Polacy wracający do kraju dostaną specjalne preferencje

Spread the love

Rząd pracuje nad zachętami podatkowymi, które skłonią rodaków do powrotu do Polski. Preferencje mają objąć podatek dochodowy i składki ZUS. Na specjalny podatek mogą też liczyć cudzoziemcy.

Takie rozwiązania mają znaleźć się w programie Polski Ład, który ma zacząć obowiązywać już w przyszłym roku. Konkretne projekty przepisów – jak zapowiedział premier Mateusz Morawiecki – niebawem trafią do konsultacji (są już po etapie prekonsultacji).

Korzystny powrót do kraju

Nowa ulga, zwana ulgą na powrót ma być skierowana do osób, które przez 3 lata mieszkały poza granicami kraju. Obecnie największa grupa Polaków mieszka w Niemczech i w Wielkiej Brytanii. Równie dużo rodaków wybrało na swoje miejsce do życia Irlandię, Holandię i Włochy.
Gdy osoby takie zdecydują się na powrót zyskają możliwość odliczania od podatku połowy podatku zapłaconego przez siebie w Polsce w poprzednim roku. Odliczenie to będzie limitowane czasowo. Będzie można z niego korzystać przez cztery lata następujące po roku bazowym. Co to rok bazowy? Otóż według wyjaśnień Ministerstwa Finansów rokiem bazowym będzie wybrany przez podatnika rok, w którym zmienił on rezydencję podatkową i stał się polskim rezydentem albo rok następujący po zmianie rezydencji podatkowej.
Odliczenie będzie możliwe niezależnie od tego, czy podatnik opodatkowuje swoje dochody indywidualnie, wspólnie z małżonkiem lub jako rodzic samotnie wychowujący dziecko.
Wysokość odliczenia w pierwszym roku wyniesie 50% podatku należnego za rok bazowy, zaś w drugim – 50% podatku należnego obliczonego za pierwszy rok stosowania ulgi. W trzecim i czwartym roku będzie to 50% podatku należnego obliczonego za poprzedni rok stosowania ulgi, czyli odpowiednio za drugi i trzeci rok stosowania odliczenia.
Oczywiście, aby z ulgi na powrót skorzystać podatnik będzie musiał spełnić pewne warunki. Projekt nowelizacji przepisów zakłada, że warunkiem odliczenia będzie uzyskanie dochodów z określonych źródeł (praca, działalność wykonywana osobiście, pozarolnicza działalność gospodarcza lub z praw autorskich i praw pokrewnych) oraz bycie polskim rezydentem podatkowym. Warunki te będą musiały być spełnione we wszystkich latach, w których podatnik będzie korzystał z ulgi. Dodatkowym warunkiem, istotnym ze względu na cel odliczenia, będzie udokumentowanie rezydencji podatkowej certyfikatem rezydencji z kraju ostatniego miejsca zamieszkania. Ulgę będzie ujmować się w zeznaniu rocznym.
Co ważne, ulga na powrót ma działać także w zakresie składek na ubezpieczenia społeczne. W tym obszarze preferencja ma polegać na tym, że osobom powracającym do Polski połowę składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe pokrywać będzie przez 4 lata budżet państwa.

Cudzoziemcy też mile widziani

Zmiany podatkowe mają także zachęcić obcokrajowców do zmiany miejsca zamieszkania – na kraj nad Wisłą. Co dla nich szykują polskie władze? Specjalny, zryczałtowany podatek. Jeśli bowiem cudzoziemcy zdecydują się przeprowadzić do Polski, ich zagraniczne dochody będą mogły być opodatkowane w sposób preferencyjny. Po co to wszystko? Jak czytamy w uzasadnieniu nowelizacji chodzi o „pozyskanie nowych podatników, a tym samym rozbudowę bazy podatkowej bez jednoczesnego podwyższania obciążeń podatkowych”. Grupą docelową tych rozwiązań mają być podatnicy dysponujący ponadprzeciętnym poziomem aktywów (tzw. High net worth individuals – HNWI).
Podatnik, który zmieni miejsce zamieszkania na Polskę będzie mógł wybrać szczególne zasady opodatkowania przychodów zagranicznych. Do takiego wyboru zyskają prawo tylko podatnicy będący osobami fizycznymi, którzy przeniosą miejsce zamieszkania dla celów podatkowych (rezydencję podatkową) do Polski. Wybór nowego ryczałtu przez takich podatników, spowoduje, że zapłacą oni podatek w stałej wysokości (określona kwota) bez konieczności wykazywania w zeznaniu źródeł tych przychodów, wysokości przychodu oraz państwa jego uzyskania.
Tu również trzeba będzie spełnić pewne warunki. Podatnik, który będzie chciał wybrać opodatkowanie na nowych zasadach powinien spełniać łącznie następujące warunki:

  • przenieść miejsce zamieszkania dla celów podatkowych (rezydencję podatkową) na terytorium Polski;
  • w okresie poprzedzającym rok podatkowy, w którym podatnik przeniósł rezydencję podatkową do Polski, nie pozostawać polskim rezydentem podatkowym przez co najmniej pięć z sześciu lat podatkowych;
  • ponosić wydatki na wzrost gospodarczy, rozwój nauki i szkolnictwa, ochronę dziedzictwa kulturowego lub krzewienie kultury fizycznej, w sposób określony w odrębnym rozporządzeniu, w łącznej kwocie co najmniej 100 000 zł rocznie.

Aby z nowego ryczałtu skorzystać trzeba będzie w tym celu złożyć odpowiednie oświadczenie do naczelnika urzędu skarbowego. Oświadczenie spowoduje, że ryczałt będzie obowiązywał przez 10 lat, chyba że nastąpią okoliczności powodujące utratę prawa do korzystania z tej formy opodatkowania. Ryczałt obejmie tylko i wyłącznie zarobki zagraniczne. Nie będzie się go stosować do przychodów pochodzących z polskich źródeł.
Projekt przepisów przewiduje, że nowy ryczałtowy podatek będzie ustalony kwotowo i wyniesie 200 000 zł za każdy rok podatkowy niezależnie od wysokości uzyskanego przez podatnika przychodu. Dla porównania we Włoszech podatek dochodowy dla HNWI został ustalony na poziomie 100 000 euro rocznie, co przyniosło skutek w postaci 160 podatników, którzy przenieśli miejsce zamieszkania do tego państwa w pierwszym roku stosowania tego rozwiązania.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *