Mikołaj Ratajczak
Mikołaj Ratajczak Doradca podatkowy

Przegląd założeń „tarczy antykryzysowej” – kwestie podatkowe i prawne

Spread the love

Przegląd założeń „tarczy antykryzysowej”, czyli działań, które mają wesprzeć polską gospodarkę podczas walki z pandemią COVID-19.

We wtorek 31 marca 2020 r. zostały opublikowane w dzienniku ustaw przepisy obejmujące działania, które mają przeciwdziałać negatywnym skutkom pandemii COVID-19. Zachowanie płynności finansowej w firmach, a także ochrona zatrudnienia to główne cele pakietu projektów ustaw.

Poniżej przedstawiamy najważniejsze z przyjętych rozwiązań podatkowych oraz prawnych.

 

 

ASPEKTY PODATKOWE

PIT/CIT

 • WYDŁUŻENIE TERMINU NA ZŁOŻENIE ZEZNANIA CIT-8 ORAZ NIEKTÓRYCH INNYCH INFORMACJI

Termin na złożenie zeznania rocznego CIT-8 oraz zapłaty podatku za rok 2019 dla wszystkich podatników podatku dochodowego od osób prawnych (których rok podatkowy rozpoczął się po dniu 31 grudnia 2018 r. i zakończył się przed dniem 1 kwietnia 2020 r.) został przesunięty z 31 marca na 31 maja 2020 roku. W przypadku organizacji pozarządowych zeznanie będzie można składać do 31 lipca 2020 roku. Dodatkowo do końca 5 miesiąca po zakończeniu roku podatkowego zostały przedłużone terminy na złożenie informacji ORD-U czy IFT-2R.

 • WSTECZNE ROZLICZANIE STRAT

Przedsiębiorcy, którzy w 2020 r. poniosą stratę w związku z COVID-19, będą mogli jednorazowo obniżyć dochód uzyskany z pozarolniczej działalności gospodarczej za rok ubiegły do wysokość tej straty (nie więcej jednak niż 5 mln zł.). Nowe zasady odliczania strat obejmą tylko tych podatników, którzy we wskazanym okresie osiągną przychody z działalności gospodarczej niższe o co najmniej 50% od przychodów uzyskanych z tej działalności w 2019 r.

 • WYDŁUŻENIE TERMINU NA WPŁATĘ ZALICZEK OD WYNAGRODZEŃ

W przypadku zaliczek na podatek pobranych w marcu i kwietniu 2020 r. od wynagrodzeń wypłacanych przez pracodawców obowiązek zapłaty zostaje przesunięty na 1 czerwca 2020 r., jeżeli płatnicy (pracodawcy) ponieśli negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu COVID-19. Regulację tę stosuje się odpowiednio do wypłat z tytułu umów zlecenia i umów o dzieło.

 • WYŁĄCZENIE STOSOWANIA TZW. ULGI NA ZŁE DŁUGI

W przepisach przewidziano zwolnienie z obowiązku stosowania regulacji dotyczących tzw. złych długów podatników PIT oraz CIT, którzy zobowiązani są do zwiększania dochodu będącego podstawą obliczenia należnych w 2020 roku zaliczek miesięcznych (kwartalnych) o niezapłacone w terminie zobowiązania. Ze zwolnienia tego będą mogli skorzystać tylko ci podatnicy, których przychody w okresach rozliczeniowych 2020 r. (miesięcznych albo kwartalnych) w stosunku do analogicznych okresów w 2019 roku zmniejszą się o co najmniej 50%. Zobowiązania, które nie zostaną uregulowane w trakcie roku przed złożeniem zeznania rocznego za 2020 r., podatnicy uwzględnią w zeznaniu rocznym.

 • JEDNORAZOWA AMORTYZACJA ŚRODKÓW TRWAŁYCH NABYTYCH NA WALKĘ Z COVID-19

Przedsiębiorcy będą mogli dokonywać jednorazowo odpisów amortyzacyjnych od wartości początkowej środków trwałych, nabytych w celu produkcji towarów związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 i wprowadzonych do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych w 2020 roku. Katalog towarów obejmuje: maseczki ochronne, respiratory, środki odkażające, medyczną odzież ochronną, ochraniacze na obuwie, rękawiczki, okulary, gogle, środki do dezynfekcji i higieny rąk.

 • DAROWIZNY NA WALKĘ Z COVID-19

Przedsiębiorcy będą mogli uwzględniać w rozliczeniach z fiskusem darowizny przekazywane na walkę z COVID-19. Odliczyć będzie można darowizny (pieniężne lub rzeczowe) przekazane podmiotom wykonującym działalność leczniczą polegającą na świadczeniu opieki zdrowotnej, w tym transportu sanitarnego, a także przekazane Agencji Rezerw Materiałowych oraz Centralnej Bazie Rezerw Sanitarno-Przeciwepidemicznych.

Jeżeli darowizny te zostaną przekazane przez przedsiębiorców do dnia 30 kwietnia 2020 – odliczeniu podlega kwota odpowiadająca 200%, w maju 2020 – odliczeniu podlega kwota odpowiadająca 150%, natomiast od dnia 1 czerwca 2020 r. do dnia 30 września 2020 r. – odliczeniu podlega kwota odpowiadająca wartości darowizny. Odliczeniu od dochodu będzie podlegać pełna kwota darowizny pod warunkiem jej udokumentowania dowodem wpłaty na rachunek płatniczy lub rachunek bankowy obdarowanego, a w przypadku darowizn rzeczowych – oświadczeniem obdarowanego o ich przyjęciu oraz dowodem, z którego wynikać będzie wartość oraz dane identyfikujące darczyńcę.

 • ULGA NA DZIAŁALNOŚĆ BADAWCZO-ROZWOJOWĄ NA WALKĘ Z COVID-19

Koszty kwalifikowane ponoszone w 2020 r. na działalność badawczo-rozwojową, której celem jest opracowanie produktów niezbędnych do przeciwdziałania COVID-19 przedsiębiorcy będą mogli odliczyć od dochodu będącego podstawą obliczenia zaliczki.

 • DOCHÓD Z KWALIFIKOWANYCH PRAW WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ W ZWIĄZKU Z WALKĄ Z COVID-19

Przedsiębiorcy, którzy osiągnęli kwalifikowane dochody z kwalifikowanych praw własności intelektualnej wykorzystywanych do przeciwdziałania COVID-19, mogą stosować w trakcie bieżącego roku podatkowego do opodatkowania tych dochodów przy obliczaniu zaliczek na podatek stawkę podatku wynoszącą 5%.

 • WYDŁUŻENIE TERMINU ZAPŁATY PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI KOMERCYJNYCH

Termin zapłaty podatku od budynków za marzec-maj 2020 r. został przedłużony do 20 lipca 2020 r. Warunkiem dla skorzystania z możliwości późniejszej zapłaty podatku jest poniesienie przez podatnika negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19 oraz uzyskanie niższych o co najmniej 50% przychodów w stosunku do analogicznego miesiąca poprzedniego roku podatkowego.

 • PRZESUNIĘCIE TERMINU NA ZŁOŻENIE INFORMACJI O CENACH TRANSFEROWYCH DLA WYBRANYCH PODATNIKÓW

Do końca września został wydłużony termin na przedłożenie informacji o dokumentacji cen transferowych. Obejmie on jednak wyłącznie podatników, których rok podatkowy lub rok obrotowy rozpoczął się po 31 grudnia 2018 r., a zakończył przed 31 grudnia 2019 r.

VAT

 • NOWY JPK_VAT – ZMIANA TERMINU

Nowy JPK_VAT dla dużych przedsiębiorców ma zacząć obowiązywać od 1 lipca 2020 r. (pierwotnie od 1 kwietnia 2020 r.).

 • NOWA MATRYCA STAWEK

Przesunięty został termin wejścia w życie nowej matrycy stawek VAT z 1 kwietnia na 1 lipca 2020 r.. W tym czasie do celów opodatkowania VAT będzie dalej stosowana Polska Klasyfikacja Wyrobów i Usług (PKWiU 2008). Z kolei wydane do 30 czerwca 2020 r. wiążące informacje stawkowe (WIS) będą zapewniały podatnikom ochronę dla czynności podlegających opodatkowaniu wykonywanych od 1 lipca 2020 r.

 • PARAGONY W FORMIE ELEKTRONICZNEJ

Podatnicy, za zgodą nabywcy, będą uprawnieni do wydawania paragonów w formie elektronicznej.

 • WYDŁUŻENIE TERMINU NA ZGŁOSZENIE PŁATNOŚCI POZA BIAŁĄ LISTĘ PODATNIKÓW VAT

Z 3 do 14 dni został wydłużony termin na zgłoszenie szefowi KAS płatności na rachunek spoza białej listy (płatności za transakcje o wartości ponad 15 tys. zł). Termin 14 dni przysługuje tylko w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii ogłoszonych z powodu COVID-19.

PROCEDURA PODATKOWA

 • ZAWIESZENIE TERMINÓW PROCESOWYCH I SĄDOWYCH

W okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19 bieg terminów procesowych i sądowych ulega zawieszeniu. Obejmuje to swoim zakresem postępowania sądowe (w tym sądowo-administracyjne), egzekucyjne, karne, karne skarbowe, w sprawach o wykroczenia, postępowania administracyjne, postępowania i kontrole prowadzone na podstawie Ordynacji podatkowej oraz kontrole celno-skarbowe.

 • RAPORTOWANIE SCHEMATÓW PODATKOWYCH (MDR)

Przez czas trwania stanu epidemii lub stanu zagrożenia epidemicznego (jednak nie dłużej niż do 30 czerwca 2020 r.) zostały zawieszone obowiązki związane z raportowaniem schematów podatkowych (MDR).

 • DELEGOWANIE ZADAŃ KAS

W przypadku wprowadzenia stanu klęski żywiołowej, ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, których rozmiar przekracza możliwość wykonywania zadań przez funkcjonariuszy, minister finansów będzie mógł w drodze rozporządzenia, określić zadania KAS, które nie wymagają ich wykonywania wyłącznie przez funkcjonariuszy, oraz okres ich wykonywania. W konsekwencji zadania KAS będą mogły być wykonywane przez inne osoby, wyznaczone w rozporządzeniu przez ministra.

 • WYDŁUŻENIE TERMINU NA WYDANIE INTERPRETACJI PODATKOWYCH

Przedsiębiorcy będą czekać trzy miesiące dłużej na uzyskanie odpowiedzi na wniosek o wydanie indywidualnej interpretacji przepisów przez Dyrektora KIS – czyli łącznie aż sześć miesięcy. Dotyczy to wniosków, które nie zostały rozpatrzone do dnia wejścia w życie specustawy, a także złożonych po jej wejściu. Ponadto minister finansów będzie mógł przedłużyć ten termin jednorazowo o kolejne trzy miesiące.

INNE KWESTIE

 • PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI

Gminy mają możliwość wprowadzenia za część 2020 roku zwolnienia z podatku od nieruchomości przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19. Dodatkowo gminy dostały możliwość przedłużenia terminów płatności rat podatku od nieruchomości, płatnych w kwietniu, maju i czerwcu 2020 r. – nie dłużej niż do 30 września tego roku.

 • PODATEK OD SPRZEDAŻY DETALICZNEJ

Utrzymane zostało zawieszenie wejścia w życie ustawy o podatku od sprzedaży detalicznej (przesunięcie z 1 lipca 2020 r. na 1 stycznia 2021 r.).

 • OPŁATA PROLONGACYJNA I ODSETKI

Zniesiona została opłata prolongacyjna pobierana przy udzielaniu ulg i odroczenia w zapłacie podatków oraz składek ZUS: odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty czy umorzenia na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej. Formalnym warunkiem jest złożenie stosownego wniosku do właściwych organów podatkowych i placówek ZUS. Minister finansów może też w drodze rozporządzenia zaniechać w całości lub w części poboru odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych, określając rodzaj podatku, zakres terytorialny zaniechania oraz okres, w którym następuje zaniechanie.

 • ZŁAGODZENIE PROCEDURY W ZAKRESIE WYTWARZANIA WYROBÓW AKCYZOWYCH

Przy dokonywaniu przez podmiot podlegający kontroli celno-skarbowej czynności w zakresie produkcji, przemieszczania i zużycia wyrobów akcyzowych, w szczególności ich wytwarzania, uszlachetniania, przerabiania, skażania, rozlewu, przyjmowania, magazynowania, wydawania, przewozu i niszczenia, oraz w zakresie stosowania i oznaczania tych wyrobów znakami akcyzy w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, naczelnik urzędu celno-skarbowego będzie mógł odstąpić m.in. od obecności kontrolującego przy przeprowadzeniu czynności podlegającej kontroli celno-skarbowej.

 • CRBR

Przesunięty zostanie termin na przekazanie zgłoszeń do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych. Spółki miały dokonać zgłoszenia do 13 kwietnia, ale MF odroczył ten termin o 3 miesiące, a więc do 13 lipca 2020 r.

 • WYDŁUŻENIE TERMINÓW DOTYCZĄCYCH SPRAWOZDAWCZOŚCI FINANSOWEJ

Zasadniczo o 3 miesiące (dla podmiotów objętych nadzorem KNF o 2 miesiące) zostały odroczone obowiązki związane m. in. ze sporządzaniem sprawozdań finansowych, ich badaniem przez firmy audytorskie, zatwierdzaniem oraz udostępnianiem do wiadomości publicznej.


ASPEKTY PRAWNE

PRAWO BUDOWLANE

 • WYŁĄCZENIE PRZEPISÓW PRAWA BUDOWLANEGO W ODNIESIENIU DO ROBÓT BUDOWALNYCH /
  ZMIANY SPOSOBU UŻYTKOWANIA OBIEKTU W ZWIĄZKU Z PRZECIWDZIAŁANIEM COVID-19 (ART. 12 USTAWY)

Zgodnie z ustawą, gdy konieczne będzie podjęcie niezwłocznych działań mających na celu przeciwdziałanie wirusowi, do projektowania, budowy, przebudowy, remontu, utrzymania i rozbiórki obiektów budowlanych, w tym zmiany sposobu użytkowania, nie będą miały zastosowania przepisy prawa budowlanego, ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym i ustawy o ochronie zabytków. Zastosowania nie znajdą również przepisy wykonawcze do ww. ustaw, w tym rozporządzenie w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

W przypadku prowadzenia robót budowlanych oraz zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego, inwestor będzie miał obowiązek niezwłocznego poinformowania organu administracji architektoniczno – budowlanej. Jeżeli prowadzenie takich robót powodować będzie zagrożenie zdrowia i życia ludzi, powyższy organ w drodze decyzji podlegającej natychmiastowemu wykonaniu, niezwłocznie ustali wymagania dotyczące niezbędnych zabezpieczeń ich prowadzenia.

Jeżeli prowadzone roboty będą tego rodzaju, że podlegają obowiązkowi uzyskania pozwolenia na budowę zgodnie z prawem budowlanym, inwestor będzie zobowiązany do zapewnienia kierownictwa oraz nadzoru nad robotami przez osobę posiadającą uprawnienia budowlane w odpowiednich specjalnościach.

UMOWY NAJMU

 • WSPARCIE NAJEMCÓW W WIELKOPOWIERZCHNIOWYCH OBIEKTACH HANDLOWYCH, KTÓRYCH DZIAŁALNOŚĆ ZOSTAŁA OGRANICZONA LUB ZAKAZANA (ART. 15ZE USTAWY)

W okresie obowiązywania zakazu prowadzenia działalności w obiektach handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m2 zgodnie z właściwymi przepisami, wygasają wzajemne zobowiązania stron umowy najmu, dzierżawy lub innej podobnej umowy, przez którą dochodzi od oddania do używania powierzchni handlowej.

Po zniesieniu zakazu najemca powinien złożyć wynajmującemu bezwarunkową i wiążącą ofertę woli przedłużenia umowy najmu na dotychczasowych warunkach, o okres obowiązywania zakazu przedłużony o sześć miesięcy. Oferta powinna być złożona w terminie trzech miesięcy od dnia zniesienia zakazu. Postanowienie dotyczące wygaszenia zobowiązań z umowy najmu przestanie wiązać wynajmującego z chwilą bezskutecznego upływu terminu na złożenie oferty najemcy (tj. trzech miesięcy od dnia zniesienia nakazu).

Wprowadzone regulacje, w zamyśle ustawodawcy, nie uchybiają przepisom kodeksu cywilnego regulującym stany, w których wprowadzane są ograniczenia prawne swobody działalności gospodarczej.

 • AUTOMATYCZNE PRZEDŁUŻENIE UMÓW NAJMU (ART. 31S USTAWY)

Umowy najmu zawarte przed dniem 1 kwietnia 2020 roku, na podstawie których okres najmu upłynie pomiędzy 1 kwietnia a 30 czerwca 2020 roku, ulegną przedłużeniu na warunkach dotychczasowych do dnia 30 czerwca 2020 roku. Jedynym wymogiem jest złożenie oświadczenia woli najemcy w tym zakresie najpóźniej w dniu upływu okresu obowiązywania tej umowy.

Przedłużenie umowy najmu nie znajdzie zastosowania do tych najemców, którzy w czasie co najmniej 6 miesięcy obowiązywania umowy najmu przed wejściem nowelizacji w życie pozostawali w zwłoce z uiszczaniem opłat związanych z lokalem za co najmniej jeden okres rozliczeniowy, jeżeli łączna wartość zaległości przekracza wysokość czynszu za jeden miesiąc.

Na automatyczne przedłużenie umowy nie mogą też liczyć najemcy, którzy w okresie trwania umowy najmu:

a) używali lokalu w sposób sprzeczny z umową lub niezgodnie z przeznaczeniem lokalu,

b) zaniedbywali obowiązki związane z lokalem, doprowadzając do powstania szkód w lokalu,

c) wynajęli, podnajęli lub oddali lokal (lub jego część) do bezpłatnego używania bez wymaganej pisemnej zgody wynajmującego.

 • BRAK MOŻLIWOŚCI WYPOWIEDZENIA UMOWY NAJMU I ZMIANY WYSOKOŚCI CZYNSZU (ART. 31T USTAWY)

Do dnia 30 czerwca 2020 roku niemożliwe będzie wypowiedzenie najemcy umowy najmu lub wysokości czynszu.

OPŁATA ROCZNA ZA UŻYTKOWANIE WIECZYSTE

 • PRZEDŁUŻENIE TERMINU WNIESIENIA OPŁATY ROCZNEJ ZA UŻYTKOWANIE WIECZYSTE (ART. 15J USTAWY)

Termin na uiszczenie opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego za rok 2020 zostanie przesunięty do dnia 30 czerwca 2020 roku.

MOŻLIWOŚĆ UMORZENIA LUB ZMIANY ZASADY POBORU OPŁAT Z TYTUŁU NAJMU, DZIERŻAWY LUB UŻYTKOWANIA NALEŻNYCH NA PODSTAWIE USTAWY O GOSPODARCE NIERUCHOMOŚCIAMI

 • MOŻLIWOŚĆ UMORZENIA, ODROCZENIA PŁATNOŚCI LUB ROZŁOŻENIA NA RATY OPŁAT ZA NAJEM, DZIERŻAWĘ LUB UŻYTKOWANIE (ART. 15 ZZZE, ART. 15 ZZZF, ART. 15ZZZG USTAWY)

Należności pieniężne, o których mowa w ustawie o gospodarce nieruchomościami, z tytułu oddania nieruchomości w najem, dzierżawę lub użytkowanie, przypadające za okres stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, mogą być umarzane w całości lub części lub ich spłata może być odraczana lub rozkładana na raty przez starostę lub prezydenta miasta na prawach powiatu, wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej, bez zgody wojewody.

Organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego może, w drodze uchwały, postanowić o odstąpieniu od dochodzenia należności o charakterze cywilnoprawnym przypadających jednostce samorządu terytorialnego lub jej jednostkom organizacyjnym w stosunku do podmiotów, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19 i które złożą wniosek o odstąpienie od dochodzenia takich należności.

Do czasu określenia przez organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego zasad udzielania ulg w zakresie należności o charakterze cywilnoprawnym przypadających jednostkom samorządu terytorialnego lub ich jednostkom organizacyjnym za okres stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, należności te mogą być umarzane, terminy ich spłaty mogą zostać odroczone lub ich płatność może zostać rozłożona na raty przez organ wójta, burmistrza, prezydenta miasta, zarząd powiatu albo zarząd województwa. 

ZŁAGODZENIE ZAKAZU HANDLU W NIEDZIELE

 • ZŁAGODZENIE ZAKAZU HANDLU W NIEDZIELE (ART. 15I USTAWY)

W okresie obowiązywania stanu epidemicznego lub stanu epidemii albo w okresie 30 dni następujących po ich odwołaniu, zakaz handlu w niedziele nie obowiązuje w zakresie czynności związanych z handlem towarami pierwszej potrzeby.

ZAWIESZENIE BIEGU TERMINÓW

 • TERMINY PRZEWIDZIANE W PRAWIE ADMINISTRACYJNYM (ART. 15ZZR USTAWY)

W okresie obwiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii bieg przewidzianych przepisami prawa administracyjnego terminów:

 • od zachowania których jest uzależnione udzielenie ochrony prawnej przed sądem lub organem,
 • do dokonania przez stronę czynności kształtujących jej prawa i obowiązki,
 • przedawnienia,
 • których niezachowanie powoduje wygaśnięcie lub zmianę praw rzeczowych oraz roszczeń i wierzytelności, a także popadnięcie w opóźnienie,
 • zawitych, z niezachowaniem których ustawa wiąże ujemne skutki dla strony,
 • do dokonania przez podmioty lub jednostki organizacyjne podlegające wpisowi do właściwego rejestru czynności, które powodują obowiązek zgłoszenia do tego rejestru, a także terminów na wykonanie przez te podmioty obowiązków wynikających z przepisów o ich ustroju

– nie rozpoczyna się, a rozpoczęty ulega zawieszeniu na ten okres.

Wstrzymanie rozpoczęcia i zawieszenie biegu terminów nie dotyczy terminów w rozpoznawanych przez sądy sprawach wskazanych w art. 14a ust. 5 ustawy, terminów w sprawach wyboru lub powołania organów, których kadencje określone są w Konstytucji RP, terminów wyborów do organów jednostek samorządu terytorialnego oraz terminów w sprawach wniosków i pytań prawnych do Trybunału Konstytucyjnego.

 • TERMINY PROCESOWE I SĄDOWE (ART. 15 ZZS USTAWY)

W okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii bieg terminów procesowych i sądowych w:

 • postępowaniach sądowych, w tym sądowoadministracyjnych,
 • postępowaniach egzekucyjnych,
 • postępowaniach karnych,
 • postępowaniach karnych skarbowych,
 • postępowaniach w sprawach o wykroczenia,
 • postępowaniach administracyjnych,
 • postępowaniach i kontrolach prowadzonych na podstawie ordynacji podatkowej,
 • kontrolach celno-skarbowych,
 • postępowaniach w sprawach, o których mowa w art. 15f ust. 9 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych
 • innych postępowaniach prowadzonych na podstawie ustaw

– nie rozpoczyna się, a rozpoczęty ulega zawieszeniu na ten okres.

Wstrzymanie rozpoczęcia i zawieszenie biegu terminów nie dotyczy terminów w rozpoznawanych przez sądy sprawach wskazanych w art. 14a ust. 4 i 5 ustawy, terminów w sprawach wyboru lub powołania organów, których kadencje określone są w Konstytucji RP, terminów wyborów do organów jednostek samorządu terytorialnego oraz terminów w sprawach wniosków i pytań prawnych do Trybunału Konstytucyjnego.

Wstrzymanie i zawieszenie biegu terminów nie dotyczy kontroli i postępowań wskazanych w dziale V rozdziale 3 oddziale 3 oraz dziale VI rozdziale 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.

 • TERMINY NA MILCZĄCE ZAŁATWIENIE SPRAWY, WYDANIE DECYZJI, WYRAŻENIE STANOWISKA (ART. 15 ZZS USTAWY)

Bieg terminu:

 • na milczące załatwienie sprawy,
 • w innej sprawie, w której brak wyrażenia przez organ sprzeciwu, wydania decyzji, postanowienia albo innego rozstrzygnięcia uprawnia stronę lub uczestnika postępowania do podjęcia działania, dokonania czynności albo wpływa na zakres praw i obowiązków strony lub uczestnika postępowania,
 • na wyrażenie przez organ stanowiska albo wydanie interpretacji indywidualnej, z wyjątkiem interpretacji indywidualnej, o której mowa ordynacji podatkowej

– nie rozpoczyna się, a rozpoczęty ulega zawieszeniu na okres stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii.

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

 • WPŁYW WYSTĄPIENIA COVID-19 NA WYKONYWANIE UMÓW W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO – OBOWIĄZEK INFORMACYJNY (ART. 15R USTAWY)

Strony umowy w sprawie zamówienia publicznego są obowiązane niezwłocznie informować się wzajemnie o wpływie okoliczności związanych z wystąpieniem COVID-19 na wykonywanie wiążącej ich umowy. Do informacji powinny zostać załączone oświadczenia lub dokumenty, które w szczególności mogą dotyczyć:

a) nieobecności pracowników lub osób świadczących pracę za wynagrodzeniem na innej podstawie niż stosunek pracy, które uczestniczą lub mogłyby uczestniczyć w realizacji zamówienia,

b) decyzji wydanych przez Głównego Inspektora Sanitarnego lub działającego z jego upoważnienia państwowego wojewódzkiego inspektora sanitarnego, w związku z przeciwdziałaniem COVID-19, nakładających na wykonawcę obowiązek podjęcia określonych czynności zapobiegawczych lub kontrolnych,

c) poleceń wydanych przez wojewodów lub decyzji wydanych przez Prezesa Rady Ministrów związanych z przeciwdziałaniem COVID-19,

d) wstrzymania dostaw produktów, komponentów produktu lub materiałów, trudności w dostępie do sprzętu lub trudności w realizacji usług transportowych,

e) okoliczności, o których mowa w pkt a) – d) powyżej, w zakresie w jakim dotyczą one podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy.

