Łukasz Korbas Partner, Accounting & Payroll Outsourcing

Firmy dostały więcej czasu na przygotowanie sprawozdań finansowych

Spread the love

przygotowanie sprawozdań finansowychWszystkie jednostki spoza sektora finansów publicznych dostały trzy dodatkowe miesiące na przygotowanie sprawozdań finansowych za 2020 rok. W ten sposób termin na złożenie sprawozdania będzie pokrywał się z przedłużonym terminem na złożenie zeznania rocznego CIT.

26 marca 2021 r. Minister Finansów podpisał rozporządzenie o przedłużeniu terminów na sporządzenie sprawozdań finansowych za rok obrotowy 2020 dla jednostek sektora prywatnego oraz organizacji non-profit o 3 miesiące oraz dla jednostek sektora finansów publicznych o 1 miesiąc. W przypadku jednostek dla których rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy, oznacza to przesunięcie tego terminu z 31 marca 2021 r. odpowiednio na 30 czerwca oraz 30 kwietnia 2021 r.

Oczywiście jeśli jednostka ma inny rok obrotowy, trwający np. od 1 marca 2020 r. do 28 lutego 2021 r., to termin na przygotowanie sprawozdania będzie miała do końca sierpnia 2021 r. W przypadku takiej jednostki, normalny (nieprzedłużony) termin upływałby bowiem z końcem maja.

Formalnie przedłużenie terminu odpowiednio o 3 miesiące lub o 1 miesiąc dotyczy zamknięcia ksiąg rachunkowych, które normalnie powinno nastąpić na dzień kończący rok obrotowy oraz sporządzenia sprawozdania finansowego, czyli do końca marca. W takim samym stopniu przedłużany jest także termin na zatwierdzenie sprawozdania finansowego, który normalnie wynosi 6 miesięcy od dnia bilansowego, czyli dla jednostek dla których rok obrotowy jest tożsamy z rokiem kalendarzowym – z końcem czerwca. Jak łatwo policzyć termin przedłużony upłynie 30 września.

Pozostałe terminy związane ze sprawozdaniem przedłużane są o 90 dni (a dla jednostek sektora publicznego o 30 dni). Dotyczy to inwentaryzacji (powinna być zakończona najpóźniej do 15 stycznia) oraz sporządzenia zestawienia obrotów i sald kont księgi głównej za rok obrotowy, które powinno być sporządzone normlanie nie później niż 85 dnia po dniu bilansowym.

Nowe rozporządzenie wydłużyło ponadto do 31 lipca 2021 r. czas przekazanie Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej, za pomocą środków komunikacji elektronicznej, sprawozdania finansowego przez podatników PIT zobowiązanych do prowadzenia ksiąg rachunkowych.

Co istotne zmienione terminy dotyczą roku obrotowego kończącego się po 29 września 2020 r., jednak nie później niż 30 kwietnia 2021 r., o ile termin wykonania takich obowiązków nie upłynął przed 31 marca 2021 r.

Podstawowe terminy

Przypomnijmy, że zgodnie z ustawą o rachunkowości, na dzień zamknięcia ksiąg rachunkowych sporządza się sprawozdanie finansowe. Składają się na nie dokumenty takie jak: bilans, rachunek zysków i strat oraz informacja dodatkowa obejmująca wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia. W myśl ogólnie obowiązujących reguł, sprawozdanie finansowe powinno być sporządzone nie później niż w ciągu 3 miesięcy od dnia bilansowego.

Roczne sprawozdanie finansowe należy następnie złożyć do Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) do 15 dni od dnia jego zatwierdzenia. Sprawozdanie powinno zostać zatwierdzone w ciągu 6 miesięcy od dnia bilansowego, czyli od dnia kończącego rok obrotowy. Jeżeli rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy zatwierdzenie powinno nastąpić zatem do 30 czerwca, a złożone do KRS – do 15 lipca danego roku. W wyniku przedłużenia terminów będą to jednak w tym roku odpowiednio 30 września i 15 października.

Z kolei oświadczenie o braku obowiązku sporządzania rocznego sprawozdania finansowego należy złożyć w ciągu 6 miesięcy od dnia kończącego rok obrotowy. W praktyce, jeśli rok obrotowy pokrywa się z kalendarzowym, termin ten to 30 czerwca kolejnego roku.

Przypomnijmy, że sprawozdanie finansowe i towarzyszące mu dokumenty, a także oświadczenie o braku obowiązku sporządzenia sprawozdania przygotowuje się i składa do KRS tylko elektronicznie. Nie ma możliwości złożenia do rejestru dokumentów finansowych w postaci papierowej.

