Exit tax – wydłużenie terminu na złożenie deklaracji i dokonanie wpłaty

Spread the love

W dniu 31 stycznia 2019 r. Ministerstwo Finansów wydało rozporządzenie, na mocy którego, do 7 lipca 2019 r., został przedłużony termin zarówno do złożenia deklaracji, jak i dokonania wpłaty podatku należnego z tytułu dochodów z niezrealizowanych zysków. Wpłata podatku powinna być adekwatna do wpłat należnych za okres od stycznia do maja 2019 r.

Podatek „exit tax”, czyli podatek od wyjścia, został wprowadzony w dniu 1 stycznia 2019 r. poprzez wejście w życie ustawy z dnia 23 października 2018 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy – Ordynacja podatkowa oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 2193).

Przepisy dotyczące podatku od dochodów z niezrealizowanych zysków mają zastosowanie do:

  • przeniesienia składnika majątku poza terytorium Polski, w wyniku którego nasz kraj w całości albo w części traci prawo do opodatkowania dochodów ze zbycia tego składnika majątku, przy czym przenoszony składnik majątku pozostaje własnością tego samego podmiotu
  • zmiany rezydencji podatkowej przez podatnika podlegającego w Rzeczypospolitej Polskiej obowiązkowi podatkowemu od całości swoich dochodów (nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu), w wyniku której Polska w całości albo w części traci prawo do opodatkowania dochodów ze zbycia składnika majątku będącego własnością tego podatnika, w związku z przeniesieniem jego siedziby lub zarządu do innego państwa.

Obowiązek podatkowy będzie ciążył na podatnikach mających miejsce zamieszkania na terenie Polski, czyli posiadających nieograniczony obowiązek podatkowy, oraz podatnikach nie mających miejsca zamieszkania na terenie naszego kraju, ale podlegających obowiązkowi podatkowemu od dochodów tutaj uzyskiwanych.

Podstawą opodatkowania jest suma dochodów z niezrealizowanych zysków ustalonych dla poszczególnych składników majątku. W przypadku przeniesienia przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części dochód z niezrealizowanych zysków dotyczy całego przedsiębiorstwa (jego zorganizowanej części). W podatku dochodowym od osób prawnych stawka podatku wynosi 19%. Natomiast w podatku dochodowym od osób fizycznych podatek naliczany jest w momencie przekroczenia progu wartości rynkowej składnika majątku w wysokości 4 000 000 zł. Stawka podatku wynosi 19% w przypadku ustalenia wartości podatkowej składnika majątku lub 3% – jeśli nie jest ustalona wartość podatkowa składnika majątku.

Zgodnie z nowo wprowadzonymi przepisami, podatnik zobowiązany jest wykazać dochody z niezrealizowanych zysków w deklaracji, którą należy złożyć do urzędu skarbowego do 7 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstał dochód. Na zapłatę należnego podatku również jest ustalony taki sam termin, jak dla złożenia deklaracji.

Dzięki wprowadzonemu rozporządzeniu z dnia 31 stycznia 2019 r., wyżej wymieniony termin złożenia deklaracji oraz zapłaty podatku za miesiące styczeń – maj 2019 został przedłużony do 7 lipca 2019 r.

Prawo i podatki | Archive

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Najnowsze posty

Tax & Legal Highlights for Real Estate – May 2019

In the May edition we explain i.e. when does the tax obligation arise in construction or construction-assmbly service and has the buyer ot the real estate the right to claim reimbursment of the overpaid tax due to VAT improperly calculated by the seller. We discuss the withholding tax topic and the possibility of assuming the cost of intangible and legal services as tax-deductible in transactions between limited partnerships.

Tax & Legal Highlights for Real Estate – maj 2019

W majowym wydaniu wyjaśniamy m.in. kiedy powstaje obowiązek podatkowy przy wykonywaniu usługi budowlanej lub budowlano-montażowej i czy nabywca nieruchomości może ubiegać się o zwrot nadpłaconego podatku w związku z nienależnie naliczonym VAT przez sprzedawcę. Poruszamy również temat podatku u źródła oraz możliwości zaliczenia kosztów usług niematerialno-prawnych do kosztów uzyskania przychodów w przypadku transakcji między spółkami komandytowymi.

Powiadom mnie o nowych wpisach z bloga