Od początku lipca można tworzyć Grupy VAT

Spread the love

Już od 1 lipca 2022 r. przedsiębiorstwa powiązane jednocześnie finansowo, ekonomicznie i organizacyjnie będą mogły tworzyć Grupy VAT. Pozwoli im to na skorzystanie z pewnych uproszczeń i preferencji.

Możliwość tworzenia Grup VAT wprowadzono w ramach podatkowego pakietu Polskiego Ładu, który obowiązuje od początku roku. Jednak termin wejścia w życie instytucji Grup VAT został przesunięty i ruszy dopiero od lipca.

Kto utworzy Grupę VAT?

Zacznijmy od przypomnienia, kto Grupę VAT będzie mógł utworzyć. Otóż opcja taka będzie możliwa dla firm, które są ze sobą powiązane. Te powiązania muszą zachodzić w kilku obszarach jednocześnie. Mowa tu o powiązaniach finansowych, ekonomicznych i organizacyjnych. Jednak, co ważne, podmioty, które będą chciały utworzyć Grupę VAT nie muszą posiadać statusu Podatkowej Grupy Kapitałowej na gruncie CIT.

W przepisach ustalono też pewne szczegóły co do wymienionych powiązań. W przypadku powiązania finansowego przyjęte zostało kryterium 50-proc. udziału kapitałowego. Chodzi o to by, jeden z podatników posiadał bezpośrednio ponad 50 proc. udziałów lub akcji w kapitale zakładowym lub ponad 50 proc. praw głosu w organach kontrolnych, stanowiących lub zarządzających, lub ponad 50 proc. prawa do udziału w zysku, każdego z pozostałych podatników będących członkami tej grupy.

Grupy VAT będą dostępne zarówno dla podmiotów krajowych, jak i polskich oddziałów zagranicznych podmiotów. Nie ma też żadnych ograniczeń, co do formy prawnej czy wielkości przedsiębiorstw.

Firmy, które zdecydują się na utworzenie Grup VAT będą musiały to zrobić na minimum 3 lata. Oczywiście okres ten będzie można przedłużyć.

Korzyści wynikające z Grupy VAT

Firmy powiązane powinny rozważyć utworzenie Grup VAT, bo opcja ta oznacza pewne korzyści. Najważniejszą będzie neutralność obrotów pomiędzy członkami grupy.

Dziś podatnicy powiązani finansowo, ekonomicznie i organizacyjnie rozliczani są odrębnie. To oznacza, że muszą wystawiać sobie faktury VAT, odrębnie składać plik JPK_VAT, który zawiera w sobie deklarację VAT i ewidencję. Do ich rozliczeń stosuje się też wymogi jak dla podmiotów kompletnie od siebie niezależnych. Obowiązuje np. weryfikacja kontrahenta w wykazie podatników VAT (tzw. biała lista) czy stosowanie mechanizmu podzielonej płatności (split payment).

Od 1 lipca 2022 r. firmy powiązane będą mogły rozliczać się wspólnie, jako jeden podatnik. Oczywiście będzie tak wówczas, gdy zdecydują się na stworzenie Grupy VAT.

Obroty w ramach grupy nie podlegają VAT i nie są dokumentowane fakturami, przestaje również obowiązywać konieczność stosowania mechanizmu podzielonej płatności (split paymentu), czy weryfikacji kontrahenta w wykazie podatników. Podatnikiem jest grupa VAT jako całość, więc składany jest także jeden zbiorczy JPK, zamiast odrębnych JPK dla każdą firmę.

Wśród korzyści warto też wymienić efektywniejsze przepływy pieniężne (cash –flow) w grupie, dzięki możliwości elastycznego zarządzania podatkiem naliczonym. Przykładowo, jeśli dany podmiot był przed przystąpieniem do grupy podatnikiem, który regularnie miał nadwyżkę podatku naliczonego nad należnym, to wówczas musiał oczekiwać na zwrot VAT – standardowo do 60 dni. Jeśli podmiot ten wejdzie do grupy, która jako całość wykazuje nadwyżkę podatku należnego nad naliczonym, to wówczas ten podatek wykazywany wcześniej jako VAT do zwrotu będzie „na bieżąco” uwzględniany w rozliczeniach grupy. W konsekwencji podmioty działając jako Grupa VAT per saldo efektywniej „wykorzystują” VAT naliczony i żaden z podmiotów nie czeka na zwrot VAT.


Zobacz też: