Tax & Legal Highlights for Real Estate – grudzień 2020

Spread the love

Istotne zmiany w CIT uchwalone przez Sejm i podpisane przez Prezydenta

W dniu 30 listopada 2020 r. opublikowano ustawę zmieniającą, m.in. ustawę o podatku dochodowym od osób prawnych. Na jej mocy od 1 stycznia 2021 r. wejdą w życie następujące zmiany:

 • Opodatkowanie CIT spółek komandytowych (i niektórych spółek jawnych) – nowelizacja przewiduje, że przychody generowane przez spółki komandytowe (i niektóre spółki jawne), które dotąd były podmiotami transparentnymi podatkowo (opodatkowanie wyłącznie na poziomie dystrybucji zysków do wspólników), będą po zmianie opodatkowane dwustopniowo, tj. CIT na poziomie spółki oraz PIT lub CIT na poziomie wspólników

Analogiczny system opodatkowania będzie dotyczyć spółek jawnych, gdy podatnicy podatku dochodowego partycypujący w zyskach spółki jawnej nie są ujawniani.

 • Przeniesienie obowiązku rozliczenia podatku z tytułu zbycia udziałów w spółkach nieruchomościowych ze sprzedawcy na spółkę nieruchomościową
 • Dodatkowe obowiązki dla spółek nieruchomościowych, m.in.:
  • konieczność ustanowienia przedstawiciela podatkowego dla spółek nieruchomościowych niebędących polskim rezydentem podatkowym. Obowiązek ten nie będzie jednak dotyczył spółek nieruchomościowych podlegających nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu w państwie członkowskim UE lub w innym państwie EOG. Niedopełnienie obowiązku skutkować będzie nałożeniem na spółkę nieruchomościową kary do 250.000 zł
  • obowiązek przekazywania informacji o udziałowcach/akcjonariuszach spółek nieruchomościowych
  • przedłużenie uprawnienia do skorzystania ze zwolnienia z podatku od przychodów z budynków na okres epidemii do końca miesiąca, w którym stan epidemii zostanie odwołany.
 • Obowiązek sporządzenia i podania do publicznej wiadomości informacji o realizowanej strategii podatkowej będzie dotyczył:
  • podatników, których przychody przekroczyły 50 mln EUR w roku podatkowym
  • podatkowe grupy kapitałowe i poszczególne spółki wchodzące w ich skład.
 • Objęcie opodatkowaniem wydania majątku likwidowanej osoby prawnej (np. w postaci nieruchomości).
 • Ograniczenie możliwości rozliczenia strat podatkowych powstałych na skutek działań restrukturyzacyjnych.
 • Zmiany w zakresie cen transferowych – rozszerzenie zakresu transakcji objętych weryfikacją pod kątem zgodności z zasadą ceny rynkowej.
 • Zaostrzenie zasad amortyzacji podatkowej, w szczególności dla podmiotów zwolnionych z opodatkowania podatkiem dochodowym.
 • Podwyższenie (z 1,2 mln EUR do 2 mln EUR) górnego limitu przychodów z bieżącego roku podatkowego uprawniającego do korzystania z obniżonej 9% stawki CIT.

Zagraniczny przedsiębiorca a konieczność rejestracji w Polsce dla celów VAT

Niektóre z aktualnych wyroków sądów administracyjnych (np. wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie z dnia 5 marca 2020 r., I SA/Sz 915/19, Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach z dnia 17 marca 2020 r., I SA/Gl 1707/19, Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 26 lutego 2020 r., I FSK 1313/17) wskazują, że nabywanie w Polsce przez podmioty z innych krajów m.in. usług magazynowania, pakowania, konfekcjonowania i innych usług wspierających może wiązać się z powstaniem stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej. Zdaniem sądów administracyjnych między innymi zapewnienie dostępu do systemu informatycznego lub udzielenie pożyczki polskiemu usługodawcy już może świadczyć o chęci długotrwałej i stałej współpracy. Orzecznictwo w tym zakresie jest jednak niejednolite (np. wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach z dnia 27 lutego 2019 r., III SA/Gl 913/18 i z 10 grudnia 2018 r., III SA/Gl 800/18) i w wielu stanach faktycznych o braku stałego miejsca prowadzenia działalności świadczył przede wszystkim brak miejsca magazynowego dla wyłącznej dyspozycji czy decyzyjności w kwestii sposobu wykonywania usług magazynowania.


Cesja umowy sprzedaży podlega opodatkowaniu VAT

Zgodnie z indywidualną interpretacją Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 21 lipca 2020 r. (0114-KDIP4-2.4012.328.2020.1.MMA) cesja praw i obowiązków w zakresie umów o sprzedaży nieruchomości na rzecz podmiotu powiązanego stanowi świadczenie usług w rozumieniu ustawy o podatku VAT. W przedmiotowym stanie faktycznym wnioskodawcy – podmioty zajmujące się realizacją projektów budowlanych zawarli umowę cesji praw i obowiązków wynikających z przedwstępnych umów sprzedaży nieruchomości (w tym praw autorskich, porozumień z miastem, decyzji administracyjnych, pozwoleń). Z tytułu cesji strony uzgodniły wynagrodzenie określone w umowie a transakcja przeniesienia praw i obowiązków wynikających z umowy cesji miała być udokumentowana fakturą wystawioną przez cedenta. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej potwierdził, że transakcja cesji powinna zostać opodatkowana VAT a cesjonariusz będzie miał pełne prawo do odliczenia VAT naliczonego. Swoje stanowisko uzasadnił faktem, że przedmiotem cesji jest możliwe do dokładnego określenia prawo majątkowe. Analizowane przeniesienie praw i obowiązków będące skutkiem zawarcia umowy cesji będzie usługą świadczoną przez cedenta na rzecz ostatecznego cesjonariusza za wynagrodzeniem i będzie podlegać opodatkowaniu właściwą stawką VAT.


Zapoznaj się z komentarzem prawnym

Tax & Legal Highlights PL | Archive

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Najnowsze posty

Powiadom mnie o nowych wpisach na blogu