Wyjaśniamy Polski Ład: Polska spółka holdingowa

Spread the love

Polska spółka holdingowa

Projektowane nowele podatkowe zakładają wprowadzenie do polskiego systemu nowej formy spółki holdingowej, korzystającej ze specjalnego reżimu podatkowego. Preferencje podatkowe dla spółki holdingowej mają być alternatywą dla podatkowych grup kapitałowych (PGK) oraz preferencji wynikających z Dyrektyw Unijnych.

Jakie podmioty skorzystają?

Spółką holdingową pod preferencyjnym reżimem będą sp. z o.o. lub S.A. posiadające polską rezydencję podatkową. Bezpośrednimi lub pośrednimi udziałowcami (akcjonariuszami) spółki holdingowej nie mogą być podmioty mające siedzibę lub zarząd lub miejsce rejestracji lub położenia w jurysdykcjach

  • stosujących szkodliwą konkurencję podatkową lub
  • wskazanych w unijnym wykazie jurysdykcji niechętnych współpracy do celów podatkowych, lub
  • w tych, z którymi nie ma podstawy prawnej do wymiany informacji w sprawach podatkowych.

Spółką zależną może natomiast być zarówno polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością lub spółka akcyjna, jak i zagraniczna spółka będąca podatnikiem zagranicznego podatku dochodowego od osób prawnych, z wyłączeniem spółek niemających osobowości prawnej oraz spółek z limitowanych jurysdykcji.

Warunki preferencji

Przede wszystkim spółka holdingowa będzie musiała prowadzić rzeczywistą działalność gospodarczą (wymóg substancji, substratu osobowo-majątkowego), co niewątpliwie przysporzy wątpliwości interpretacyjnych.

Ponadto spółka holdingowa będzie musiała posiadać bezpośrednio na podstawie tytułu własności nie mniej niż 10% udziałów (akcji) w kapitale spółki zależnej nieprzerwanie przez okres co najmniej jednego roku.

Zgodnie z zamysłem ustawodawcy, projektowane preferencje mają dotyczyć tzw. holdingów jednopoziomowych, w których dywidenda przekazywana jest ze spółek operacyjnych bezpośrednio do spółki holdingowej. W konsekwencji, spółka zależna nie może posiadać:

  • udziałów lub akcji w innych spółkach (zarówno polskich,  jak i zagranicznych) w wysokości przekraczającej 5%, ani
  • też-tytułów uczestnictwa w funduszu inwestycyjnym lub w instytucji wspólnego inwestowania, ani
  • ogółu praw i obowiązków w spółce niebędącej osobą prawną, ani
  • innych praw majątkowych związanych z prawem do otrzymania świadczenia jako założyciel (fundator) lub beneficjent fundacji, trustu lub innego podmiotu albo stosunku prawnego o charakterze powierniczym lub praw o podobnym charakterze.

Ani spółki holdingowe ani spółki zależne nie mogą wchodzić w skład podatkowych grup kapitałowych.

Projektowane preferencje

Zwolnienie dla dywidend

Projektowane zwolnienie od opodatkowania otrzymywanej przez spółkę holdingową od spółki zależnej dywidendy dotyczy części odpowiadającej 95% kwoty tej dywidendy.

Pozostała część dywidendy, nieobjęta projektowanym zwolnieniem (tj.5%kwoty dywidendy), będzie podlegała  opodatkowaniu CIT w Polsce na zasadach ogólnych według stawki 19%. Ta część dywidendy nie będzie objęta zwolnieniami wynikającymi z interpretacji Dyrektyw.

W celu uniknięcia kumulacji preferencji, do całości dywidendy, z której 95% objęte jest zwolnieniem, nie ma  zastosowania tzw. kredyt pośredni/zaliczenie pośrednie.

Zwolnienie z opodatkowania zysków kapitałowych

Projekt przewiduje wprowadzenie preferencji w postaci zwolnienia z CIT dochodów uzyskiwanych przez spółkę holdingową z tytułu odpłatnego zbycia udziałów lub akcji w spółce zależnej (tzw. participation exemption), ale wyłącznie dla transakcji z podmiotami niepowiązanymi, w rozumieniu regulacji o cenach transferowych.

Warunkiem skorzystania ze zwolnienia będzie złożenie przez spółkę holdingową oświadczenia o zamiarze skorzystania ze zwolnienia do właściwego dla niej naczelnika urzędu skarbowego na co najmniej 5 dni przed dniem zbycia udziałów/akcji w spółce zależnej.

Zwolnieniem nie będzie objęte zbycie udziałów lub akcji w tzw. spółce nieruchomościowej. Wyłączenie zwolnienia w tym zakresie wynika z polityki fiskalnej zakładającej opodatkowanie w Polsce zbycia nieruchomości położonych w Polsce oraz spółek, które takie nieruchomości posiadają – bez względu na to, czy zbywca jest polskim rezydentem podatkowym czy nierezydentem.

Reżimy alternatywne

W  celu  uniknięcia  kumulacji  preferencji  podatkowych,  z  katalogu  spółek  holdingowych  i zależnych wyłączone są spółki korzystające ze zwolnień w ramach specjalnej strefy ekonomicznej lub tzw. Polskiej Strefy Inwestycji, podobnie jak spółki wchodzące w skład podatkowych grup kapitałowych.

Co więcej, nowy reżim stoi też w alternatywie wobec obecnie funkcjonujących zwolnień z podatku u źródła implementowanych z Dyrektyw Unijnych. Podatnik, będący spółką holdingową, będzie miał zatem możliwość albo skorzystania ze zwolnień unijnych, albo ze zwolnień w ramach projektowanego reżimu holdingowego (z opodatkowania dywidend, dochodów ze zbycia udziałów lub akcji tej spółki zależnej. Podmioty, które przed wejściem w życie projektowanych zmian korzystają ze zwolnień z obecnie obowiązującej ustawy, będą mogły wybrać przejście na nowy reżim.

Szczególne przepisy przejściowe przewidziano dla podatników, których rok podatkowy nie pokrywa się z rokiem kalendarzowym. Natomiast zwolnienie dla dywidend uzyskanych przez spółkę holdingową będzie miało zastosowanie do dywidend wypłaconych po dniu 31 grudnia 2021r.

Regulacje antyabuzywne

Korzystanie z nowego reżimu obwarowane zostanie zarówno istniejącymi, jak i nowo projektowanymi regulacjami antyabuzywnymi.


Czytaj też:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *