Korekta JPK_VAT bez czynnego żalu – zmiany w przepisach od 1 stycznia 2022 roku

Spread the love

Korekta JPK_VAT bez czynnego żalu - zmiany w przepisach od 1 stycznia 2022 rokuOd 2020 roku do Ustawy o podatku od towarów i usług oraz kodeksu karnego skarbowego dodano szereg przepisów, które wprowadziły nowe obowiązki w zakresie korygowania JPK V7 oraz jednocześnie wprowadziły liczne kontrowersje w zakresie obowiązku składania wraz ze korektą JPK V7 czynnego żalu.

Do ustawy o podatku od towarów i usług dodano artykuł 109 ust. 3e, który nakazuje podatnikowi złożyć korektę JPK V7 w ciągu 14 dni od dnia:

  • stwierdzenia przez podatnika w przesłanej ewidencji błędów lub niezgodności ze stanem faktycznym,
  • zmiany danych zawartych w przesłanej ewidencji.

Dodano artykuł 61 kodeksu karnego skarbowego:

  1. Kto wbrew obowiązkowi nie przesyła księgi właściwemu organowi podatkowemu albo przesyła ją nierzetelną, podlega karze grzywny do 240 stawek dziennych.
  2. W wypadku mniejszej wagi, sprawca czynu zabronionego określonego w § 1 podlega karze grzywny za wykroczenie skarbowe.
  3. Karze określonej w § 2 podlega także ten, kto księgę przesyła po terminie lub wadliwą.

Czynny żal jest to oświadczanie o popełnieniu czynu zabronionego powołane na podstawie art. 16 k.k.s., który jest pewnego rodzaju ratunkiem dla osób, które popełnioną wykroczenie lub przestępstwo skarbowe. Podatnik wyrażając „skruchę” może uchronić się przed negatywnymi skutkami zaniedbań pod warunkiem, że organ podatkowy nie dysponuje wiedzą o popełnionym przestępstwie lub wykroczeniu.

Zgodnie z przepisami kodeksu karnego skarbowego art. 16. nie podlega karze za przestępstwo skarbowe lub wykroczenie skarbowe sprawca, który po popełnieniu czynu zabronionego zawiadomił o tym organ powołany do ścigania, ujawniając istotne okoliczności tego czynu, w szczególności osoby współdziałające w jego popełnieniu.

Do ostatniego dnia września ub.r. JPK_VAT uznawane był jedynie za informację podatkową i z tego względu nie było potrzeby składania czynnego żalu. Od 1 października 2020 roku wyżej wymienione przepisy nałożyły kary za naruszenie obowiązków przesyłania księgi do organu podatkowego a w myśl art. 53 paragraf 21, JPK VAT_7 w zakresie ewidencyjnym należy traktować jako księgę.

Artykuł 53 paragraf 21 kodeksu karnego skarbowego stanowi: Księgami są:

  1. księgi rachunkowe;
  2. podatkowa księga przychodów i rozchodów;
  3. ewidencja;
  4. rejestr;
  5. inne podobne urządzenia ewidencyjne, do których prowadzenia zobowiązuje ustawa, a w szczególności zapisy kasy rejestrującej.

Sam ustawodawca zauważył, iż w obecnym stanie prawnym brak jest spójności systemowej w odniesieniu do obowiązku podatkowego polegającego na składaniu deklaracji VAT wraz z ewidencją a stosowaniem przepisu art. 16a k.k.s.

W związku z powyższym w projekcie tzw. Nowego Ładu: Ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw, rozszerzono zakres przedmiotowej regulacji również na korektę części ewidencyjnej JPK VAT.

Zgodnie z nowym brzmieniem przepis art. 16a ma przedstawiać się następująco:

Nie podlega karze za przestępstwo skarbowe lub wykroczenie skarbowe sprawca czynu zabronionego dotyczącego złożenia deklaracji lub przesłania księgi, jeżeli po jego popełnieniu została złożona organowi podatkowemu prawnie skuteczna korekta deklaracji lub księgi dotycząca obowiązku, którego nieprawidłowe wykonanie stanowi ten czyn zabroniony.

Nowa zmiana jest oceniana pozytywnie zarówno przez środowisko podatkowe jak i księgowe. Ministerstwo Finansów w uzasadnieniu do projektu wskazuje, iż proponowana regulacja ma na celu dostosowanie przepisów k.k.s. do systemu podatkowego i wyrównanie skutków niekaralności wobec korekty deklaracji i ewidencji VAT, do których złożenia są uprawnieni lub zobowiązani podatnicy na podstawie ustawy podatkowej.


Czytaj też:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *