Już wkrótce leasing i używanie samochodów osobowych w działalności gospodarczej mniej opłacalne.

Spread the love

W dniu 24 sierpnia 2018 r. na stronie Rządowego Centrum Legislacji opublikowany został projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy – Ordynacja podatkowa oraz o zmianie niektórych innych ustaw.

Jeżeli projekt zostanie przyjęty w niezmienionej formie, to sposób rozliczania wydatków z tytułu używania aut służbowych w działalności gospodarczej ulegnie diametralnej zmianie.

Obecny stan prawny

Podatnicy, używający aut osobowych w swojej działalności rozliczają się z fiskusem w oparciu o prowadzoną przez siebie ewidencję przebiegu pojazdu, zwaną potocznie kilometrówką. Na podstawie prowadzonej ewidencji, podatnik może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów wydatki poniesione w związku z użytkowaniem samochodu, jednak tylko do wysokości limitu wynikającego z pomnożenia liczby faktycznie przejechanych kilometrów i stawki za 1 km przebiegu.

Dodatkowo, gdy samochód osobowy został wprowadzony do majątku podatnika (tj. do ewidencji środków trwałych) to ma on prawo zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów wydatki poniesione z tytułu eksploatacji auta.

Ponadto, zgodnie z obowiązującymi przepisami, w przypadku, gdy podatnik korzysta z samochodu na podstawie umowy leasingu operacyjnego, to może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów całość opłat ustalonych w umowie.

Co się zmieni? Koniec z kilometrówką!

Zamiast wykorzystywanej dotychczas ewidencji przebiegu pojazdów, tzw. kilometrówki, ustawodawca proponuje limitowany procentowo sposób rozliczania wydatków związanych z użytkowaniem samochodu. Kilometrówka pozostanie aktualna dla podróży służbowych pracowników.

Auta prywatne – 80% poza kosztami

W sytuacji, gdy podatnik nie wprowadził samochodu stanowiącego jego własność do ewidencji środków trwałych, a korzysta z takiego auta dla celów prowadzenia działalności gospodarczej, będzie on miał prawo zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wyłącznie 20% wydatków poniesionych w związku z użytkowaniem auta. Oznacza to, że ustawodawca wyłącza z kosztów podatkowych aż 80% wydatków. Przy ustalaniu limitu, podatnicy będą uprawnieni do uwzględniania wszystkich poniesionych wydatków, w tym m.in. z tytułu eksploatacji auta.

Samochód stanowiący majątek podatnika – limit 50%

W myśl projektu, gdy podatnik wprowadzi swój prywatny samochód do ewidencji środków trwałych, będzie on uprawniony do odliczenia 50% wydatków z nim związanych. Zdaniem ustawodawcy, podatnik, który używa samochodu zarówno do celów prywatnych jak również do celów związanych z działalnością gospodarczą (tzw. użytek mieszany) nie jest uprawniony do odliczenia większej części wydatków. Ustawodawca proponuje zatem mniej korzystny dla podatników mechanizm, znany już z podatku VAT.

100% poniesionych wydatków tylko z ewidencją

Podatnik ma prawo zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów 100% poniesionych wydatków tylko wtedy, gdy udowodni, że samochód używany jest wyłącznie w działalności gospodarczej. Oznacza to, że podatnik zobowiązany będzie prowadzić ewidencję przebiegu pojazdu, o której mowa w Ustawie o VAT.

Koszty eksploatacji bez preferencji podatkowych

Projekt zakłada ujednolicenie zasad zaliczania wydatków z tytułu używania samochodu osobowego w działalności niezależnie od rodzaju umowy, na podstawie której podatnik korzysta z takiego samochodu. Wobec tego zarówno z tytułu leasingu, najmu, dzierżawy czy innej umowy podatnik uprawniony będzie zaliczyć do kosztów podatkowych tylko 50% poniesionych kosztów eksploatacji samochodu (tj. kosztów przeglądu, kosztów paliwa, wymiany opon itp.) będącego przedmiotem umowy.

