Mikołaj Ratajczak Associate Partner, Tax Advisor

Tarcza Antykryzysowa 4.0 wprowadzi zmiany w rozliczeniach podatkowych

Spread the love

Przepisy czwartej Tarczy Antykryzysowej przewidują zmiany m.in. w zakresie korzystania z ulgi na złe długi, odliczania darowizn, czy rozliczania pewnych wydatków w kosztach uzyskania przychodów. Przesuwa też kilka ważnych terminów.

Tarcza Antykryzysowa 4.0 została uchwalona przez Sejm 4 czerwca 2020 r. Obecnie czeka na rozpatrzenie przez Senat. Porządek obrad wyższej izby Parlamentu przewiduje, że senatorowie zajmą się jej przepisami 17 czerwca 2020 r. Zmian w zakresie podatków jest tym razem całkiem sporo. Poniżej prezentujemy najważniejsze z nich.

DARCZYŃCY Z WIĘKSZYMI ODLICZENIAMI

Przepisy Tarczy Antykryzysowej 4.0 przewidują kolejne zmiany w zakresie odliczania darowizn. Mowa o kolejnych, bo pierwsze zmiany w tym obszarze wprowadzono przepisami pierwszej Tarczy Antykryzysowej. Podatnicy podatków dochodowych (PIT i CIT) będą mogli odliczyć od podstawy obliczenia podatku darowizny przekazane na rzecz domów dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży, noclegowni, schronisk dla osób bezdomnych w tym z usługami opiekuńczymi, ośrodków wsparcia, rodzinnych domów pomocy, domów pomocy społecznej, o których mowa w przepisach o pomocy społecznej. Dodatkowo, podatnicy będą mogli także odliczyć darowizny rzeczowe w formie komputerów przenośnych będących laptopami lub tabletami (muszą być kompletne, zdatne do użytku i nie starsze niż trzy lata), przekazanych od 1 stycznia 2020 do 30 września 2020 r. określonym w przepisach podmiotom. Darowizny takie, aby mogły zostać odliczone będą musiały trafić do organów prowadzących placówki oświatowe (czyli m.in. szkoły, uczelnie i placówki oświatowo-wychowawcze) lub określonych w przepisach organizacji, które nieodpłatnie przekażą je placówkom oświatowym.

Wysokość odliczenia uzależniona będzie od okresu jej dokonania. I tak, przepisy przewidują, że odliczeniu będzie podlegać:

  • 200% darowizny, jeśli darowizna została dokonana do 30 kwietnia 2020 r.
  • 150% darowizny, w przypadku darowizny dokonanej w maju 2020 r. oraz
  • 100% darowizny przekazanej od 1 czerwca do 20 września 2020 r.

Oczywiście, podobnie jak w przypadku wszystkich uwzględnianych w rozliczeniach ze skarbówką odliczeniach, również w przypadku darowizn ujętych w Tarczy Antykryzysowej 4.0, ważne będzie udokumentowanie takich datków dowodem, z którego będą wynikać dane identyfikujące darczyńcę oraz wartość przekazanej darowizny wraz z oświadczeniem obdarowanego o jej przyjęciu.

Ponadto, zgodnie z uchwalonymi przez Sejm przepisami, podatnicy będą mogli ująć w kosztach podatkowych koszt wytworzenia lub cenę nabycia rzeczy lub praw, które następnie zostaną przekazane jako darowizna w związku ze zwalczaniem COVID-19. Jednak tu ważna uwaga: wspomniane koszty znajdą się w kosztach podatkowych pod tym warunkiem, że wydatki takie nie zostały wcześniej zaliczone do kosztów, w tym także w postaci odpisów amortyzacyjnych. Jak ten przepis przełoży się na praktykę? Przykładowo, jeśli przedsiębiorca kupi na rynku partię laptopów, np. poleasingowych, a następnie przekaże je szkole, będzie miał prawo do ujęcia poniesionego wydatku w kosztach uzyskania przychodu oraz dodatkowo do rozliczenia darowizny.

PRZYSPIESZONA ULGA NA ZŁE DŁUGI

Kolejna modyfikacja przepisów podatkowych dzięki Tarczy Antykryzysowej 4.0 dotyczy ulgi na złe długi. Ustawodawca chce bowiem uprościć korzystanie z ulgi przy zatorach płatniczych przez podatników ponoszących negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu COVID-19. Nowe przepisy przewidują możliwość zmniejszenia dochodu stanowiącego podstawę obliczania zaliczek na podatek, jeżeli upłynęło 30 dni od terminu płatności określonego na fakturze lub rachunku albo bezpośrednio w umowie. Dziś termin ten wynosi 90 dni. W momencie uzyskania zapłaty należy ją ponownie zaliczyć do opodatkowanych dochodów. Dodatkowo – i to nowość – Tarcza Antykryzysowa 4.0 pozwoli na korzystanie z ulgi na złe długi podatnikom, którzy na 2020 r. wybrali uproszczoną formę wpłacania zaliczek na podatek dochodowy.

ZMIANY W ZAKRESIE PRZYCHODÓW I KOSZTÓW

Zgodnie z przepisami Tarczy Antykryzysowej 4.0 zmniejszy się katalog przychodów dla podmiotów medycznych. I tak w przepisach podatkowych ma znaleźć się doprecyzowanie, że do przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej nie zalicza się wartości darowizn otrzymanych od 1 stycznia 2020 r. do 30 września 2020 r. przez placówki medyczne (m.in. szpitale) oraz placówki oświatowe, w związku z COVID-19. Ponadto, nowe regulacje mają wyłączyć z obowiązku stosowania przepisów o cenach transferowych dla transakcji zawieranych pomiędzy uczelnią medyczną, a podmiotem leczniczym w rozumieniu przepisów o podmiotach leczniczych.

Jeśli chodzi o zmiany w kosztach, to Tarcza Antykryzysowa 4.0. przewiduje, że będzie można w nich uwzględnić część kar umownych i zapłaconych odszkodowań. Dziś regulacje podatkowe tego typu wydatki wyłączają wprost z kosztów podatkowych. Zmienione przepisy obejmą kary i odszkodowania związane z wadami dostarczonych towarów, wykonanych robót i usług oraz zwłoką w dostarczeniu towaru wolnego od wad lub zwłoką w usunięciu wad towarów albo wykonanych robót i usług, ale z jednym zastrzeżeniem. Otóż ujęcie tych kar i odszkodowań w kosztach uzyskania przychodów będzie możliwe tylko wówczas, gdy będą one efektem okoliczności wywołanych stanem zagrożenia epidemicznego lub stanem epidemii ogłoszonym z powodu COVID-19. Jeśli zatem przykładowo przedsiębiorca przez wprowadzone obostrzenia w związku z COVID-19 nie usunął wady towaru w określonym w umowie terminie i musiał w związku z tym zapłacić odszkodowanie, będzie mógł ująć je w firmowych kosztach.

WYDŁUŻENIE KILKU TERMINÓW

Bardzo ważne z punktu widzenia przedsiębiorców jest przesunięcie dzięki przepisom Tarczy Antykryzysowej 4.0 pewnych terminów podatkowych. Dziś przedsiębiorcy, którzy próbują wrócić do normalnego trybu pracy po czasie zawieszenia w związku z pandemią skupiają się na utrzymaniu płynności finansowej i nieredukowaniu miejsc pracy, co powoduje, że terminowe wywiązywanie się z niektórych obowiązków podatkowych może być dla nich zwyczajnie trudne lub wręcz niemożliwe.

Pierwszy z przesuniętych terminów zawartych w Tarczy Antykryzysowej 4.0 dotyczy obowiązków związanych z raportowaniem schematów podatkowych. To już koleje przesunięcie w tym obszarze (pierwsze wprowadziła Tarcza Antykryzysowa 1.0). Zgodnie z planowanymi przepisami, terminy związane z raportowaniem schematów nie rozpoczynają się a rozpoczęte podlegają zawieszeniu w okresie od 31 marca 2020 r. do 30. dnia następującego po dniu odwołania stanu zagrożenia epidemicznego i stanu epidemii ogłoszonego w związku z COVID-19. Inaczej będzie jednak przy schematach transgranicznych. W tym przypadku zwieszenie terminu trwa nie dłużej niż do 30 czerwca 2020 r. Zmiana związana jest z terminem, w jakim Minister Finansów musi przekazać informację o schematach transgranicznych do UE oraz skorelowana ze zmianami wyprowadzonymi przez ustawę z 28 maja 2020 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku od towarów i usług, ustawy o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami oraz niektórych innych ustaw. Zobowiązała ona bowiem do ponownego złożenia informacji o schematach transgranicznych:

  • do 31 lipca 2020 r. – przez promotora, jeśli pierwszej czynności związanej z jego wdrażaniem dokonano w okresie od 26 czerwca 2018 do 30 czerwca 2020 r.
  • do 16 sierpnia 2020 r. – przez korzystającego, jeśli pierwszej czynności związanej z jego wdrażaniem dokonano w okresie od 26 czerwca 2018 do 30 czerwca 2020 r.
  • do 31 sierpnia 2020 r. będą mieli czas na dopełnienie obowiązków informacyjnych w zakresie schematów transgranicznych wspomagający.

Po raz kolejny zdecydowano także o przesunięciu terminu wejścia w życie nowego JPK_VAT. Miał on obowiązywać od 1 lipca 2020 r. (wcześniej duże firmy miały go stosować od 1 kwietnia 2020 r., a pozostałe od początku lipca). Teraz wyznaczono nowy termin jego stosowania na 1 października 2020 r.

Ostatni ważny dla podatników przesunięty termin zawarty w Tarczy Antykryzysowej 4.0 dotyczy obowiązków dokumentacyjnych i informacyjnych związanych z raportowaniem cen transferowych (TPR-C i TPR-P). Zmiany polegają na wydłużeniu do 31 grudnia 2020 r. terminu na złożenie oświadczenia o sporządzeniu dokumentacji lokalnej w sytuacji, gdy termin ten upływa w okresie od 31 marca 2020 r. do 30 września 2020 r. oraz wydłużeniu o 3 miesiące terminu na złożenie oświadczenia o sporządzeniu dokumentacji lokalnej w przypadku, gdy termin ten upływa w okresie od 1 października 2020 r. do 31 stycznia 2021 r. U podatników, których rok podatkowy pokrywa się z kalendarzowym, a zatem zakończył się 31 grudnia 2019 roku, nowym terminem jest 31 grudnia 2020 r. Wcześniej mieli oni na to czas do końca września (do końca 9 miesiąca po zakończeniu roku podatkowego). Nowe terminy dotyczą podatników CIT i PIT.

Nowe przepisy podatkowe po zakończonym procesie legislacyjnym i podpisie prezydenta mają zacząć obowiązywać od następnego dnia po ich ogłoszeniu w Dzienniku Ustaw.


Alert w wersji PDF możesz pobrać TUTAJ.


Niniejszy dokument został przygotowany wyłącznie w celach informacyjnych i ma charakter ogólny. Każdorazowo przed podjęciem działań na podstawie prezentowanych informacji rekomendujemy uzyskanie wiążącej opinii ekspertów TPA Poland.

 

TPA Poland

   Wojciech Sztuba
Managing Partner
Mikołaj Ratajczak
Associate Partner
Damian Kubiś
Partner
Małgorzata Dankowska
Partner

Czytaj więcej o „Tarczy antykryzysowej”:

Prawo i podatki | Archive

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Najnowsze posty

Powiadom mnie o nowych wpisach na blogu