Remigiusz Fijak Senior Manager, Tax Advisor

Są objaśnienia do pakietu SLIM VAT

Spread the love

Slim vatMinisterstwo Finansów opublikowało wyjaśnienia dotyczące pakietu SLIM VAT. Dokument jest datowany na 23 kwietnia 2021 r i liczy 58 stron.

Rozwiązania upraszczające system podatku od towarów i usług, wprowadzone pod hasłem SLIM VAT obowiązują od początku 2021 r. Zmiany wprowadzone w ramach tego pakietu miały być odpowiedzią na postulaty podatników w zakresie ułatwienia i unowocześnienia rozliczeń VAT. W Objaśnieniach resort finansów skupił się na omówieniu najważniejszych zmian z pakietu SLIM VAT, popierając je przykładami zastosowania danego rozwiązania w praktyce. Ma to ułatwić przedsiębiorcom zrozumienie danej regulacji.

Ministerialny dokument skupia się na siedmiu obszarach. Poniżej krótkie omówienie, o jakich zmianach mowa.

Obszar 1

To wyjaśnienia w zakresie wydłużenia terminu na wywóz towarów z zachowaniem stawki 0% przy opodatkowaniu zaliczek z tytułu eksportu towarów z 2 miesięcy na 6 miesięcy.

Zgodnie z nowymi przepisami, od początku tego roku wydłużono termin na wywóz towarów poza UE, jako warunek do zastosowania stawki 0% dla otrzymanej zaliczki. Otrzymanie zaliczki (całości lub części) przed dostawą eksportową towarów podlega opodatkowaniu 0% VAT, przy spełnieniu pewnych warunków.
Zgodnie z tymi warunkami, podatnik będzie mógł, co do zasady, zastosować stawkę 0% do otrzymanej zaliczki, jeżeli w terminie 6 miesięcy od końca miesiąca, w którym ją otrzymał, towar opuścił Unię oraz podatnik otrzymał dokument potwierdzający ten wywóz.

Obszar 2

To omówienie wydłużenia terminu do odliczenia VAT naliczonego na bieżąco łącznie do 4 okresów rozliczeniowych, w przypadku rozliczeń VAT w okresach miesięcznych.

Zgodnie z nowymi regułami, od 1 stycznia 2021 r. wydłużony został termin na odliczenie podatku naliczonego „na bieżąco” dla podatników rozliczających się w VAT w miesięcznych okresach rozliczeniowych. 
Po zmianach u podatników rozliczających się miesięcznie czas na dokonanie odliczenia wynosi łącznie do 4 miesięcy (miesiąc, w którym podatnik nabył prawo do odliczenia oraz trzy kolejne okresy rozliczeniowe). U przedsiębiorców rozliczających się kwartalnie, zmiany w tym obszarze nie zaszły. Ci nadal mogą dokonać odliczenia łącznie w 3 okresach rozliczeniowych (kwartał, w którym podatnik nabył prawo do odliczenia oraz dwa kolejne okresy rozliczeniowe). 

Obszar 3

Dotyczy stosowania do rozliczeń VAT takich samych kursów wymiany walut jak w rozliczeniu podatku dochodowego.

Od 1 stycznia 2021 r. podatnik VAT może wybrać – a więc nie jest to obowiązek, a możliwość – do przeliczania kwot stosowanych do określenia podstawy opodatkowania określonych w walucie obcej zasad stosowanych do rozliczenia przychodu uzyskanego w walucie obcej w podatku dochodowym obowiązujących tego podatnika na potrzeby rozliczania danej transakcji. Jeśli przedsiębiorca zdecyduje się na tę opcję, w efekcie będzie stosował te same kursy walut do przeliczeń dla celów VAT i podatku dochodowego.

Obszar 4

Ta część dotyka wprowadzenia możliwości odliczania podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących nabycie usług noclegowych w celu ich odsprzedaży.

Zgodnie z nowymi zasadami, możliwe jest odliczanie VAT naliczonego od usług noclegowych nabytych przez podatników – wyłącznie w celu ich odprzedaży, tj. po nabyciu usługi w celu przeniesienia jej na kolejnego nabywcę (w związku z tzw. refakturą usługi). Pozostałe sytuacje, w których dochodzi do nabycia usług noclegowych, tj. w przypadku nabycia przez podatnika do celów jego działalności i „wykorzystywanych” w tej działalności, nadal nie ma możliwości odliczenia podatku VAT.

Obszar 5

Dotyczy podwyższenia limitu na nieewidencjonowane prezenty o małej wartości z 10 zł do 20 zł.

Od początku roku nastąpiła korekta wartości prezentów małej wartości zdefiniowanych w przepisach o VAT. Podwyższeniu uległ limit dla tzw. nieewidencjonowanych prezentów o małej wartości. Do końca 2020 r. wartość ta określona była na poziomie 10 zł (bez VAT). Teraz jest to dwa razy więcej – 20 zł (bez VAT). Prezentami, dla których podatnik nie prowadzi ewidencji, mogą być towary przekazywane przez podatnika jednej osobie, dla których jednostkowa wartość przekazywanego towaru nie przekracza równowartości 20 zł ceny nabycia (kosztu wytworzenia), określonej w momencie przekazywania towaru. Wyższa wartość dla prezentów małej wartości, to szersze możliwości wyboru towaru na drobny upominek.

Obszar 6

objął omówienie braku konieczności uzyskiwania potwierdzeń odbioru faktur korygujących in minus.

Z początkiem 2021 r. zmianie uległy zasady korekty faktur in minus. Przede wszystkim zniknął obowiązek uzyskania potwierdzenia otrzymania takich korekt przez nabywcę towarów lub usługobiorcę, dla którego wystawiono fakturę. W związku z tym prawo do pomniejszenia podstawy opodatkowania VAT lub podatku należnego nie jest już uzależnione od otrzymania potwierdzenia.
Ta część wyjaśnień jest najobszerniejsza. Krok po kroku przeanalizowane są wszystkie zmiany, łącznie z rozumieniem definicji czy konieczną do gromadzenia przez przedsiębiorcę dokumentacją, wynikającą chociażby z uzgodnień między kontrahentami. Wiele elementów przedstawionych jest na przykładach. Uzupełnieniem jest też zestawienie, w którym MF przypomina, jakie zasady korekty faktur in minus obowiązywały do końca 2020 r. i jakie zmiany zostały wprowadzone 1 stycznia.

Obszar 7

Dotyczy wprowadzenia do ustawy o VAT przepisu dotyczącego rozliczania korekt zwiększających cenę.

Te zmiany dotyczą faktur korygujących wystawionych po 31 grudnia 2020 r. w odniesieniu do zdarzeń skutkujących koniecznością dokonania korekty (które zaistniały również po tej dacie). Jak podkreśla MF: „jeżeli korekta spowodowana jest przyczynami istniejącymi już w momencie wystawienia faktury pierwotnej, to powinna ona zostać rozliczona w deklaracji podatkowej za okres, w którym została wykazana faktura pierwotna. Późniejsze wykrycie błędu w fakturze pierwotnej stanowi przyczynę zwiększenia podstawy opodatkowania rozliczanej w deklaracji podatkowej za okres, w którym została wykazana faktura pierwotna. Analogiczne skutki wywołuje stwierdzenie, że przesłanki uzasadniające zwiększenie wynagrodzenia (nie stanowiące błędu) wystąpiły już we wspomnianym okresie”.

Zagadnieniami poruszanymi w Objaśnieniach są też te dotyczące WIS, podzielonej płatności czy kwalifikacji towarów i usług wymienionych w załączniku nr 15 do ustawy o VAT.

W przypadku pytań lub wątpliwości zapraszamy do kontaktu z naszymi ekspertami TPA Poland:

Remigiusz Fijak
Senior Manager, Tax Advisor

remigiusz.fijak@tpa-group.pl


Czytaj także:

Polski Ład: jakie czekają nas zmiany w podatkach?

Przedsiębiorcy CIT mają więcej czasu na roczne rozliczenie ze skarbówką

Bez kategorii | Archive

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Najnowsze posty

Powiadom mnie o nowych wpisach na blogu