Maciej Woźnica
Maciej Woźnica Senior Consultant

VAT: od 1 kwietnia 2019 r. mają ruszyć Wiążące Informacje Stawkowe (WIS)

Spread the love

Planuje się, iż już od 1 kwietnia br. podatnicy VAT będą mogli wnioskować o Wiążące Informacje Stawkowe w celu potwierdzenia klasyfikacji towarów albo usług, co ma bezpośrednie przełożenie na stosowane przez nich zasady rozliczeń (w szczególności – wysokość stawek).

Przedmiotowe rozwiązanie znajduje się w projekcie szerszej ustawy nowelizującej z dnia 8 listopada ubiegłego roku, wprowadzającego nowe zasady klasyfikacji towarów w oparciu o Nomenklaturę Scaloną (CN) stosowaną obecnie już dla celów celnych i akcyzowych (nowa „matryca VATowska”) oraz klasyfikacji usług w oparciu o PKWiU 2015.

WIS, dla celów podatku VAT, stanowić będą kolejny rodzaj wiążącej informacji potwierdzającej klasyfikację towarową dla celów podatkowych, obok funkcjonujących w obrocie WIT (Wiążących Informacji Taryfowych) i WIA (Wiążących Informacji Akcyzowych). Konstrukcja przepisów stanowi daleko idące odzwierciedlenie regulacji akcyzowych dotyczących WIA, które funkcjonują już od przeszło 4 lat (wprowadzono je 1 stycznia 2015 r.). Istotnym novum będzie objęcie WIS również usług.

Zgodnie z projektowanymi przepisami, WIS będzie wydawana na potrzeby opodatkowania VAT dostawy, importu, wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów albo świadczenia usług. W decyzji tej mają znaleźć się takie informacje jak np. klasyfikacja towaru według CN albo według PKWiU.

Kto dostanie WIS

Podmiotami uprawnionymi do ubiegania się o WIS będą:

  • podatnicy VAT oraz
  • zamawiający w rozumieniu Prawa zamówień publicznych w zakresie mającym wpływ na sposób obliczenia ceny w związku z udzielanym zamówieniem publicznym.

Mając na uwadze okoliczność, iż na klasyfikację towaru/usług wpływa nie tylko na wysokość stawki, ale również inne aspekty rozliczeń VATowskich (jak chociażby zastosowanie tzw. mechanizmu odwrotnego obciążenia), również w sytuacji kiedy dany podatnik bezpośrednio nie dokonuje towaru lub nie świadczy usług, ale jest zobowiązany do rozliczenia towaru w ramach odwrotnego obciążenia (np. w zakresie handlu stalą czy elektroniką), będzie on uprawniony do złożenia wniosku o WIS.

Decyzja o WIS

Wiążąca Informacja Stawkowa będzie miała charakter decyzji administracyjnej zawierającej:

  • opis towaru albo usługi będących jej przedmiotem
  • klasyfikację tego towaru według CN (odpowiedni dział, pozycja, podpozycja lub kod CN – w zależności od tego, którym z tych symboli posługuje się ustawa o VAT dla potrzeb określenia stawki podatku) albo tej usługi według PKWiU (odpowiednio do działu, grupy, klasy itd.) oraz
  • właściwą dla tak sklasyfikowanego towaru albo usługi stawkę podatku VAT.

Co ważne, podatnik będzie mógł WIS wykorzystać nie tylko na potrzeby stosowania właściwej stawki VAT. Decyzja ta może być także przydatna i wykorzystana przez podatnika w innych sytuacjach np. w przypadku pewnych regulacji (rozwiązań, mechanizmów), określonych w przepisach o VAT. O ich stosowaniu przesądza odpowiednie klasyfikowanie towarów według CN albo usług według PKWiU.

Jak podkreślono w projekcie ustawy, na żądanie podatnika i po wskazaniu przez niego na jakie potrzeby wnioskuje o WIS – decyzja będzie zawierała klasyfikację wskazanego we wniosku towaru w takim układzie, w jakim odpowiednie przepisy przywołują tę klasyfikację, tj. odpowiednio według działu, pozycji, podpozycji lub kodu CN. Przykładowo, jeśli przepisy w zakresie mechanizmu odwróconego obciążenia przywołują ośmiocyfrowy kod CN dla danego towaru, taki właśnie kod będzie zawarty w WIS.

Koniec interpretacji dotyczących stawek VATowskich

Gdy WIS będzie już obowiązywać, podatnicy nie będą mogli wnioskować o wydanie interpretacji indywidualnych w zakresie stawek VAT.

Projekt przewiduje, że podatnicy będą mogli otrzymać interpretacje indywidualne dotyczące określenia właściwej stawki VAT dla towarów i usług będących przedmiotem czynności podlegających opodatkowaniu przed 1 stycznia 2020 r. (tj. od 1 kwietnia 2019 r do 31 grudnia 2019 r.), jednak interpretacje te nie będą mogły dotyczyć stanu prawnego, który będzie obowiązywał po tym dniu. Oznacza to zatem, że interpretacje wydawane w 2019 r. będą mogły dotyczyć stawek VAT obowiązujących do 1 stycznia 2020 r.

Ważny w tych okolicznościach jest fakt, że WIS – podobnie jak interpretacje – będzie miała charakter ochronny. WIS będzie wiążąca dla organów podatkowych względem podatnika będącego jej posiadaczem i w odniesieniu do konkretnego towaru albo usługi, których dotyczy.
Co to oznacza w praktyce? Organ podatkowy nie będzie mógł podważyć stosowanej przez podatnika stawki VAT do danego towaru lub usługi, jeśli taka wysokość podatku zostanie wskazana w decyzji.

WAŻNE INFORMACJE TECHNICZNE:

1. Wzór wniosku o WIS zostanie określony w ramach rozporządzenia wykonawczego.
2. Opłata za każdy wniosek wyniesie 40 zł od każdego wniosku (jeden wniosek będzie mógł dotyczyć tylko jednego towaru albo usługi).
3. W przypadku, jeżeli dla ustalenia klasyfikacji towarowej będzie konieczne przeprowadzenie badań i analiz (np. laboratoryjnych), koszt ten będą ponosić wnioskodawcy.
4. WIS będzie wydawana bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w ciągu 3 miesięcy od dnia złożenia wniosku.

Prawo i podatki | Archive
VAT, WIS

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Najnowsze posty

Tax & Legal Highlights for Real Estate – May 2019

In the May edition we explain i.e. when does the tax obligation arise in construction or construction-assmbly service and has the buyer ot the real estate the right to claim reimbursment of the overpaid tax due to VAT improperly calculated by the seller. We discuss the withholding tax topic and the possibility of assuming the cost of intangible and legal services as tax-deductible in transactions between limited partnerships.

Tax & Legal Highlights for Real Estate – maj 2019

W majowym wydaniu wyjaśniamy m.in. kiedy powstaje obowiązek podatkowy przy wykonywaniu usługi budowlanej lub budowlano-montażowej i czy nabywca nieruchomości może ubiegać się o zwrot nadpłaconego podatku w związku z nienależnie naliczonym VAT przez sprzedawcę. Poruszamy również temat podatku u źródła oraz możliwości zaliczenia kosztów usług niematerialno-prawnych do kosztów uzyskania przychodów w przypadku transakcji między spółkami komandytowymi.

Powiadom mnie o nowych wpisach z bloga