Ministerstwo Finansów wyjaśnia jak stosować metodę PCN

Spread the love

MF wyjaśnia jak stosować metodę PCNResort finansów wydał 18-stronicowe Objaśnienia dotyczące stosowania metody porównywalnej ceny niekontrolowanej w transakcjach między podmiotami powiązanymi.

W ministerialnym dokumencie znajdziemy wytyczne co do przesłanek stosowania metody porównywalnej ceny niekontrolowanej (PCN), opis wariantów metody PCN, porównanie metody PCN z innymi metodami, typowe obszary stosowania tej metody oraz informacje na temat trudności w jej stosowaniu. Aby lepiej zobrazować zasady stosowania metody PCN Ministerstwo Finansów w Objaśnieniach prezentuje 16 praktycznych przykładów.

Na początek przesłanki

Zacznijmy od przypomnienia, że metoda PCN polega na porównaniu ceny przedmiotu transakcji kontrolowanej z ceną stosowaną w porównywalnych transakcjach przez podmioty niepowiązane. Dzięki takiemu porównaniu można określić wartość przedmiotu transakcji kontrolowanej zgodną z zasadą ceny rynkowej (tzw. arm’s length principle).

Jak podkreśla MF, metoda PCN jest najbardziej bezpośrednią metodą weryfikacji cen transferowych, ponieważ odwołuje się do ceny przedmiotu transakcji. W metodzie tej nie ma potrzeby badania konkretnej strony transakcji (tzw. tested party). Można ją swobodnie zastosować do obu stron transakcji kontrolowanej.

Aby metodę tę zastosować kluczowe jest poczynienie pewnych ustaleń. Po pierwsze trzeba sprawdzić, czy metoda ta jest odpowiednia w danym przypadku. Aby to zrobić należy – jak precyzują przepisy – wziąć pod uwagę warunki, jakie zostały ustalone lub narzucone pomiędzy podmiotami powiązanymi, dostępność informacji niezbędnych do prawidłowego zastosowania metody oraz specyficzne kryteria jej zastosowania. Metoda PCN może być zastosowana, jeżeli spełniony jest jeden z dwóch warunków dotyczących porównywalności transakcji, tj.:

  • żadna z ewentualnych różnic pomiędzy porównywanymi transakcjami lub podmiotami nie wpływa w sposób istotny na cenę przedmiotu takiej porównywalnej transakcji lub
  • można dokonać racjonalnie dokładnych korekt porównywalności eliminujących istotne efekty takich różnic.

Przy porównaniu ważne są pewne czynniki

Z Objaśnień MF wynika, że oceniając porównywalność transakcji trzeba brać pod uwagę różnice pomiędzy porównywanymi transakcjami lub podmiotami, które mają istotny wpływ na poziom ceny w transakcji kontrolowanej.

Z kolei sprawdzając porównywalność trzeba pamiętać o wielu kryteriach. Minister w opublikowanym dokumencie wskazuje na 18 takich kryteriów, ale jednocześnie podkreśla, że jest to katalog otwarty. Wśród tych wymienionych w Objaśnieniach są np. fizyczna tożsamość porównywanych dóbr lub usług, różnice w jakości i dostępności porównywanych dóbr lub usług, różnice w ilości sprzedawanych dóbr lub częstotliwości świadczonych usług. Ważne jest jednak to, że w każdym przypadku weryfikacja konkretnych czynników porównywalności będzie zależeć od okoliczności danego przypadku. Nie ma bowiem potrzeby porównywania wszystkich czynników w każdej sytuacji. Należy skupić się jedynie na tych, które w danym stanie faktycznym mają wpływ na cenę.

Są różnice, możliwa korekta

Jeśli w ramach przeprowadzonych analiz wystąpią różnice, które można określić (skwantyfikować), podatnik ma prawo do odpowiedniej korekty. Resort finansów zastrzega jednak, że stosowanie korekt porównywalności uzasadnione jest tylko wówczas, gdy prowadzi to do uzyskania wyższego stopnia porównywalności danych porównawczych. Nie ma bowiem potrzeby korygować kryteriów porównywalności, które nie mają wpływu na wysokość ceny transferowej lub ich wpływ jest nieznaczny. Z kolei gdy rozsądna korekta nie wyeliminuje różnic porównywalności lub gdy korekta nie zwiększy wiarygodności wyników przedsiębiorca powinien rozważyć czy ponownie nie dobrać próby bądź czy nie zastosować innej metody weryfikacji ceny transferowej.

Zastosowanie metody

Z Objaśnień MF wynika, że dla celów metody PCN należy użyć, co do zasady, cen transakcyjnych. Porównania należy dokonać na podstawie cen, które stosuje dany podmiot na porównywalnym rynku z podmiotami niepowiązanymi (wewnętrzne porównanie cen) lub na podstawie cen, które stosują w porównywalnych transakcjach niepowiązane podmioty (zewnętrzne porównanie cen). Stosując metodę PCN trzeba pamiętać, że przepisy nie precyzują jak duża powinna być liczebność próby porównawczej. To przedsiębiorca w każdym przypadku powinien zdecydować, jaka próba będzie właściwa. Przy metodzie PCN kluczowy jest stopień porównywalności danych.

Warto też wiedzieć, że obecne regulacje nie wprowadzają żadnego obowiązku stosowania metody PCN w pierwszej kolejności przed innymi metodami. To zaś oznacza, że w każdej sytuacji to przedsiębiorca musi zdecydować, która z możliwych do zastosowania metod będzie najwłaściwsza.

Objaśniania MF kończą informacje na temat tego, przy jakich transakcjach metoda PCN powinna być stosowana.

Jeśli macie Państwo wątpliwości co do tego kiedy i jak zastosować metodę PCN w transakcjach między podmiotami powiązanymi, zapraszamy do kontaktu z Ekspertami TPA Poland.

Damian Kubiś   Damian Kubiś

 Partner, Tax Advisor

Objaśnienia Ministerstwa Finansów


Czytaj także:

Interpretacja ogólna wyjaśni jak rozumieć transakcję kontrolowaną

Zbliża się czas sporządzania sprawozdań finansowych