Łukasz Korbas
Łukasz Korbas Partner, Accounting & Payroll Outsourcing

Będą zmiany w podpisach pod sprawozdaniem i jego formatach elektronicznych

Spread the love
Zmiany w podpisach pod sprawozdaniem i jego formatach elektronicznych

Rząd przygotował nowelizację ustawy o rachunkowości, która pozwoli po spełnieniu określonych warunków, na podpisywanie sprawozdań finansowych przez jednego członka zarządu. Zmienić mają się także niektóre zasady sporządzania sprawozdań finansowych w zakresie ich elektronicznych formatów.

Rząd upublicznił konsultowany obecnie projekt nowelizacji ustawy o rachunkowości, która ma wprowadzić zmiany dotyczące sprawozdań finansowych. Nowelizacja miałaby wejść w życie już po 7 dniach od ogłoszenia jej w Dzienniku Ustaw.

Najbardziej istotna zmiana ma dotyczyć podpisywania sprawozdań finansowych w jednostkach w których zarząd jest wieloosobowy. Zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami, w takich jednostkach sprawozdanie finansowe muszą podpisać wszyscy członkowie zarządu. Przepisy przewidują bowiem, że sprawozdanie powinna podpisać osoba, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych, oraz kierownik jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy – wszyscy członkowie tego organu. Po zmianie miałby wystarczyć podpis tylko jednej osoby wchodzącej w skład organu wieloosobowego, czyli w praktyce w skład zarządu. Aby było to możliwe konieczne będzie spełnienie określonych warunków.

Jeden podpis pod sprawozdaniem wystarczy

Druga ważna zmiana wynikająca z nowelizacji dotyczy elektronicznych formatów plików sprawozdania finansowego.

Zgodnie z tymi zmianami, emitenci sporządzający roczne sprawozdania finansowe w oparciu o polskie standardy rachunkowości, jak również̇ zgodnie z MSR, będą̨ sporządzać swoje sprawozdania finansowe, które stanowią̨ cześć raportu rocznego, w formacie stosowanym dla celów rocznego raportu finansowego (XHTML). Jednostki niebędące emitentami i sporządzające swoje sprawozdania finansowe zgodnie z MSR będą̨ mogły sporządzać sprawozdania finansowe w formacie stosowanym przez tę jednostkę dla celów rocznego raportu finansowego (XHTML) lub w innym formacie przeszukiwalnym. Również sprawozdania skonsolidowane musiałyby być sporządzane albo w formacie XHTML albo przeszukiwalnym.

Wprowadzenie formatu przeszukiwalnego jako alternatywy dla formatu XHTML, oznacza, że sprawozdanie finansowe (lub skonsolidowane sprawozdanie finansowe) powinno zostać sporządzone w formacie, który umożliwia automatyczne przeszukanie tego sprawozdania.

W obecnej wersji projektu zmiana dotycząca formatów ma wejść w życie tak jak cała ustawa po 7 dniach od ogłoszenia nowelizacji w Dzienniku Ustaw. Możliwe jest jednak, że w toku dalszych prac termin wejścia tej części nowelizacji zostanie przesunięty na 1 stycznia 2022 roku lub że pojawi się przepis przejściowy przewidujący stosowanie ich do sprawozdań sporządzanych po tej dacie.

Zmiana elektronicznych formatów sprawozdań wynika bowiem z dostosowania polskiego prawa do wymogów rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2019/815 z dnia 17 grudnia 2018 r. uzupełniającego dyrektywę 2004/109/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących specyfikacji jednolitego elektronicznego formatu raportowania (tzw. rozporządzenie 2019/815). Unia rozpoczęła jednak prace nad przesunięciem wynikających z tych przepisów terminów o rok, czyli właśnie do 1 stycznia 2022 roku. Komunikat w tej sprawie ukazał się 11 grudnia 2020 r.

W konsekwencji KNF oraz Ministerstwo Finansów 15 grudnia 2020 r. wydały komunikat, z którego wynika, że opracuje przepisy implementujące unijne prawo do polskiego porządku prawnego niezwłocznie po przyjęciu zmiany Dyrektywy oraz jej opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

W komunikacie poinformowano także, że skorzystanie przez Polskę z opcji krajowej nie będzie miało wpływu na termin obowiązkowego oznaczania (tagowania) informacji dodatkowej w skonsolidowanych sprawozdaniach finansowych sporządzanych zgodnie z MSSF (Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej). Tagowanie informacji dodatkowej nadal będzie wymagane dla skonsolidowanych sprawozdań finansowych sporządzanych za lata obrotowe rozpoczynające się 1 stycznia 2022r. lub później, tj. począwszy od sprawozdań za rok obrotowy 2022.

Biegły rewident zbada, czy zastosowano tagowanie

Nowelizacja przewiduje także zmiany w ustawie z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym. W myśl tych regulacji, po zmianie przepisów o formatach elektronicznych, biegły rewident w przypadku badania sprawozdań finansowych w sprawozdaniu z badania będzie musiał się odnieść, czy sprawozdanie finansowe jest zgodne z odpowiednimi wymogami ustawowymi. W przypadku sprawozdań finansowych sporządzanych zgodnie z wymogami określonym w unijnym rozporządzeniu 2019/815 biegły rewident w sprawozdaniu z badania będzie musiał się wypowiedzieć się, czy sprawozdanie finansowe zostało sporządzone w formacie XHTML, a w przypadku skonsolidowanych sprawozdań finansowych sporządzonych zgodnie z MSSF – czy zostało ono właściwie oznakowane przy użyciu języka znaczników Inline XBRL.

Zmiana polega zatem na wprowadzenia dodatkowego, obligatoryjnego elementu do sprawozdania z badania sprawozdania finansowego w postaci opinii, czy badane skonsolidowane sprawozdanie finansowe zostało oznakowane zgodnie z wymogami rozporządzenia 2019/815.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Najnowsze posty

Powiadom mnie o nowych wpisach na blogu