MF zmienia część rozwiązań w Polskim Ładzie

Spread the love

Po zakończonych konsultacjach nad zmianami podatkowymi w ramach Polskiego Ładu, resort finansów zdecydował o wprowadzeniu kilku korekt w projekcie. Modyfikacje objęły m.in. najbardziej kontrowersyjny obszar, a więc dotyczący wysokości i rozliczania składki zdrowotnej.

Projekt zmian podatkowych w ramach Polskiego Ładu został przyjęty przez rząd i wpłynął już do Sejmu (druk nr 1532). Na ostatniej prostej do projektu zostały wprowadzone zmiany, które są wynikiem przeprowadzonych przez Ministerstwo Finansów konsultacji.

Składka w zależności kto ją płaci

Pierwsza wersja projektu zakładała rewolucyjne wręcz zmiany w wysokości opłacania oraz zasadach rozliczania składki zdrowotnej. Generalnie chodziło o zrównanie wysokości składki  zarówno dla pracowników jak i przedsiębiorców do 9% całego uzyskanego dochodu i zlikwidowaniu możliwości odliczania jej od podatku. Konsekwencją takiego ruchu byłby znaczny wzrost obciążeń podatkowych, zwłaszcza dla przedsiębiorców opodatkowanych liniowym PIT. Po publikacji tych propozycji pod koniec lipca ruszyła ostra krytyka tych pomysłów. Zarówno przedsiębiorcy jak i organizacje biznes zrzeszające, ale także eksperci podatkowi szeroko komentowali ministerialną propozycję, pokazując jej skutki w praktyce.

W efekcie MF postanowiło nieco złagodzić pierwotną propozycję, co nie oznacza – niestety – że się z niej wycofało. W projekcie skierowanym do Sejmu przewidziano więc, że składka zdrowotna dla osób rozliczających się z PIT według skali podatkowej nadal będzie wynosić 9% od dochodu. Zniknie możliwość odliczenia jej od podatku. Inaczej będzie wyglądać składka zdrowotna dla firm rozliczających się na zasadzie liniowego PIT. Tu MF zaproponowało, aby składka wynosiła 4,9%. Dla „liniowców” podstawą naliczenia składki również będzie dochód. Mimo takiej modyfikacji, zmiana ta nadal będzie oznaczać wzrost obciążeń podatkowych dla podatników opodatkowanych podatkiem liniowym, gdyż nie będą oni mieli już możliwości odliczenia jej od podatku.

Przy podatnikach opodatkowanych ryczałtem składka zdrowotna ma wynosić 9%, ale będzie tu trzeba zastosować bardziej skomplikowany model wyliczeń. Mianowicie, dla firm o rocznych przychodach do 60 tys. zł miesięczna podstawa składki zdrowotnej wyniesie 60% przeciętnego wynagrodzenia, dla przychodów do 300 tys. zł – 100% przeciętnego wynagrodzenia, a dla przychodów powyżej 300 tys. zł – 180% przeciętnego wynagrodzenia.

Z kolei u podatników płacących podatek na podstawie karty podatkowej do obliczenia 9% składki służyć będzie wysokość minimalnego wynagrodzenia. Składka w tym przypadku wyniesie zatem 270 zł.

W projekcie zaproponowano także zmianę terminu rozliczania składek zdrowotnych. Ma on być jednakowy dla wszystkich podatników i został określony na 20. dzień kolejnego miesiąca, za który należna jest składka.

Zmiany dotyczące niektórych ulg podatkowych

Kolejny obszar zmian wprowadzonych do projektu przepisów wprowadzających Polski Ład dotyczy niektórych ulg. Jedna z nich to tzw. ulga na powrót. Adresowana jest ona do osób, które zmienią rezydencję podatkową na polską. W projekcie doprecyzowano, że z ulgi tej będą mogli skorzystać podatnicy, którzy mają polskie obywatelstwo, Kartę Polaka i przez ostatnie 3 lata nie mieli rezydencji podatkowej w Polsce. Fakt mieszkania za granicą będzie mógł być potwierdzony nie tylko certyfikatem rezydencji, ale również innymi dokumentami, np. zaświadczeniami wydawanymi przez administracje innych państw oraz dokumentami dotyczącymi pracy czy zameldowania za granicą.

Dodatkowo MF postanowiło wydłużyć termin na skorzystanie z pewnych ulg dla przedsiębiorców. Ulgi B+R, na zatrudnienie innowacyjnych pracowników i na robotyzację będą mogły być rozliczane w roku poniesienia wydatku i przez 6 kolejnych lat. Ministerstwo zdecydowało się również wydłużyć okres korzystania z preferencji dla kolejnych czterech ulg. Z projektu wynika, że okres rozliczenia ulgi na ekspansję (dającej możliwość dodatkowego odliczenia kosztów, które przedsiębiorstwo poniesie rozszerzając swoje rynki zbytu) oraz ulgi na zabytki (pozwalającej odliczyć od dochodu wydatki o charakterze remontowo-konserwatorskim dotyczącym zabytkowych nieruchomości) przedłużony zostanie z 5 do 6 lat, ulgi na zakup terminalu płatniczego z 4 do 6 lat, a ulgi na prototyp (dotyczącej produkcji i wprowadzenia na rynek nowego produktu) z 2 do 6 lat.

Estoński CIT – niższe efektywne opodatkowanie  

W ramach Polskiego Ładu zostaną uproszczone warunki uprawniające do korzystania z estońskiego CIT. MF chce bowiem, aby z tego rozwiązania mogła skorzystać szersza grupa firm. Aby ten model rozliczeń ze skarbówką jeszcze bardziej uatrakcyjnić – na wniosek biznesu – resort finansów zdecydował się na obniżenie efektywnej stawki opodatkowania spółki estońskiej PIT-em i CIT-em. Od przyszłego roku dla podatników modelu estońskiego efektywne obciążenie podatkami dochodowymi ma się zmniejszyć z 30 do 25% dla większych podmiotów. Dla mniejszych ma to być obniżka z 25 do 20%.

Duże firmy z dodatkową daniną

Kolejna zmiana wprowadzona do Polskiego Ładu dotyczy największych przedsiębiorstw. MF chce obłożyć ich nowym podatkiem – tzw. „podatkiem od dużych korporacji”. Ma on dotyczyć spółek kapitałowych, których udział dochodów w przychodach wynosić będzie mniej niż 1%. Dotyczyć będzie tylko dochodów i przychodów z działalności operacyjnej. Wynosić będzie 0,4% osiąganych przez firmy przychodów plus 10% nadmiarowych płatności biernych (tj. wydatków pasywnych).

Szacunki MF wskazują, że nowy podatek zapłaci kilka procent firm i będą to największe korporacje.

Większość zmian zawartych w Polskim Ładzie ma wejść w życie 1 stycznia 2022 r. Aby jednak te rozwiązania zaczęły obowiązywać z tą datą – zwłaszcza w obszarze niekorzystnych zmian w podatkach dochodowych – uchwalone przepisy muszą być opublikowane w Dzienniku Ustaw do 30 listopada 2021 r.


Wyjaśniamy Polski Ład

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *