Monika Stachurska-Waga Senior Manager, Tax Advisor

Minister finansów określił druki dotyczące spółek nieruchomościowych

Spread the love
druki dotyczące spółek nieruchomościowych

Druki CIT-ISN bądź PIT-ISN będą składać spółki nieruchomościowe lub działający w ich imieniu przedstawiciele podatkowi, jeśli zostanie zbyte prawo do tej spółki. W tych formularzach trzeba będzie powiadomić m.in. o wpłaconej zaliczce na podatek dochodowy.

Definicja spółki nieruchomościowej została wprowadzona do krajowego porządku prawnego od 1 stycznia 2021 r. Aby dane przedsiębiorstwo spełniało przesłanki nowej definicji, kluczowa jest wartość nieruchomości położonych w Polsce oraz udział wartości nieruchomości w wartości aktywów spółki.

Dokładne wytyczne w celu ustalenia czy mamy do czynienia ze spółką nieruchomościową znajdują się w art. 4a pkt. 35 ustawy o CIT oraz w art. 5a pkt. 49 ustawy o PIT. Za spółkę nieruchomościową uznaje się podmioty inne niż osoby fizyczne, obowiązane do sporządzania bilansu na podstawie przepisów o rachunkowości oraz:

  • W przypadku spółek rozpoczynających działalność – posiadające na pierwszy dzień roku podatkowego bądź roku obrotowego nieruchomości położone w Polsce o wartości rynkowej przekraczającej 10 000 000 zł które stanowią, pośrednio lub bezpośrednio co najmniej 50% wartości rynkowej aktywów
  • W przypadku spółek już istniejących – posiadające na ostatni dzień roku poprzedzającego rok podatkowy bądź rok obrotowy nieruchomości położone w Polsce o wartości bilansowej przekraczającej 10 000 000 zł, które stanowią, pośrednio lub bezpośrednio, co najmniej 50% wartości bilansowej aktywów, a w przypadku spółki nieruchomościowej nie będącej podatnikiem podatku dochodowego posiadające przychód w wyniku finansowym z tytułu najmu nieruchomości bądź z innych umów o podobnym charakterze stanowiący co najmniej 60% przychodów podatkowych albo przychodów ujętych w wyniku finansowym netto.

Zbycie praw skutkuje informacją
Zgodnie z przepisami ustaw o podatkach dochodowych, spółka uznana za nieruchomościową musi wpłacić jako płatnik zaliczki na podatek w terminie do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpi zbycie, w przypadku zbywania jej udziałów przez podmiot niemający siedziby lub zarządu w Polsce lub osobę fizyczną niemającą miejsca zamieszkania na terytorium RP oraz jeśli:

  • przedmiotem transakcji są udziały (akcje) dające co najmniej 5% praw głosu w spółce albo ogół praw i obowiązków dający co najmniej 5% prawa do udziału w zysku spółki niebędącej osobą prawną, albo co najmniej 5% ogólnej liczby tytułów uczestnictwa lub praw o podobnym charakterze, w spółce nieruchomościowej, lub
  • jeden podmiot w ciągu 12 miesięcy (liczonych od ostatniego dnia miesiąca, w którym nastąpiło pierwsze zbycie) dokona więcej niż jednego zbycia oraz suma tych zbyć będzie dotyczyła udziałów (akcji) dających co najmniej 5% praw głosu w spółce albo ogół praw i obowiązków dający co najmniej 5% prawa do udziału w zysku spółki niebędącej osobą prawną, albo co najmniej 5% ogólnej liczby tytułów uczestnictwa lub praw o podobnym charakterze, w spółce nieruchomościowej.

W takim przypadku to zbywający przekazuje kwotę zaliczki na podatek płatnikowi (czyli spółce) przed 20 dniem miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło zbycie, w kwocie 19% od dochodu. Jeśli spółka nie będzie posiadała informacji o kwocie transakcji, powinna wpłacić zaliczkę w wysokości 19% wartości rynkowej zbywanych udziałów bądź praw o podobnym charakterze. Do wykazania tych transakcji i wpłaconej zaliczki będą służyć wskazane druki CIT-ISN (Dz.U. z 2021 r. poz. 172) oraz PIT-ISN (Dz.U. z 2021 r. poz. 173).

Ważne obowiązki

Warto wspomnieć, że spółki nieruchomościowe mają też inne obowiązki. Przykładowo te, które nie mają siedziby bądź zarządu w Polsce muszą ustanowić przedstawiciela podatkowego. Za niedopełnienie tego obowiązku można otrzymać karę, która może sięgnąć nawet 1 mln zł.

Ponadto spółki nieruchomościowe, a także ich wspólnicy muszą złożyć do szefa KAS informacje o strukturze własności według stanu na ostatni dzień roku podatkowego bądź obrotowego.

Z kolei ministrowi do spraw gospodarki trzeba przekazać sprawozdanie o stosowanych w poprzednim roku kalendarzowym terminach zapłaty w transakcjach handlowych(informowaliśmy już o tym na naszym blogu).

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Najnowsze posty

Powiadom mnie o nowych wpisach na blogu