Wyjaśniamy Polski Ład: Polski Ład stawia na innowacyjność

Spread the love

Innowacyjność, modernizacja, wyścig o inwestycje – kluczowe hasła przewijające się w uzasadnieniu do projektu ustawy z dnia 26 lipca 2021 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw, zwanego Polskim Ładem.  Ich emanację stanowią przepisy pozwalające na bardziej korzystne rozliczanie podatników stawiających na innowacyjność. Obecnie obowiązująca ulga B+R ma zostać rozszerzona, natomiast na horyzoncie pojawiają się też nieznane do tej pory na gruncie polskiego ustawodawstwa ulgi: na prototyp, na robotyzację czy na ekspansję, które uzupełnią katalog i pozwolą na zamknięcie procesu produkcji klamrą podatkową.

Rozszerzenie ulgi B+R – ulga na innowacyjnych pracowników

Ulga B+R, czyli ulga badawczo-rozwojowa, została wprowadzona do systemu prawnego w 2016 r. i od tamtej pory nie tylko podwyższono limity, ale znacząco zwiększono katalog kosztów kwalifikowanych. Główną osią zmian dotyczącej ulgi na innowacyjnych pracowników jest wysokość odliczania przez podatników prowadzących działalność badawczo-rozwojową kosztów kwalifikowanych związanych z zatrudnieniem pracowników, którzy realizują działalność badawczo-rozwojową. Obecnie podatnicy (inni niż centra badawczo-rozwojowe) mogą odliczyć te koszty kwalifikowane od podstawy opodatkowania w wysokości 100% – po zmianach ma to być już 200%

Dla podatników, którzy ze względu na stratę czy małe dochody, nie są w stanie w całości wykorzystać ulgi B+R, zaproponowano rozwiązanie w postaci możliwości odliczenia przez podatnika będącego płatnikiem od zaliczek na PIT oraz zryczałtowanego podatku dochodowego, potrącanych należności osób fizycznych zatrudnionych u podatnika na podstawie umowy o pracę lub umów cywilno-prawnych, z tytułu kosztów kwalifikowanych działalności badawczo-rozwojowej. Warunkiem niezbędnym będzie przeznaczenie minimum 50% czasu pracy danej osoby na realizację działalności badawczo-rozwojowej. Z odliczenia nie będą mogli skorzystać podatnicy korzystający z prawa do zwrotu gotówkowego uregulowanego w uldze B+R.

Powiązanie IP BOX z ulgą B+R

Przewidywane rozwiązanie ma umożliwić równoległe korzystanie z ulgi B+R przez podatnika osiągającego dochód z praw własności intelektualnej, który objęty jest preferencją IP Box.

Jakkolwiek obecne regulacje dopuszczają możliwość skorzystania z obydwu rozwiązań w tym samym roku podatkowym, jednakże wobec różnych kategorii dochodu (tj. ulga B+R w odniesieniu do dochodu opodatkowanego na zasadach ogólnych, natomiast opodatkowanie 5% stawką podatku do dochodu z kwalifikowanych praw własności intelektualnej). Planowane zmiany rozszerzą zatem możliwość stosowania obu tych preferencji w stosunku do tego samego dochodu dodatkowo zmniejszając efektywną stopę podatku.

Ulga na prototyp

Inspiracją do wprowadzenia omawianej ulgi była ta działająca od wielu lat we Francji, W uzasadnieniu do projektu podkreśla się przede wszystkim, iż w prawie francuskim ulga skierowana jest do małych i średnich przedsiębiorstw, z kolei w ustawodawstwie polskim miałaby dotyczyć wszystkich przedsiębiorców. Z drugiej strony w modelu francuskim koszty kwalifikowane odliczane są od podatku podczas gdy w proponowanym rozwiązaniu mają one pomniejszać jedynie podstawę opodatkowania.

Mechanizm ulgi ma polegać na odliczeniu od podstawy obliczenia podatku, kwoty stanowiącej 30% sumy kosztów produkcji próbnej nowego produktu i jego wprowadzenia na rynek, przy czym wysokość odliczenia nie może w roku podatkowym przekroczyć 10% osiągniętego dochodu. Możliwość odliczenia od podstawy opodatkowania kosztów produkcji próbnej nowego produktu lub wprowadzenia takiego produktu na rynek została skierowana zarówno do osób fizycznych, jak i prawnych.

Ulgą objęte będą wydatki na działania niezbędne do produkcji nowego produktu – w okresie od rozpoczęcia fazy rozruchu technologicznego do momentu rozpoczęcia produkcji nowego produktu a także na działania podejmowane w celu uzyskania niezbędnej dokumentacji umożliwiającej uzyskanie certyfikatów i zezwoleń, umożliwiających sprzedaż produktu, które stanowić będą etap wprowadzania nowego produktu na rynek. Co istotne, certyfikaty i zezwolenia, bez których istnieje możliwość sprzedaży nowego produktu, ale starania o nie podatnika wynikają z chęci np. uatrakcyjnienia oferty, nie będą objęte omawianą ulgą.

Ponadto projekt ustawy przewiduje katalog kosztów rozliczanych w ramach ulgi. Katalog ten ma objąć wydatki na nabycie, wytworzenie lub ulepszenie środka trwałego zaliczonego do grupy 3-6 i 8 KŚT związanego z produkcją nowego produktu, materiały, surowce, a także koszty badań ekspertyz, homologacji, zezwoleń czy certyfikatów.

Ulga na ekspansję

Ulga ta skierowana jest zarówno do osób fizycznych, jak i prawnych, a jej głównym celem ma być zachęcenie do podejmowania działań sprzedażowych np. na nowych rynkach poprzez umożliwienie podwójnego uwzględniania w rozliczeniu podatkowym kosztów związanych ze zwiększaniem przychodów ze sprzedaży produktów. Kwota odliczenia ma przysługiwać do wysokości dochodu uzyskanego przez podatnika, jednak nie więcej niż 1 000 000 zł. Warunkiem skorzystania z ulgi będzie zwiększenie przychodu ze sprzedaży produktów bądź osiągnięcie przychodów ze sprzedaży produktów dotychczas nieoferowanych w okresie 2 kolejno następujących po sobie lat podatkowych, licząc od roku podatkowego, w którym zostały poniesione koszty. W ramach kosztów objętych ulgą uwzględniać będzie się wydatki na m.in. uczestnictwo w targach, organizację miejsca wystawowego, działania promocyjno-informacyjne czy przygotowanie dokumentacji niezbędnej do przystąpienia do przetargu.

Ulga na robotyzację

Została stworzona na bazie obowiązującej ulgi na badania i rozwój (B+R). Podatnikowi, prowadzącemu działalność przemysłową, ma przysługiwać prawo do dodatkowego odliczenia od podstawy opodatkowania kosztów, które już wcześniej zostały zaliczone do kosztów uzyskania przychodów. Granicą, której nie będzie można przekroczyć to 50% wysokości kosztów.  Wśród kosztów uzyskania przychodów poniesionych na robotyzację wymienia się m.in. koszty nabycia fabrycznie nowych robotów przemysłowych, maszyn i urządzeń peryferyjnych do robotów przemysłowych funkcjonalnie z nimi związanych, a także koszty nabycia wartości niematerialnych i prawnych niezbędnych do poprawnego uruchomienia i przyjęcia do używania robotów przemysłowych czy koszty nabycia usług szkoleniowych w tym zakresie.

Zgodnie z założeniami rządzących planowane zmiany mają przyczynić się do zwiększenia konkurencyjności polskich przedsiębiorstw na arenie międzynarodowej oraz skrócić czas realizacji przedsięwzięć innowacyjnych. Projekt ustawy obecnie znajduje się w Sejmie.


Spółki nieruchomościowe mają więcej czasu na złożenie sprawozdań

Od 2022 roku nie zawsze będzie można skorygować rozliczenia z ZUS

16 listopada 2021

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *