Planowane zmian w zakresie oznaczania dokumentów GTU i MPP w JPK – nowy projekt zmian z 17.05.2021 r.

Spread the love

Z dniem 1 października 2020 r. wszedł w życie nowy obowiązek w postaci składania JPKV7M, zastępując poprzednie obowiązki w zakresie rozliczenia podatku VAT, takie jak składanie miesięcznej lub kwartalnej deklaracje VAT oraz JPK.

Nowy JPK nałożył na podatników podatku VAT obowiązek oznaczania kodami GTU wyznaczonych grup towarów i usług oraz specjalnymi oznaczeniami pewną grupę transakcji. Charakterystykę pliku JPK_VAT znajdziemy w rozporządzeniu Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju w sprawie szczególnego zakresu danych zawartych w deklaracji podatkowej i w ewidencji w zakresie podatku VAT (Dz. U.2019 r. poz. 1988 ze zm.). Ministerstwo Finansów już 17 marca 2021 r. opublikowało projekt zmian, które miały wyjaśnić wszelkie wątpliwości i doprecyzować przepisy pod względem formalnym i merytorycznym (m.in. dotyczące oznaczania transakcji MPP, kodów GTU oraz transakcji z podmiotami powiązanymi).

Ostatecznie projekt w obecnym kształcie nie wszedł w życie. Został on zastąpiony nowym, który pojawił się 25 maja 2021 r. na stronie Rządowego Centrum Legislacji. Wejście projektu w życie planowane jest na 1 lipca 2021 r.

Główne założenia nowego projektu dotyczą zmian w zakresie oznaczania transakcji MPP, kodów GTU oraz transakcji z podmiotami powiązanymi. Projekt ten wprowadza również regulacje zawierające odniesienie do projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw, wdrażającej tzw. pakiet VAT e-commerce.

Oznaczenie MPP

Według wstępnego projektu Rozporządzenia z marca 2021 r., oznaczenie MPP miało dotyczyć wszystkich transakcji objętych mechanizmem podzielonej płatności, czyli nie tylko transakcji objętych obowiązkiem stosowania tego mechanizmu, ale także i tych, w przypadku których jest on dobrowolny.

Krytycy tych zmian podkreślali, iż powyższe regulacje mogą jeszcze bardziej skomplikować sytuację przedsiębiorców, którzy będą zobligowani do kontrolowania, w jaki sposób faktury zostały opłacone. Projekt nie odpowiadał na pytanie co, jeśli transakcja jest opłacona dobrowolnie mechanizmem podzielonej płatności po złożeniu JPK, m.in. czy w takiej sytuacji konieczne byłoby złożenie korekty JPK.

Szczęśliwie Ministerstwo wycofało się z projektowanych zmian i nowy Projekt Rozporządzenia z maja 2021 r. zakłada całkowicie zniesienie obowiązku stosowania oznaczenia transakcji znacznikiem MPP zarówno po stronie sprzedaży, jak i zakupu.

Obecnie oznaczenie MPP stosujemy przy oznaczaniu transakcji objętej obowiązkiem stosowania mechanizmu podzielonej płatności. Dotyczy to jedynie transakcji, które obejmują towary lub usługi wymienione w załączniku nr 15 do ustawy z 11.3.2004 r. o podatku od towarów i usług (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 106 ze zm., dalej: VATU) i kwota należności ogółem przekracza 15 tys. zł lub jej równowartość wyrażoną w walucie obcej.

Doprecyzowanie symboli GTU

  • W celu wyeliminowania różnic pomiędzy strukturą JPK_VAT a wskazanymi w Rozporządzeniu oznaczeniami, planowane jest zastąpienie oznaczeń typu „01” do „13” oznaczeniami „GTU_01” do „GTU_13”.
  • Zmodyfikowano i doprecyzowano poszczególne kody GTU – i tak przykładowo w przypadku „GTU_01” ma ono obejmować napoje alkoholowe o zawartości alkoholu powyżej 1,2% oraz napoje alkoholowe będące mieszaniną piwa i napojów bezalkoholowych, w których zawartość alkoholu przekracza 0,5%, oznaczonych kodami CN 2203-2208.
  • Oznaczenie GTU_03 nie będzie swoim zakresem obejmować olejów opałowych, o których mowa w art. 103 ust. 5aa Ustawy VAT, które podlegają oznaczeniu „GTU_02”.
  • Oznaczenie „GTU_10” będzie dotyczyć budynków, budowli i gruntów, ale również ich części i udziałów w prawie własności a także odnoszących się do nich czynności, o których mowa w art. 7 ust. 1 ustawy VAT.
  • W przypadku „GTU_12” powiązano ten kod z symbolami PKWIU wg klasyfikacji PKWIU 2015.

Zmiany w zakresie stosowania oznaczenia TP

Wersja projektu z 9 marca 2021 r. zakładała ograniczenie w zakresie stosowania oznaczenia TP dla tych dostaw towarów i świadczenia usług dla podmiotu powiązanego, w których łączna kwota należności ogółem przekraczała kwotę 15 tys. zł lub jej równowartości wyrażoną w walucie obcej.

Z obowiązku oznaczania transakcji symbolem TP miały być wyłączone dostawy towarów oraz świadczenia usług w sytuacji, gdy powiązania między nabywcą a dokonującym dostawy towarów lub usługodawcą wynikałyby wyłącznie z powiązania ze Skarbem Państwa lub jednostkami samorządu terytorialnego lub ich związkami.

Według nowej wersji projektu, zaproponowany limit należności 15 tys. zł dla oznaczeń transakcji kodem TP nie zostanie wprowadzony. Pozostało natomiast wyłączenie w przypadku powiązania ze Skarbem Państwa lub jednostkami samorządu terytorialnego lub ich związkami.

Ważne: Projekt Rozporządzenia z maja 2021 r. zakłada szereg innych zmian, które mają istotne znaczenie dla raportowania i składania plików JPK VAT między innymi: raportowanie obniżenia podatku naliczonego z faktury korygującej zakupu przed otrzymaniem dokumentu czy zmiany w zakresie prezentacji paragonów stanowiące faktury uproszczone.

Dodatkowo od 1 stycznia 2022 r. projekt rozporządzenia wprowadza obowiązek wykazywania terminu płatności lub daty zapłaty dla transakcji dotyczących tzw. ulgi na złe długi z tytuł podatku należnego – art. 89a ust 1 i ust 4 ustawy. Nowy projekt rozporządzenia przewiduje również szereg zmian, które wynikają z projektu ustawy wdrażającej tzw. Pakiet VAT e-commerce (m.in. zastąpienie oznaczeń „SW” i „EE” jednym wspólnym oznaczeniem „WSTO_EE” oraz wprowadzenia oznaczenia „IED” Interfejs Elektroniczny Dostawca).

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *