Anna Maksymiuk Senior Consultant, Tax Advisory

Koniec z czerpaniem korzyści z nielegalnie zdobytego majątku

Spread the love

…czyli skutki wejścia w życie ustawy o konfiskacie rozszerzonej.

Od końca kwietnia obowiązuje ustawa o konfiskacie rozszerzonej, która wprowadza możliwość orzeczenia przepadku przedsiębiorstwa (przejście własności przedsiębiorstwa na Skarb Państwa), w sytuacji jeżeli przedsiębiorstwo służyło do popełnienia przestępstwa lub ukrycia korzyści z nielegalnie zdobytego majątku.

Powyższa ustawa jest efektem implementacji Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/42/UE w sprawie zabezpieczenia i konfiskaty narzędzi służących do popełnienia przestępstwa i korzyści pochodzących z przestępstwa w Unii Europejskiej.

Zgodnie z aktualnymi przepisami, przepadek można orzec w stosunku do firm będących własnością osób fizycznych, w sytuacji, kiedy przy pomocy przedsiębiorstwa popełniono groźne przestępstwo tj. przestępstwo zagrożone karą pozbawienia wolności powyżej 5 lat lub gdy korzyść jest znaczna wobec rozmiaru działalności przedsiębiorstwa. Co więcej, w przypadku skazania za groźne przestępstwo zastosowanie będzie miała odwrócona zasada dowodowa, na podstawie której to na przedsiębiorcy spoczywać będzie obowiązek wykazania legalności majątku z ostatnich 5 lat.

Przepadek majątku bez wyroku skazującego

Warto zwrócić uwagę na fakt, że nowe przepisy przewidują możliwość orzeczenia przepadku bez wyroku skazującego – jeżeli postępowanie karne zostanie umorzone bądź zawieszone- a zebrane dowody są wystarczające by uznać przepadek za zasadny. Ponadto, możliwa jest konfiskata rozszerzona w odniesieniu do przedsiębiorstwa, którego sprawca nie jest właścicielem, ale właściciel był świadomy nielegalnych działań i je aprobował.

Przepadek można orzec wobec osób  trzecich również w sytuacji, kiedy sprawca przekazał osobie trzeciej nieodpłatnie bądź sprzedał po zaniżonej cenie majątek pochodzący z czynu karalnego, a osoba trzecia powinna była mieć świadomość jedynego motywu działania przestępcy jakim jest uniknięcie konfiskaty. Takie rozwiązanie ma za zadanie eliminować przepisywanie nielegalnego majątku na członków rodziny.

Co jednak w sytuacji, gdy orzeczenie przepadku przedsiębiorstwa byłoby niewspółmierne do skali przestępstwa? W takim przypadku sąd odstąpi od zastosowania tego środka karnego. W zamian za to możliwe będzie orzeczenie nawiązki w wysokości do 1 miliona zł na rzecz pokrzywdzonego albo Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej.

Prawo i podatki | Archive

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Najnowsze posty

Powiadom mnie o nowych wpisach na blogu