Krzysztof Kaczmarek
Krzysztof Kaczmarek Partner zarządzający

Nowa Ordynacja Podatkowa ma być 3xP

Spread the love

Nowa Ordynacja Podatkowa oraz inne zmiany podatkowe mają spełniać wymogi 3xP

Przejrzysta, prosta i przyjazna (3xP) – to cechy, które ma odzwierciedlać nowa Ordynacja podatkowa. Ministerstwo Finansów zmodyfikowało właśnie projekt kodeksu podatkowego, który przygotowała Komisja Kodyfikacyjna Ogólnego Prawa Podatkowego.

Według resortu nowa Ordynacja podatkowa powinna zostać dostosowana do światowych i unijnych norm podatkowych, dlatego jej modyfikacja jest niezbędna. Szczególnie, że dziś obowiązująca ustawa powstała 20 lat temu. Liczne nowelizacje nie pomogły w jej unowocześnieniu, a jedynie komplikowały zapisane w niej rozwiązania.

Ministerstwo Finansów zapewnia, że nowe regulacje dadzą podatnikom poczucie bezpieczeństwa, a administracji skarbowej zapewnią skuteczność w działaniu.

20 nowych rozwiązań

Jak wynika z prezentacji MF w nowej Ordynacji podatkowej znajdzie się 20 nowych instytucji. Ich celem ma być ochrona praw podatnika w relacjach z urzędnikami fiskusa. Wśród nich znajdą się m.in.:

  • mediacja podatkowa – procedura rozwiązywania sporów z udziałem osoby trzeciej (mediatora z listy prowadzonej przez MF),
  • umowy między podatnikiem a organem podatkowym – dokumentowane protokołem. Organ podatkowy będzie zobowiązany do odzwierciedlenia uzgodnień w późniejszej decyzji podatkowej,
  • procedura konsultacyjna – inaczej nazywana kontrolą na zamówienie. Podatnik niepewny co do poprawności dokonanych rozliczeń podatkowych będzie mógł zwrócić się do organu podatkowego o skontrolowanie przez organ określonej transakcji,
  • umowa o współdziałanie, tzw. Cooperative compliance – podatnik zobowiązuje się do ujawnienia organowi podatkowemu wszelkich istotnych informacji na temat swojej działalności oraz zgłaszania wszelkich zagadnień potencjalnie spornych, a organ udziela odpowiedzi na pytania podatnika.

Nowym organem, który zostanie powołany będzie Rzecznik Praw Podatnika. Jego zadaniem będzie monitorowanie i analiza problemów związanych z tworzeniem i stosowaniem prawa podatkowego, a także porównywanie nowych rozwiązań ustawowych i opiniowanie projekty aktów normatywnych z zakresu prawa podatkowego pod kątem ochrony praw podatnika. Rzecznik będzie mógł także przyłączyć się do postępowania podatkowego w sprawie indywidualnej, otrzyma dostęp do akt podatkowych oraz będzie mógł wnioskować do ministra finansów o rozważenie możliwości uchylenia decyzji w konkretnej sprawie.

Powstanie także Centrum Kompetencyjne Podatków Lokalnych. Ma on być wsparciem dla organów podatkowych, rozwiązywania problemów pojawiających się w zakresie podatków lokalnych oraz bieżącego orzecznictwa i praktyki. To zadanie będzie należeć do Krajowej Informacji Skarbowej, która jest częścią Krajowej Administracji Skarbowej.

Centrum będzie też świadczyć wsparcie informacyjne oraz pomoc w załatwieniu spraw indywidualnych. Tego typu sprawy będą załatwiane tylko na wniosek samorządowego organu podatkowego i bez wkraczania w jego kompetencje, prawa i obowiązki.


WAŻNE: Przepisy nowej Ordynacji podatkowej będą napisane prostym językiem, w sposób czytelny i spójny. Założenie jest takie, aby nie wprowadzały nadmiernych obciążeń. Ten nowy akt prawny ma być prosty i łatwy w użytkowaniu oraz dostosowany do rozwoju gospodarczego i technologicznego – czytamy w komunikacie MF.


Niezależnie od planowanych zmian w Ordynacji podatkowej, warto też wymienić kilka innych pomysłów, które mają spełnić zasady 3xP w odniesieniu do rozliczeń podatkowych:

Skarbówka weźmie na siebie część obowiązków

Z przedstawionych przez resort finansów założeń wynika, że od 2019 roku obowiązek rozliczenia PIT przejdzie na administrację skarbową. Ma to być ułatwienie dla osób, które są zatrudnione u jednego pracodawcy na podstawie umowy o pracę. I tak przecież pracodawca informuje urząd skarbowy o uzyskanych dochodach, zapłaconym podatku itp. Nie trzeba zatem wymagać od podatnika dodatkowego zaangażowania, np. w postaci składania dokumentów, informacji, zeznań, skoro mogą sobie z tym poradzić systemy informatyczne. Urzędnicy skarbowi będą wypełniać deklaracje za podatników na podstawie posiadanych danych w swoich systemach, a także innych rejestrach, np. PESEL. Podatnik wypełnione przez urząd zeznanie będzie mógł m.in. zaakceptować lub odrzucić i złożyć własną deklarację. Od 2019 roku to ułatwienie ma objąć deklaracje PIT-37 i PIT-38. W kolejnym, 2020, będą to PIT-36 i PIT-36L.

Deklaracje VAT, stawki i ulga na złe długi

Od przyszłego roku podatnicy mogą spodziewać się też sporych zmian w zakresie VAT. Otóż MF przewiduje rezygnację z deklaracji VAT (wystarczającym będzie JPK_VAT) i zmniejszenie obowiązków informacyjnych dla przedsiębiorców.

Resort Finansów chce także opracować nową matrycę stawek podatkowych. Chodzi o uporządkowanie obecnej sytuacji, która sprawia podatnikom kłopoty interpretacyjne oraz przyczynia się do powstawania absurdalnych sytuacji związanych z przyporządkowaniem poszczególnych towarów do właściwych stawek. Zmiany w tym obszarze mają dać podatnikom większą pewność co do stosowania przepisów w praktyce. Ma mieć to przełożenie na zmniejszenie liczby sporów w zakresie stawek VAT.

Kolejna planowana w VAT zmiana to skrócenie ze 150 do 120 dni terminu ulgi, która umożliwia wierzycielowi zastosowanie przepisów dotyczących „ulgi na złe długi”.

Ma to pozwolić na zmniejszenie podstawy opodatkowania i podatku należnego z tytułu dostawy towarów lub świadczenia usług na terytorium kraju w przypadku niezapłaconych wierzytelności (które nie zostały także zbyte), od których terminu płatności upłynęło już 120 dni. Ministerstwo ocenia, że wpłynie to pozytywnie na jego kondycję finansową dzięki uwolnieniu (wcześniej) dodatkowych środków finansowych. Również po stronie dłużnika nastąpi skrócenie terminu ze 150 do 120 dni na obowiązkową korektę odliczonej kwoty podatku wynikającej z faktury, w przypadku nieuregulowania należności wynikającej z tej faktury.

Wystarczy jedna deklaracja PCC

Kolejne uproszczenie ma objąć podatek od czynności cywilnoprawnych (PCC). MF chce, aby podatnicy, którzy dokonują wielu jednorodnych czynności cywilnoprawnych będą mogli składać jedną, zbiorczą deklarację dla potrzeb podatku od czynności cywilnoprawnych (PCC). Taka deklaracja miałaby być składana raz w miesiącu i objęłaby wszystkie transakcje przeprowadzone w tym czasie.

Obniżenie podatków

Kolejna planowana nowość to zmniejszenie wysokości opodatkowania. Ma ona dotyczyć małych firm, które rozliczają CIT. Zmieniona wysokość stawki CIT ma wynieść 9% i z danych MF wynika, że może ona objąć nawet 90% wszystkich podatników tego podatku.

Samochód osobowy w firmie

Resort finansów proponuje podwyższenie z 20 tys. euro do 150 tys. zł limitu wartości samochodu osobowego, od którego odpisy amortyzacyjne są zaliczane do kosztów uzyskania przychodów. Z drugiej jednak strony pojawiają się informacje, że planowane jest ograniczenie możliwości zaliczania kosztów użytkowania takiego samochodu do kosztów podatkowych do 50% ich wysokości w przypadku, gdyby związek tych kosztów z działalnością podatnika nie był udokumentowany w szczegółowy sposób stosowną ewidencją.

Konwersja długu na kapitał

Podatnicy mają także otrzymać możliwość uwzględnienia wartości zadłużenia (w tym pożyczki) w kosztach uzyskania przychodów z tytułu wniesienia takiego zobowiązania tytułem wkładu do spółki. Aby skorzystać z takiego rozwiązania musi dojść do faktycznego otrzymania pożyczki.

Ulga „Innovation Box”

Rozwój nowych technologii w polskich przedsiębiorstwach to jedno z kluczowych obszarów, na który stawia polski rząd. Dlatego MF proponuje ulgę Inovation Box. Jaki jest cel tej propozycji? Dwojaki. Po pierwsze resort oczekuje, że wzrośnie zatrudnienie w obszarze B+R w przedsiębiorstwach. Po drugie, że zwiększy się świadomość firm w zakresie praw własności intelektualnej jako potencjalnych źródeł przychodów. Dodatkowo MF dzięki temu rozwiązaniu oczekuje wzrostu liczby zgłoszeń patentowych i patentów, szczególnie europejskich i międzynarodowych, przez polskie podmioty, które są zainteresowane ich wykorzystaniem w celach komercyjnych.

W założeniu Inovation Box ma dać podatnikom preferencyjne opodatkowanie (np. obniżoną stawką podatkową) dla kwalifikowanego dochodu, wyodrębnionego z całości dochodu, uzyskiwanego ze składników własności intelektualnej chronionych przez m.in. patent, prawo ochronne na wzór użytkowy, prawo z rejestracji wzoru przemysłowego czy prawo autorskie. Aby z takiej preferencji skorzystać podatnik będzie musiał prowadzić działalność badawczo-rozwojową związaną z wytworzeniem, rozwojem lub ulepszaniem składnika własności intelektualnej.

Jednorazowe rozliczenie straty

Podatnicy mają otrzymać możliwość jednorazowego rozliczenia całości poniesionej straty, jeżeli nie przekracza ona 5 mln zł w jednym roku podatkowym.

Sukcesja firm

Zmiany mają także dotknąć podatku od spadków i darowizn w zakresie dziedziczenia przedsiębiorstwa. Chodzi o wprowadzenie nowego zwolnienia z tej daniny jeśli następuje nabycie jednoosobowego przedsiębiorstwa w związku ze śmiercią przedsiębiorcy. Zwolnienie obejmie nabywców, którzy zdecydują się kontynuować prowadzenie odziedziczonego biznesu przez co najmniej 2 lata. Decyzję o wprowadzeniu takiej ulgi MF uzasadnia m.in. tym, że rozwiązanie to ma stwarzać szansę zachowania istniejących miejsc pracy.

Mały Podatnik

Zaplanowano także podwyższenie progu „małego podatnika” w PIT i CIT do 2 mln euro rocznej wartości sprzedaży. Ten ruch ma pozwolić na zwiększenie liczby firm, które otrzymają możliwość stosowania korzystniejszych zasad amortyzacji, rozliczeń kwartalnych czy – w CIT – niższej stawki podatku.

MF chce również wprowadzić możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wynagrodzenia za pracę współpracującego małżonka oraz małoletnich dzieci podatnika.

Odpłatne zbycie odziedziczonej nieruchomości

Pięcioletni termin, po którym dom, czy mieszkanie może być sprzedane bez podatku, u spadkobiercy liczony będzie od momentu nabycia nieruchomości przez spadkodawcę (obecnie jest on liczony od nabycia przez spadkobiercę). Koszty nabycia czy wytworzenia nieruchomości przez spadkodawcę będą również kosztem u spadkobiercy. Podobnie kosztem u spadkobiercy będą także długi i ciężary spadkowe, w tym roszczenia o zachowek.

Ulga mieszkaniowa

Dziś podatnik, który sprzedaje nieruchomość nie zapłaci od takiej transakcji PIT, jeśli uzyskane w ten sposób środki wyda w ciągu 2 lat na inne cele mieszkaniowe (katalog tych wydatków jest określony w przepisach ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych). Ministerstwo Finansów chce zmodyfikować te regulacje. Po pierwsze planuje wydłużyć termin na skorzystanie z ulgi mieszkaniowej do 3 lat. Po drugie pracuje nad rozszerzeniem katalogu wydatków na cele mieszkaniowe, aby znalazły się w nim także wydatki na przebudowę lub remont lokalu, które podatnik poniesie zanim stanie się jego właścicielem.

Interpretacje ogólne

Pewne zmiany czekają nas także w zakresie interpretacji podatkowych ogólnych. Będą mogły o nie występować organizacje branżowe w przypadku nowych przepisów podatkowych. W założeniu wnioski o wydanie interpretacji prawa podatkowego będą mogły składać izby gospodarcze oraz organizacje pracodawców. Jednak pytania będą mogły dotyczyć przepisów, które weszły w życie w okresie 12 miesięcy przed złożeniem wniosku. Dzięki zmianie przedsiębiorcy, składając wniosek o wydanie interpretacji ogólnej, nie będą musieli wykazywać przesłanki niejednolitego stosowania prawa (byłoby to niemożliwe w przypadku nowych przepisów).

Źródło: www.mf.gov.pl

Prawo i podatki | Archive

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Najnowsze posty

Powiadom mnie o nowych wpisach z bloga