Proponowane zmiany w przepisach w zakresie transakcji rajowych

Spread the love

W dniu 28 czerwca br. opublikowany został zapowiadany przez Ministerstwo Finansów projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw, uwzględniający m.in. proponowane zmiany do przepisów w zakresie obowiązku dokumentacyjnego dla transakcji rajowych.

Proponowane zmiany prezentują się m.in. następująco:

Podniesienie progów dokumentacyjnych

Zgodnie z zapowiedzią planowane jest nałożenie obowiązku dokumentacyjnego na podatników realizujących transakcje kontrolowane i inne niż transakcje kontrolowane poprzez ustalenie nowych progów istotności dla transakcji:

 • bezpośrednich – poprzez dwukrotne zwiększenie progu tj. ze 100 000 zł
  na kwotę 200 000 zł,
 • pośrednich – rozróżnienie progów na:
  • 2 500 000 zł – w przypadku transakcji finansowych,
  • 2 500 000 zł – w przypadku transakcji towarowych oraz
  • 500 000 zł – w przypadku innych transakcji.

Rzeczywisty właściciel należności

W projekcie doprecyzowano, że w przypadku pośrednich transakcji rajowych, przepisy dotyczą rzeczywistego właściciela należności z tytułu danej transakcji.

Oznacza to, że obowiązek badania transakcji pod kątem rzeczywistego właściciela w raju podatkowym lub rozliczeń związanych z otrzymaną należnością z rajem podatkowym odnosi się jedynie do podmiotu otrzymującego należność.

Transakcje krajowe

Doprecyzowano, że w przypadku transakcji krajowych (gdzie wypłacający i otrzymujący należność podlegają krajowej jurysdykcji)obowiązek dokumentacyjny w zakresie pośrednich transakcji rajowych będzie ciążył tylko i wyłącznie na podmiocie otrzymującym należność.

Wskazano, iż podmiot ten dysponuje odpowiednią wiedzą, czy jest rzeczywistym właścicielem należności czy też, jeśli przekazuje należność dalej, posiada wiedzę jaki podmiot jest jej rzeczywistym właścicielem.

Odejście od konstrukcji domniemania rezydencji rzeczywistego właściciela w raju podatkowym

Aktualnie obowiązujące przepisy dotyczące dokumentacji pośrednich transakcji rajowych przewidują domniemanie rezydencji rzeczywistego właściciela w raju podatkowym, jeżeli druga strona transakcji dokonuje w roku podatkowym lub roku obrotowym rozliczeń z podmiotem rajowym.

W projekcie zaproponowano odejście od konstrukcji domniemania na rzecz wyłączenia stosowania obowiązku przewidzianego w projektowanym art. 11o ust. 1 pkt 2 ustawy CIT w określonych przypadkach.

Zaproponowano wyłączenie stosowania tych przepisów, jeśli podmiot otrzymujący należność wynikającą z transakcji kontrolowanej lub transakcji innej niż transakcja kontrolowana:

 • nie dokonuje w roku podatkowym lub roku obrotowym związanych z otrzymaną należnością rozliczeń z podmiotem z raju podatkowego lub
 • nie jest powiązany z podmiotem rajowym.

Spełnienie przesłanek tego wyłączenia będzie mogło być uznane m.in. w przypadku, gdy zostaną one wykazane oświadczeniem podmiotu otrzymującego należność (chyba że podatnik lub spółka niebędąca osobą prawną wiedział lub mógł wiedzieć, że treść oświadczenia jest niezgodna z rzeczywistością).

Ułatwienie identyfikacji rzeczywistego właściciela

Dla weryfikacji obowiązku dokumentacyjnego za wystarczające będzie uznawane oświadczenie podmiotu otrzymującego należność stwierdzające, czy podmiot ten jest rzeczywistym właścicielem należności oraz jeśli nie, czy rzeczywisty właściciel nie jest podmiotem z raju podatkowego.

Brak obowiązku dokumentowania niektórych transakcji

Ponadto, wskazano, że do omawianych przepisów ma mieć zastosowanie
art. 11n pkt 2, 3 i 5 – 9 ustawy o CIT dotyczący transakcji kontrolowanych nieobjętych obowiązkiem dokumentacyjnym tj.:

 • objętych APA porozumieniem inwestycyjnym albo porozumieniem podatkowym, za okres, którego takie porozumienie dotyczy,
 • których wartość w całości trwale nie stanowi przychodu albo kosztu uzyskania przychodu, z wyłączeniem transakcji finansowych, transakcji kapitałowych oraz transakcji dotyczących inwestycji, środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych,
 • w przypadku gdy powiązania wynikają wyłącznie z powiązania ze Skarbem Państwa lub jednostkami samorządu terytorialnego lub ich związkami,
 • w których cena została ustalona w trybie przetargu nieograniczonego.

Wejście w życie

Zgodnie z projektem, co do zasady, proponowane zmiany określają datę wejścia przepisów w życie z dniem 1 stycznia 2023 r.

Przepisy przejściowe

Jednocześnie, w ramach projektu, zaproponowano wprowadzenie przepisu przejściowego, który dawałby możliwość retroaktywnego stosowania nowych rozwiązań, do transakcji:

 • rozpoczętych i niezakończonych przed dniem 1 stycznia 2021 r. oraz
 • rozpoczętych po dniu 31 grudnia 2020 r.

Status projektu ustawy

Na dzień publikacji niniejszego alertu projekt został przekazany do konsultacji, więc proponowane zmiany mogą jeszcze ulec zmianie.

Zapraszamy do kontaktu z naszym ekspertem w przypadku pytań.

Joanna Kubińska

Associate Partner, Head of Transfer Pricing

joanna.kubinska@tpa-group.pl


Pobierz cały alert w wersji PDF