Sprawozdanie musi być w związku z tym podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub profilem zaufanym przez osobę, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych, i kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy – przez wszystkich członków tego organu (a zatem sprawozdanie podpisują co do zasady wszyscy członkowie zarządu).

Zmiany w podpisywaniu

Tu warto jednak zauważyć, że rząd przygotowuje projekt nowelizacji ustawy o rachunkowości. Jest to o tyle istotne, że przewiduje on przede wszystkim zmiany w zakresie podpisywania sprawozdań finansowych. Mają one polega na umożliwieniu dokonania tej czynności tylko przez jednego członka zarządu wieloosobowego. Nowelizacja wprowadza także ogólną zasadę (nowy art. 52 ust. 2a ustawy), zgodnie z którą podpisanie sprawozdania finansowego stanowi potwierdzenie, iż sprawozdanie to spełnia wymagania przewidziane w ustawie.

Nowelizacja określa także warunki, po spełnieniu których sprawozdanie finansowe może zostać podpisane tylko przez jednego członka organu wieloosobowego. Osoba ta musi uzyskać od pozostałych członków organu wieloosobowego oświadczeń potwierdzających, że sprawozdanie spełnia wymagania przewidziane w ustawie. W przypadku odmowy złożenia oświadczenia zastosowano rozwiązanie analogiczne do obecnie obowiązujących przepisów w zakresie odmowy podpisania sprawozdania finansowego, tj. konieczność pisemnego uzasadnienia odmowy złożenia oświadczenia. Odmowa złożenia oświadczenia będzie traktowana jako równoważna z odmową podpisania sprawozdania finansowego. Odmowa podpisu wymaga pisemnego uzasadnienia dołączonego do sprawozdania finansowego.

Projekt nowelizacji (UD 154) został upubliczniony 22 grudnia 2020 r. Obecnie projekt ciągle jeszcze jest na etapie wstępnych prac przed jego przyjęciem przez rząd. Sama nowelizacja miałaby jednak wejść w życie już po 7 dniach od ogłoszenia jej w Dzienniku Ustaw. Wszystko wskazuje na to, że nowe przepisy mogłyby wejść w życie jeszcze przed upływem terminu do sporządzenia sprawozdań finansowych za 2020 r. (czyli 30 czerwca dla jednostek, dla których rok obrotowy jest tożsamy z kalendarzowym).

Termin jak dla zeznania

Nowe rozporządzenie to jest o tyle istotne dla sektora jednostek prywatnych, że wydłuża termin na przygotowanie sprawozdania w takim samym zakresie, jak wcześniej wydłużono (również rozporządzeniem Ministra Finansów) termin na przygotowanie rocznego zeznania podatkowego CIT.

Na podstawie nowych przepisów termin na złożenie zeznania o wysokości dochodu osiągniętego (straty poniesionej) w roku podatkowym, który zakończył się w okresie od 1 grudnia 2020 r. do 28 lutego 2021 r., został wydłużony do 30 czerwca 2021 r. W tym samym terminie trzeba będzie dokonać wpłaty podatku należnego wykazanego w zeznaniu albo różnicy między podatkiem należnym od dochodu wykazanego w tym zeznaniu a sumą należnych zaliczek za okres od początku roku.

Do 30 czerwca 2021 r. wydłużono także dla podatników korzystających z opodatkowania ryczałtem od przychodów spółek kapitałowych (tzw. estoński CIT), czas na przedstawienie danych dotyczących przychodów, kosztów i dochodu wynikających z zeznania rocznego (zob. art. 7aa ust. 9 pkt 2 ustawy o CIT). Nowy termin dotyczy tych podatników CIT, dla których pierwszy rok opodatkowania ryczałtem rozpoczyna się w okresie od 1 stycznia 2021 r. do 1 marca 2021 r.

Jak widać rozwiązanie dotyczące przedłużenia terminu na przygotowanie sprawozdań finansowych jest sensowne i spójne z innymi regulacjami. Jedyny zarzut jaki można byłoby postawić nowym przepisom to to, że wydano je praktycznie w ostatniej chwili, czyli zdecydowanie za późno.


Czytaj także:

Ruszyła tarcza 8.0. Więcej firm z opcją skorzystania z pomocy

W 2021 roku dla niektórych podatników mniej korzystna amortyzacja

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Najnowsze posty

Powiadom mnie o nowych wpisach na blogu