Za niezłożenie e-sprawozdania do KRS grozi nawet 26,88 mln zł kary

Spread the love

Niezłożenie sprawozdania finansowego do Krajowego Rejestru Sądowego może spowodować nałożenie kary grzywny w wysokości wynoszącej blisko 27 mln zł. W przypadku, gdy pomimo wezwania sądu, sprawozdanie finansowe nie zostanie złożone dwa lata z rzędu sąd rejestrowy może wszcząć postępowanie dotyczące rozwiązania podmiotu wpisanego do rejestru bez przeprowadzania postępowania likwidacyjnego albo ustanowić dla niego kuratora. 

Obecny rok (podobnie jak poprzedni) jest o tyle nietypowy, że z powodu Covid-19 wydłużono czas na przygotowanie i złożenie sprawozdań finansowych. Rozporządzeniem z dnia 26 marca 2021 r. (tj. Dz.U. z 2021r. poz. 572)  Minister Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej zmienił niektóre terminy dotyczące sprawozdań finansowych. W szczególności wydłużono odpowiednio o trzy miesiące (dla jednostek prywatnych za wyjątkiem podmiotów z rynku finansowego oraz dla organizacji non profit) oraz o miesiąc (dla jednostek sektora publicznego) termin na zamknięcie ksiąg rachunkowych, sporządzenie oraz zatwierdzenie sprawozdania finansowego.

W przypadku jednostek, dla których rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy, oznacza to przesunięcie terminu sporządzenia sprawozdania z 31 marca 2021r. odpowiednio na 30 czerwca oraz na 30 kwietnia 2021r. Przedłużony został także termin na zatwierdzenie rocznego sprawozdania finansowego (który zasadniczo wynosi 6 miesięcy od dnia bilansowego) oraz na złożenie sprawozdania do Krajowego Rejestru Sądowego (KRS). W rezultacie spółki wpisane do rejestru KRS, dla których rok obrotowy jest tożsamy z rokiem kalendarzowym, będą musiały to zrobić odpowiednio do 30 września (zatwierdzenie) i do 15 października (złożenie w KRS).

Niezmienna kara

Natomiast przepisy te nie zmieniły nic zarówno w zakresie samego obowiązku składania sprawozdania finansowego, jak i sankcji grożących za niedopełnienie tego obowiązku. Nadal zatem jednostki mają obowiązek składania do KRS sprawozdania finansowego wyłącznie w formie elektronicznej w formie ustrukturyzowanej, czyli pliku XML. Za złożenie sprawozdania finansowego do KRS odpowiada kierownik jednostki, natomiast odpowiedzialność za złożenie sprawozdania do Szefa Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) spoczywa na podatniku.

Niedopełnienie obowiązku sprawozdawczego, czyli niezłożenie sprawozdania finansowego lub niedotrzymanie obligatoryjnej formy elektronicznej, podlega karze grzywny lub karze ograniczenia wolności. Wyraźnie mówi o tym art. 79 ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (tj. Dz.U. z 2021 r. poz. 217 ze zm.), który jednak nie precyzuje wysokości kar.

Kwoty te są ustalane na podstawie ustawy z dnia 10 września 1999 r. – Kodeks karny skarbowy (tj. Dz.U. z 2021r. poz. 408 ze zm.). Zgodnie z art. 23 KKS wysokość grzywny może wynosić od 10 do 720 tzw. stawek dziennych, których wysokość uzależniona jest od wysokości wynagrodzenia minimalnego i zmienia się każdego roku i w 2021 roku wynosi 2 800 zł. W związku tym aktualnie obowiązują stawki dzienne za przestępstwa skarbowe wynoszące od 93,33 zł do 37 333,33 zł (minimalna stawka dzienna to 1/30 płacy minimalnej, natomiast maksymalna to 400-krotność stawki minimalnej). W konsekwencji grzywna za niezłożenie sprawozdania finansowego lub niedotrzymanie obligatoryjnej formy elektronicznej może w 2021 roku wynieść od 933,33 zł (10 krotność najniższej stawki dziennej) do 26 880 000 zł (720 krotność maksymalnej stawki dziennej).

Przy ustalaniu stawki dziennej sąd bierze pod uwagę dochody sprawcy, warunki osobiste, rodzinne oraz stosunki majątkowe i możliwości zarobkowe. Dlatego w praktyce wysokość grzywien wymierzanych przez sąd jest stosunkowo niska. Dodatkowo, co jest bardzo istotne – nieopłacone grzywny ulegają umorzeniu po spełnieniu obowiązku złożenia sprawozdania.

Na tym sankcje się nie kończą.

W przypadku stwierdzenia, że dokumenty, których przedłożenie jest obowiązkowe, nie zostały złożone pomimo upływu terminu, sąd rejestrowy wszczyna tzw. postępowanie przymuszające. Podstawą jest w tym przypadku art. 24 ustawy z dnia 20 sierpnia 1997r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (tj. Dz.U. z 2021 r. poz. 112 ze zm.). Przymuszenie takie polega na wezwaniu jednostki do złożenia dokumentów w dodatkowym, 7-dniowym terminie pod rygorem zastosowania grzywny, która w przypadku dalszego niespełnienia obowiązku sprawozdawczego może być ponawiana. Czyli może być nakładana wielokrotnie.

Co więcej, w przypadku niezłożenia sprawozdań finansowych za dwa kolejne lata obrotowe sąd orzeka rozwiązanie jednostki wpisanej do KRS bez przeprowadzenia postępowania likwidacyjnego. Alternatywnie sąd może zamiast rozwiązania jednostki ustanawiać kuratora, który będzie odpowiadał za sprawy spółki, w tym za dopełnianie obowiązków sprawozdawczych.

Kierownik jednostki może również odpowiadać za nieterminowe złożenie dokumentów osobiście, co oznacza możliwość nałożenia na niego kary ograniczenia wolności na okres od miesiąca do dwóch lat.

Znacznie niższe kary grożą za niezłożenie e-sprawozdania szefowi KAS. W tym przypadku może być nałożona grzywna taka sama jak za wykroczenie skarbowe. Grzywna taka wynosi od 1/10 do 20-sto krotności płacy minimalnej, a zatem w 2021 roku może wynieść od 280 zł do 56 000 zł.

W przypadku pytań lub wątpliwości zapraszamy do kontaktu z naszymi ekspertami TPA Poland:

Aleksandra Kiełtyka
Director, Accounting & Outsourcing

aleksandra.kieltyka@tpa-group.pl


Czytaj także:

Zbliża się czas sporządzania sprawozdań finansowych, a tym samym ich podpisywania i składania do odpowiednich organów.

Koszty, które mogą być odliczane w ramach prac badawczo-rozwojowych

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *