Krzysztof Kaczmarek Managing Partner, Tax Advisor

Fiskus chce informacji od spółek jawnych

Spread the love
Fiskus a interes spółek jawnych

Przedsiębiorstwa, które działają w formie spółek jawnych muszą powiadomić skarbówkę o tym, kto jest wspólnikiem tych firm. Pierwsze tego typu informacje powinny były trafić do urzędów już w styczniu.

Nowe obowiązki informacyjne dla spółek jawnych to skutek wejścia w życie 1 stycznia 2021 r. ustawy z 28 listopada 2020 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2020 r. poz. 2123). Nowelizacja ta m.in. zmieniła status spółek komandytowych i jawnych. Co do zasady stały się one z początkiem roku podatnikami CIT. W przypadku spółek jawnych CIT nie będzie miał zastosowania, ale muszą być spełnione pewne warunki, w tym dopełnione wspomniane obowiązki informacyjne.

Zakres nowych przepisów

Zgodnie ze zmienionymi regulacjami ustawy o CIT, podatnikami tego podatku mogą się stać m.in. te spółki jawne, których wspólnikami nie są wyłącznie osoby fizyczne. Będzie tak wówczas, gdy spółki te nie złożą informacji o podatnikach podatku dochodowego od osób prawnych oraz o podatnikach podatku dochodowego od osób fizycznych, posiadających bezpośrednio lub za pośrednictwem podmiotów niebędących podatnikami podatku dochodowego, prawa do udziału w zysku tych spółek.

Minister określił wzór zawiadomień

Aby obowiązku informacyjnego dopełnić konieczne jest skorzystanie z dedykowanych do tego celu wzorów. Określił je minister finansów w rozporządzeniu (Dz.U. z 2021 r., poz. 87). Są to formularz CIT-15J oraz załącznik do niego CIT/JW. Druki te trzeba złożyć do naczelnika urzędu skarbowego właściwego ze względu na siedzibę spółki jawnej oraz do naczelnika urzędu skarbowego właściwego dla każdego podatnika osiągającego dochody z takiej spółki.

Oczywiście wspomniane informacje trzeba składać do skarbówki w odpowiednich terminach. Co do zasady powinno to nastąpić przed rozpoczęciem roku obrotowego spółki oraz w każdym przypadku, gdy nastąpi zmiana w składzie podatników. W tym ostatnim przypadku, na zawiadomienie o zmianach jest 14 dni, licząc od momentu zmiany.

W związku z faktem, że nowela obejmująca spółki jawne CIT weszła w życie 1 stycznia 2021 r., pierwsze informacje powinny były zostać złożone przez przedsiębiorców do końca stycznia 2021 r. według stanu na dzień:

  • 1 stycznia 2021 r. – w przypadku spółki jawnej, która rozpoczęła działalność przed 1 stycznia 2021 r.
  • Rozpoczęcia działalności – w przypadku spółki jawnej, która rozpoczęła działalność w okresie od 1 stycznia 2021 r. do 31 stycznia 2021 r.

W tym miejscu trzeba dodać, na co również w swoich komunikatach zwracało uwagę Ministerstwo Finansów, że w przypadku spółek jawnych rozpoczynających działalność po 31 stycznia 2021 r., chcąc zachować status podmiotu transparentnego podatkowo muszą one złożyć opisywane informacje przed rozpoczęciem pierwszego roku obrotowego.

Wpis do KRS jeszcze nie generuje obowiązków

Zgodnie z wyjaśnieniami Ministerstwa Finansów, wpisanie nowej spółki jawnej do Krajowego Rejestru Sądowego nie rozpoczyna automatycznie jej roku obrotowego. Zgodnie z przepisami o rachunkowości nowopowstała jednostka musi otworzyć księgi rachunkowe na dzień rozpoczęcia działalności, którym jest dzień pierwszego zdarzenia wywołującego skutki o charakterze majątkowym lub finansowym.

Oznacza to, że w przypadku gdy nowa spółka jawna, której wspólnikami nie są wyłącznie osoby fizyczne, już po zarejestrowaniu w KRS, a przed dniem faktycznego rozpoczęcia działalności złoży informacje do skarbówki, zachowa status podmiotu będącego poza regulacjami CIT.

Skutki braku zawiadomienia

Warto o nowym obowiązku informacyjnym pamiętać. Jego uchybienie oznacza objęcie spółek jawnych CIT. Jeśli spółki jawne, działające przed 1 stycznia 2021 r. nie złożyły informacji organowi podatkowemu do końca stycznia 2021 r. – stały się podatnikami CIT od początku 2021 r. W przypadku nowo założonej spółki jawnej i niezłożenia przez nią informacji w ustawowym terminie, stanie się ona podatnikiem CIT z dniem rozpoczęcia działalności. Z kolei przy braku zawiadomienia o zmianie w składzie wspólników opodatkowanie spółki jawnej CIT nastąpi z dniem, w którym nastąpiła zmiana w składzie podatników.

Prawo i podatki | Archive

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Najnowsze posty

Powiadom mnie o nowych wpisach na blogu