Wyjaśniamy Polski Ład: Nowy podatek minimalny od korporacji

Spread the love

Już wkrótce niektóre spółki będą zobowiązane ponieść kolejną daninę – podatek minimalny od korporacji.

Ostatnia wersja brzmienia nowelizacji ustaw podatkowych w ramach Polskiego Ładu przewiduje wprowadzenie nowego obciążenia dla spółek, podatkowych grup kapitałowych oraz zakładów zagranicznych przedsiębiorców.

Z założenia podatek ma obciążyć podmioty, które ponoszą straty podatkowe z działalności operacyjnej albo wykazują niską dochodowość podatkową z tej działalności (poniżej 1%). Co istotne, dla określenia tych wielkości nie bierze się pod uwagę m.in. odpisów amortyzacyjnych oraz kosztów wynikających z nabycia lub ulepszenia środków trwałych.

Podstawa podatkowa została określona jako suma następujących komponentów:

  • 4% przychodów operacyjnych podatnika (innych niż z zysków kapitałowych),

oraz tzw. nadmiarowych płatności biernych, na które składają się:

  • poniesione na rzecz podmiotów powiązanych koszty finansowania dłużnego przekraczające 30% podatkowej EBITDA liczonej wg ustawowego wzoru,
  • odroczonego podatku dochodowego wynikającego z ujawnienia WNiP, w zakresie skutkującym zwiększeniem zysku brutto/zmniejszeniem straty brutto
  • poniesionych pośrednio lub bezpośrednio na rzecz podmiotów powiązanych (lub podmiotów z państwa lub terytorium stosującego szkodliwą konkurencję podatkową) kosztów nabycia określonych usług lub praw niematerialnych przekraczających o 3 mln zł wartość 5% podatkowej EBITDA liczonej wg ustawowego wzoru.

Ten ostatni element podstawy opodatkowania podatkiem minimalny ma zastąpić dotychczasowy mechanizm wynikający z art. 15e ustawy o CIT, limitujący możliwość zaliczania do kosztów podatkowych wydatków na określony katalog usług zarządczych, doradczych, poręczeń gwarancji itp. właśnie do poziomu 3 mln zł powiększonego o wartość 5% podatkowej EBITDA.

Wartościami zmniejszającymi podstawę opodatkowania będą niektóre odliczenia, w tym ulgi podatkowe, z pewnymi zastrzeżeniami, a także dochody, które są uwzględniane w kalkulacji dochodu zwolnionego z podatku dla działalność w PSI, u podatnika korzystającego ze zwolnień podatkowych.

Minimalny podatek dochodowy będzie się efektywnie składał z dwóch części:

  • 0,4% przychodów
  • 10% nadmiarowych płatności biernych do podmiotów powiązanych z grupy kapitałowej

Podatnicy obowiązani do zapłaty minimalnego podatku dochodowego będą w zeznaniu rocznym wykazywać podstawę opodatkowania, pomniejszenia i kwotę minimalnego podatku dochodowego.

Nowela zakłada również mechanizm odliczenia zapłaconego podatku minimalnego od podatku ‘regularnego’ w danym zeznaniu rocznym i przez kolejne 3 lata podatkowego.

Proponowane podmioty wyłączone z opodatkowania podatkiem minimalnym to:

1) rozpoczynający działalność w roku jej rozpoczęcia i dwa lata podatkowe po nim

2) przedsiębiorstwa finansowe

3) podmioty, które uzyskały przychody niższe o co najmniej 30% w stosunku do przychodów uzyskanych w roku podatkowym bezpośrednio poprzedzającym ten rok podatkowy

4) podmioty, których udziałowcami, akcjonariuszami albo wspólnikami są wyłącznie osoby fizyczne i nieposiadające udziałów / akcji / jednostek uczestnictwa w innych podmiotach,

5) podmioty, u których większość przychodów operacyjnych w danym roku podatkowym została uzyskana w związku z i) eksploatacją w transporcie międzynarodowym statków morskich lub statków powietrznych, ii) wydobywaniem kopalin, których ceny zależą bezpośrednio lub pośrednio od notowań na światowych rynkach

6) podmioty wchodzące w skład grupy co najmniej dwóch spółek, w której jedna spółka posiada przez cały rok podatkowy bezpośrednio 75% udział w kapitale za pozostałych spółek wchodzących w skład tej grupy, jeżeli i) rok podatkowy spółek obejmuje ten sam okres oraz ii) obliczony za rok podatkowy udział łącznych dochodów spółek w ich łącznych przychodach jest większy niż 1%.


Czytaj też:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *