Joanna Kubińska Associate Partner, Transfer Pricing

Kiedy przygotować dokumentację grupową

Spread the love

Minister finansów wyjaśnił wątpliwości związane z obowiązkiem sporządzenia grupowej dokumentacji cen transferowych. To odpowiedź resortu na interpelację poselską.

Zapytanie poselskie objęło trzy szczegółowe kwestie dotyczące obowiązku przygotowania dokumentacji grupowej.

Przypomnijmy, że podmioty powiązane konsolidowane metodą pełną lub proporcjonalną, które muszą sporządzać lokalną dokumentację cen transferowych dołączają do tej dokumentacji grupową dokumentację cen transferowych, sporządzoną za rok obrotowy, w terminie do końca dwunastego miesiąca po zakończeniu roku obrotowego, jeżeli należą do grupy podmiotów powiązanych:

  • Dla której jest sporządzane skonsolidowane sprawozdanie finansowe;
  • Której skonsolidowane przychody przekroczyły w poprzednim roku obrotowym kwotę 200 mln zł lub jej równowartość.

Dokumentacja grupowa ma na celu przekazanie administracjom podatkowym informacji o danej grupie (m.in. o jej strukturze właścicielskiej, przedmiocie i zakresie działalności, istotnych wartościach niematerialnych i prawnych oraz istotnych transakcjach finansowych) oraz o kluczowych elementach polityki cen transferowych grupy.

Problem pierwszy: jak uniknąć konsekwencji związanych z brakiem dokumentacji grupowej

Pierwsze pytanie, zawarte w interpelacji skierowanej do ministra finansów dotyczyło sytuacji w której podatnik nie posiada informacji o spełnianiu przez grupę podmiotów powiązanych, do której należy, warunków zobowiązujących do sporządzenia dokumentacji grupowej. Powstała w tym przypadku wątpliwość czy wystarczające dla uniknięcia ewentualnych konsekwencji nieposiadania tej dokumentacji może być oświadczenie jednostki dominującej o niespełnianiu warunków obligujących do sporządzenia dokumentacji grupowej.

Minister w swojej odpowiedzi wskazał, że obowiązek sporządzenia przez podmioty powiązane grupowej dokumentacji występuje, gdy spełnione są łącznie następujące warunki:

  • Podmiot posiada obowiązek sporządzenia lokalnej dokumentacji cen transferowych,
  • Podmiot należy do grupy podmiotów powiązanych, dla której sporządzane jest skonsolidowane sprawozdanie finansowe,
  • Podmiot jest konsolidowany metodą pełną lub proporcjonalną,
  • Wysokość skonsolidowanych przychodów grupy w poprzednim roku obrotowym przekracza 200 mln zł lub jej równowartość.

Jeśli obowiązek dokumentacji grupowej nie wystąpi (bo nie są spełnione wskazane warunki lub choć jeden z nich) przepisy nie obligują podatnika do dokumentowania braku wystąpienia przesłanek do sporządzenia grupowej dokumentacji cen transferowych, np. poprzez uzyskanie oświadczenia od jednostki dominującej o niespełnianiu warunków obligujących do sporządzenia takiej dokumentacji.

Minister finansów zauważył także, że podmiot powinien wykazywać się należytą starannością w zakresie wypełniania swoich obowiązków nałożonych przez przepisy podatkowe, w tym obowiązków dokumentacyjnych. Tym samym, jeśli przedsiębiorca ma wątpliwości czy powinien posiadać dokumentację grupową czy nie, to musi on podjąć odpowiednie kroki, które pozwolą mu ustalić czy jest on objęty obowiązkiem dołączenia grupowej dokumentacji do lokalnej dokumentacji cen transferowych (np. poprzez weryfikację wysokości przychodów w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym grupy).

Problem drugi: czy należy sporządzać dokumentację grupową w przypadku zwolnienia z obowiązku sporządzenia dokumentacji lokalnej

Druga wątpliwa kwestia, którą zajął się minister, dotyczyła przypadku, gdzie podatnik korzystał ze zwolnienia z obowiązku przygotowania lokalnej dokumentacji cen transferowych. W tych okolicznościach pojawiło się pytanie czy mimo to konieczne będzie przygotowanie dokumentacji grupowej.

Odpowiedź ministra była tu bardzo konkretna i krótka: podmiot zwolniony z obowiązku przygotowania lokalnej dokumentacji cen transferowych, nie jest zobowiązany do sporządzenia (względnie dołączenia) grupowej dokumentacji cen transferowych.

Problem trzeci: czy należy sporządzać dokumentację grupową w przypadku transakcji z podmiotem niepowiązanym z „raju podatkowego”

I ostatnia, trzecia wyjaśniona przez ministra finansów kwestia objęła sytuację, gdy podatnik był w danym roku podatkowym zobowiązany jedynie do sporządzenia lokalnej dokumentacji cen transferowych dla transakcji zawieranych z podmiotami niepowiązanymi, mającymi siedzibę w krajach stosujących szkodliwą konkurencję podatkową. Tu pojawiła się wątpliwość czy w takiej sytuacji też wystąpi konieczność sporządzenia grupowej dokumentacji cen transferowych.

Również w tym przypadku minister wyjaśnił dość klarowanie: sporządzenie lokalnej dokumentacji cen transferowych wyłącznie z tytułu zawarcia transakcji z podmiotem niepowiązanym, który posiada siedzibę w tzw. raju podatkowym, nie generuje obowiązku sporządzenia grupowej dokumentacji.

Odpowiedź na interpelację poselską nr r 23727 z 27 lipca 2021 r.


Czytaj więcej:

Prawo i podatki | Archive

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Najnowsze posty

Powiadom mnie o nowych wpisach na blogu