Ograniczenie to będzie miało zastosowanie również wtedy, gdy w koszty eksploatacji będą wliczone opłaty (czynsz) z tytułu ww. umów.

Nowy limit wydatków z tytułu odpisów amortyzacyjnych bez preferencji dla ekologii

Nowe przepisy podwyższają dotychczasowy limit odpisów z tytułu zużycia samochodu w wysokości 20.000,00 EUR (ok. 86.000,00 zł) do kwoty 150.000,00 zł. Proponowana zmiana będzie miała zastosowanie również do umów leasingu, najmu, dzierżawy itp. Oznacza to, że wprowadzone zostanie ograniczenie w zaliczaniu opłat z tytułu ww. umów do kosztów podatkowych.

Tym samym podatnik uprawniony będzie odliczyć tylko tę część opłat wynikających ze wspomnianych umów, w jakiej kwota 150.000,00 zł będzie pozostawała do wartości samochodu (tzw. odliczenie proporcjonalne).

Nowy limit odnosi się zarówno do wartości początkowej samochodu osobowego, jak i wartości samochodu przyjętej dla celów ubezpieczenia umożliwiającej zaliczenie do kosztów uzyskania przychodów składek na ubezpieczenie samochodu.

Podróże służbowe pracownika

Rozliczanie podróży służbowych odbytych przez pracownika pozostaje bez zmian. Nadal będzie można rozliczać tzw. kilometrówką wydatki poniesione przez pracownika z tytułu używania przez niego auta służbowego do jazd zamiejscowych oraz jazd lokalnych.

Planowane wejście w życie ustawy

Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 r.

Przepisy przejściowe!

Co istotne, projekt będzie miał zastosowanie już do umów leasingu, najmu, dzierżawy itp. zawartych lub zmienionych od 1 stycznia 2019 r.

Co do zasady, do umów zawartych przed 1 stycznia 2019 r. będzie można stosować obecnie obowiązujące przepisy, jednakże nie dłużej niż do 31 grudnia 2020 r.

Natomiast jeśli podatnik przed 1 stycznia 2019 r., ale już po ogłoszeniu ustawy w Dzienniku Ustaw postanowi zmienić dotychczasowe warunki obowiązującej go umowy lub zawrzeć nową umowę, to będzie mógł się rozliczać na starych zasadach jedynie do końca 2018 r.!

Źródło: Projekt ustawy

https://legislacja.rcl.gov.pl/docs//2/12315309/12530089/12530090/dokument354880.pdf

Źródło: Uzasadnienie do projektu ustawy   

https://legislacja.rcl.gov.pl/docs//2/12315309/12530089/12530090/dokument354882.pdf

Tax Highlights PL | Archive

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Najnowsze posty

Tax & Legal Highlights for Real Estate – May 2019

In the May edition we explain i.e. when does the tax obligation arise in construction or construction-assmbly service and has the buyer ot the real estate the right to claim reimbursment of the overpaid tax due to VAT improperly calculated by the seller. We discuss the withholding tax topic and the possibility of assuming the cost of intangible and legal services as tax-deductible in transactions between limited partnerships.

Tax & Legal Highlights for Real Estate – maj 2019

W majowym wydaniu wyjaśniamy m.in. kiedy powstaje obowiązek podatkowy przy wykonywaniu usługi budowlanej lub budowlano-montażowej i czy nabywca nieruchomości może ubiegać się o zwrot nadpłaconego podatku w związku z nienależnie naliczonym VAT przez sprzedawcę. Poruszamy również temat podatku u źródła oraz możliwości zaliczenia kosztów usług niematerialno-prawnych do kosztów uzyskania przychodów w przypadku transakcji między spółkami komandytowymi.

Powiadom mnie o nowych wpisach z bloga