Zbliża się termin na raportowanie ORD-U za 2021 r.

Spread the love

W 2022 r. podmioty z grup kapitałowych są kolejny raz zobligowane, na podstawie art. 82 ust. 1 pkt 2 Ordynacji Podatkowej, do przekazania informacji o umowach zawartych z nierezydentami w rozumieniu przepisów prawa dewizowego, tj. do raportowania formularza ORD-U.

Termin na złożenie formularza ORD-U za rok 2021 (dla podmiotów, których rok podatkowy skończył się 31 grudnia 2021 r.) upływa 31 marca 2022 r. Należy jednak zwrócić uwagę, że w wyniku wprowadzonego od 1 stycznia 2022 r. pakietu zmian podatkowych, w ramach nowelizacji przepisów, nie wszyscy podatnicy będą zobligowani do złożenia formularza ORD-U Wprowadzono bowiem zwolnienie z obowiązku raportowania dla niektórych podatników.

Poniżej przedstawione zostały najważniejsze informacje w związku z obowiązkami sprawozdawczymi w zakresie ORD-U, obowiązujące już dla ORD-U za 2021 r.

Zwolnienie z obowiązku raportowania ORD-U – zmiana w przepisach

Obowiązujący od stycznia 2022 r. art. 82 § 1c Ordynacji Podatkowej stanowi, że podatnicy zobowiązani do sporządzenia informacji o cenach transferowych (TP-R) na podstawie art. 11t ust.1 Ustawy o CIT nie są zobowiązani do składania formularza ORD-U.
Zwolnienie to nie dotyczy jednak podatników oraz spółek niebędących osobami prawnymi zawierających:

  • transakcje bezpośrednie z podmiotami z rajów podatkowych (w rozumieniu w art. 11o ust. 1 Ustawy o CIT).
  • transakcje pośrednie z podmiotami z rajów podatkowych (w rozumieniu w art. 11o ust. 1a Ustawy o CIT).

Przypomnijmy, że chodzi tutaj o następujące transakcje objęte od 1 stycznia 2021 r. obowiązkiem dokumentacyjnym w zakresie dokumentacji lokalnej oraz formularza TPR:

  • transakcje inne niż kontrolowane, które były zawierane przez podatnika z podmiotem mającym miejsce zamieszkania, siedzibę lub zarząd w raju podatkowym, a w danym roku obrotowym wartość takowej transakcji przekroczyła 100 tys. zł
  • transakcje kontrolowane lub inne niż kontrolowane, które były zawierane przez podatnika, jeżeli rzeczywisty właściciel należności ma miejsce zamieszkania, siedzibę lub zarząd w raju podatkowym, a w danym roku obrotowym wartość takowej transakcji przekroczyła 500 tys. zł.

Należy zatem pamiętać, że w celu uzyskania zwolnienia z raportowania ORD-U koniecznym jest zweryfikowanie zawierania przez podatnika w 2021 r. tzw. transakcji rajowych (bezpośrednich i pośrednich).

W przypadku, gdy transakcje takie zostaną zidentyfikowane, podatnik nie będzie mógł skorzystać ze zwolnienia z przygotowania formularza ORD-U, a wręcz przeciwnie będzie zobowiązany do złożenia zarówno ORD-U, jak i formularza TP-R.

Omawiane zwolnienie dotyczy formularzy ORD-U składanych po 31 grudnia 2021 r., a więc podatnicy składający informację ORD-U w roku 2022 za rok 2021, spełniając wskazane warunki, będą mogli skorzystać ze zwolnienia.

Termin na złożenie formularza ORD-U

Termin na złożenie informacji o umowach zawartych z nierezydentami wynosi trzy miesiące od zakończenia roku podatkowego, za który informacja ta jest składana.

W praktyce oznacza to, że dla większości podatników termin na raportowanie formularza ORD-U za rok 2021 mija 31 marca 2022 r.

Obowiązek i zakres raportowania

Poniżej przypominamy również podstawowe informacje związane z formularzem ORD-U.

Obowiązek składania formularza ORD-U w odniesieniu do zawieranych z nierezydentami dotyczy sytuacji, gdy:

  • jedna ze stron tej umowy, bezpośrednio lub pośrednio, bierze udział w zarządzaniu lub kontroli drugiej strony umowy albo posiada co najmniej 5% udziałów w jej kapitale, lub
  • inny podmiot, niebędący stroną umowy, równocześnie bierze udział, bezpośrednio lub pośrednio, w zarządzaniu lub kontroli podmiotów będących stronami umowy albo posiada co najmniej 5% udziałów w kapitałach tych podmiotów, lub
  • nierezydent, będący stroną umowy, posiada na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przedsiębiorstwo, oddział lub przedstawicielstwo.

W formularzu uwzględnione powinny zostać umowy zawarte w danym roku podatkowym, jak również transakcje realizowane w danym roku na podstawie umów zawartych we wcześniejszych latach, które przekraczają następujące progi istotności:

  • suma należności lub zobowiązań wynikająca z umów zawartych z tym samym nierezydentem wynosi 300 000 EUR – w dwóch pierwszych przypadkach wskazanych powyżej, lub

jednorazowa wartości należności lub zobowiązań wynosi 5 000 EUR – w trzecim przypadku wskazanym powyżej.

Sankcje za brak złożenia ORD-U

Niedopełnienie obowiązku w zakresie złożenia ORD-U może wiązać się z ryzykiem poniesienia odpowiedzialności karno-skarbowej.

Jak wynika z treści art. 80 § 1 Kodeksu karnego skarbowego: kto wbrew obowiązkowi nie składa w terminie właściwemu organowi wymaganej informacji podatkowej podlega karze grzywny do 120 stawek dziennych. W wypadku mniejszej wagi sprawca czynu zabronionego podlega karze grzywny za wykroczenie skarbowe (§ 4).

Zapraszamy do kontaktu z naszym ekspertem w przypadku pytań dotyczących Cen Transferowych. 

Joanna Kubińska

Associate Partner, Head of Transfer Pricing

joanna.kubinska@tpa-group.pl


Pobierz cały alert w wersji PDF