy wskazania kalkulacji wskaźników rentowności podmiotu składającego informację o cenach transferowych. Sposób wyliczenia tych wskaźników jest szczegółowo określony w Załączniku do Rozporządzenia (wskazanego poniżej). Wskaźniki te obejmują:

 • marżę operacyjna
 • marżę zysku brutto
 • rentowność aktywów
 • rentowność kapitału własnego.

Należy jednak pamiętać, że wypełnienie tej sekcji formularza wygląda nieco inaczej dla banków oraz zakładów ubezpieczeń. Banki powinny w tym miejscu wskazać następujące informacje finansowe: marża odsetkowa netto, koszty/dochody, rentowność aktywów oraz rentowność kapitału własnego; natomiast zakłady ubezpieczeń wykazują: rentowność działalności technicznej, rentowność sprzedaży, rentowność aktywów oraz rentowność kapitału własnego. W przypadku tych wskaźników, ich sposób kalkulacji jest również szczegółowo opisany w Rozporządzeniu.

Należy podkreślić, że powyższe wskaźniki powinny być uzupełniane po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego za rok podatkowy objęty informacją o cenach transferowych.

Sekcja E formularza:
Sekcja E informacji o cenach transferowych jest główną, najbardziej obszerną sekcją. Przedstawia bowiem szczegóły dotyczące każdej transakcji wykazywanej w formularzu. Należy pamiętać, że kluczowym jest odpowiednie określenie obowiązków dokumentacyjnych oraz grupowanie transakcji na wczesnym etapie prac, aby zachować spójność pomiędzy formularzem TPR oraz dokumentacją cen transferowych. Sekcja ta obejmuje:

 • kategorie transakcji kontrolowanych
 • wartości transakcji kontrolowanych
 • informacje o stosowanej cenie transferowej (jej wysokość, waluta lub inna miara)
 • metodę wybraną w celu weryfikacji ceny transferowej
 • wskaźnik rentowności wybrany w celu weryfikacji ceny transferowej
 • sposób weryfikacji cen transferowych, w tym wskazanie źródła danych porównawczych oraz rodzaju dokonanego porównania
 • informacje o wyborze strony badanej, kryteriów selekcji danych porównawczych, oraz dokonanych korekt porównywalności
 • informację o wyniku analizy cen transferowych
 • informację o dokonanych korektach cen transferowych
 • wskazanie państwa lub terytorium siedziby lub zarządu kontrahenta.

W kolejnej publikacji przedstawione zostaną najważniejsze zagadnienia dotyczące szczegółów wypełniania tej sekcji formularza TPR.

Sekcja F formularza:
Informacja o cenach transferowych przewiduje również sekcję F, czyli pole „Dodatkowe informacje”. Tę sekcję można wykorzystać w celu doprecyzowania informacji wykazanych w powyższych sekcjach formularza TPR lub do zaprezentowania obszerniejszego opisu danych wykazanych we wcześniejszych polach. Sekcja F służy m.in. do:

 • skomentowania wyboru kategorii danej transakcji zaprezentowanej w informacji (jeśli wybór ten nie był jednoznaczny)
 • opisania uwag lub uzasadnienia co do wybranej metody weryfikacji cen transferowych
 • przedstawienia wyjaśnień dotyczących dokonanej korekty cen transferowych;

uzasadnienia ewentualnych odchyleń od przeprowadzonej analizy porównawczej.

Istotne dokumenty
Dokumenty, które mogą okazać się pomocne przy wypełnianiu formularza TPR:

 • Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie informacji o cenach transferowych w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2487)
 • Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie informacji o cenach transferowych w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2515)
 • Wyjaśnienia MF („Pytania i odpowiedzi dotyczące informacji TPR-C i TPR-P za 2019 r.”).