 • WYŁĄCZENIE STOSOWANIA USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH W ODNIESIENIU DO ZAMÓWIEŃ UDZIELANYCH PRZEZ BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO

Wyłączone zostaje stosowanie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych do zamówień udzielanych przez Bank Gospodarstwa Krajowego, związanych z realizacją zadań dotyczących obsługi funduszy utworzonych, powierzonych lub przekazanych Bankowi Gospodarstwa Krajowego na podstawie odrębnych ustaw oraz związanych z realizacją programów rządowych lub innych programów realizowanych ze środków publicznych, które dotyczą instrumentów wsparcia niezbędnych do przeciwdziałania negatywnym skutkom gospodarczym wystąpienia COVID-19.

 • MOŻLIWOŚĆ ZMIANY UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (ART. 15R USTAWY

Zamawiający, po stwierdzeniu, że okoliczności związane z wystąpieniem COVID-19 mogą wpłynąć lub wpływają na należyte wykonanie umowy w sprawie zamówienia publicznego, może w uzgodnieniu z wykonawcą, dokonać zmiany umowy, o której mowa w art. 144 ust. 1 pkt 3 ustawy Prawo zamówień publicznych, w szczególności przez:

 • zmianę terminu wykonania umowy lub jej części, lub czasowe zawieszenie wykonywania umowy lub jej części,
 • zmianę sposobu wykonywania dostaw, usług lub robót budowlanych,
 • zmianę zakresu świadczenia wykonawcy i odpowiadającą jej zmianę wynagrodzenia wykonawcy

– o ile wzrost ceny spowodowany każdą kolejną zmianą nie przekroczy 50% wartości pierwotnej umowy.

Jeżeli umowa przewiduje wprost możliwość wprowadzenia korzystniejszych zmian niż wynikałoby to z okoliczności wskazanych powyżej, zamawiający może dokonać zmiany umowy w sposób korzystniej kształtujący sytuację wykonawcy z zastrzeżeniem jednak, że okoliczności związane z wystąpieniem COVID-19 wskazane powyżej nie mogą stanowić samodzielnej podstawy do wykonania umownego prawa odstąpienia od umowy.

Strona umowy w sprawie zamówienia publicznego ma obowiązek uwzględnienia w stanowisku kierowanym do drugiej strony tejże umowy, wpływu okoliczności związanych z wystąpieniem COVID-19 na należyte jej wykonanie oraz wpływu zmiany tejże umowy na zasadność ustalenia i dochodzenia kar lub odszkodowań, lub ich wysokości, pod warunkiem, że umowa ta zawiera postanowienia dotyczące kar umownych lub odszkodowań z tytułu odpowiedzialności za jej niewykonanie lub nienależyte wykonanie z powodu oznaczonych okoliczności.

Możliwość modyfikacji swojej umowy związanej z wykonaniem zamówienia publicznego ze względu na okoliczności związane z wystąpieniem COVID-19 została też przyznana wykonawcy i podwykonawcy. W szczególności mogą oni dokonać zmiany w zakresie terminu wykonania umowy lub jej części, dokonać czasowego zawieszenia wykonania umowy lub jej części, zmienić sposób wykonywania umowy lub zmienić zakres wzajemnych świadczeń. Jeżeli zmiana umowy dotyczącej zamówienia publicznego pomiędzy wykonawcą i zamawiającym będzie tego rodzaju, że obejmować będzie część zamówienia powierzoną podwykonawcy, wykonawca i podwykonawca uzgodnią odpowiednią zmianę łączącej ich umowy w taki sposób, aby warunki umowy wykonawcy i podwykonawcy były w tym zakresie nie mniej korzystne niż warunki umowy wykonawcy z zamawiającym zmienionej w wyniku wystąpienia COVID-19.

KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH

 • ZMIANY W SPOSOBIE PRZEPROWADZANIA POSIEDZEŃ ZARZĄDU ORAZ RADY NADZORCZEJ I SPOSOBIE GŁOSOWANIA ORAZ ZMIANY W SPOSOBIE UDZIAŁU W ZGROMADZENIU WSPÓLNIKÓW W SPÓŁCE Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (ART. 27 USTAWY)   

W posiedzeniu zarządu można uczestniczyć przy zastosowaniu środków porozumiewania się na odległość, chyba że umowa spółki stanowi inaczej. W taki sposób możliwe będzie także podejmowanie uchwał, chyba że umowa spółki stanowi inaczej. Możliwe jest też uczestniczenie przez członków zarządu w podejmowaniu uchwał zarządu poprzez oddanie swojego głosu za pośrednictwem innego członka zarządu, chyba że umowa spółki stanowi inaczej.

W posiedzeniu rady nadzorczej można uczestniczyć przy zastosowaniu środków porozumiewania się na odległość, chyba że umowa spółki stanowi inaczej. W taki sposób możliwe jest też podejmowanie uchwał, chyba że umowa spółki stanowi inaczej. Możliwe jest też uczestniczenie przez członków rady nadzorczej w podejmowaniu uchwał rady nadzorczej poprzez oddanie swojego głosu za pośrednictwem innego członka tej rady, chyba że umowa spółki stanowi inaczej.

Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu rady nadzorczej.

Udział w zgromadzeniu wspólników można wziąć również przy zastosowaniu środków komunikacji elektronicznej, chyba że umowa spółki stanowi inaczej. Udział taki obejmować będzie w szczególności:

 • dwustronną komunikację w czasie rzeczywistym wszystkich osób uczestniczących w zgromadzeniu wspólników, w ramach której mogą one wypowiadać się w toku obrad, przebywając w miejscu innym niż miejsce obrad zgromadzenia wspólników,
 • wykonywanie osobiście lub przez pełnomocnika prawa głosu przed lub w toku zgromadzenia wspólników.

Szczegółowe zasady udziału w zgromadzeniu wspólników przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej zostaną określone w regulaminie przyjętym przez radę nadzorczą, a w przypadku jej braku przez wspólników. Przyjęcie regulaminu może nastąpić uchwałą wspólników bez odbycia zgromadzenia, jeżeli wspólnicy reprezentujący bezwzględną większość głosów wyrażą na piśmie zgodę na treść tego regulaminu.

 • ZMIANY W SPOSOBIE PRZEPROWADZANIA POSIEDZEŃ ZARZĄDU ORAZ RADY NADZORCZEJ I SPOSOBIE GŁOSOWANIA ORAZ ZMIANY W SPOSOBIE UDZIAŁU W WALNYM ZGROMADZENIU W SPÓŁCE AKCYJNEJ (ART. 27 USTAWY)

W posiedzeniu zarządu można uczestniczyć przy zastosowaniu środków porozumiewania się na odległość, chyba że statut spółki stanowi inaczej. W taki sposób możliwe będzie także podejmowanie uchwał, chyba że statut spółki stanowi inaczej. Możliwe jest też uczestniczenie przez członków zarządu w podejmowaniu uchwał zarządu poprzez oddanie swojego głosu za pośrednictwem innego członka zarządu, chyba że statut spółki stanowi inaczej.

W posiedzeniu rady nadzorczej można uczestniczyć przy zastosowaniu środków porozumiewania się na odległość, chyba że statut spółki stanowi inaczej. W taki sposób możliwe jest też podejmowanie uchwał, chyba że statut spółki stanowi inaczej. Możliwe jest też uczestniczenie przez członków rady nadzorczej w podejmowaniu uchwał rady nadzorczej poprzez oddanie swojego głosu za pośrednictwem innego członka tej rady, chyba że statut spółki stanowi inaczej. Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu rady nadzorczej.

Udział w walnym zgromadzeniu można wziąć również przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, chyba że statut spółki stanowi inaczej. Udział taki obejmować będzie w szczególności:

 • dwustronną komunikację w czasie rzeczywistym wszystkich osób uczestniczących w walnym zgromadzeniu, w ramach której mogą one wypowiadać się w toku obrad, przebywając w miejscu innym niż miejsce obrad walnego zgromadzenia,
 • wykonywanie osobiście lub przez pełnomocnika prawa głosu przed lub w toku walnego zgromadzenia.

Zasady udziału w walnym zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej zostaną określone w regulaminie przyjętym przez radę nadzorczą.

Zasady udziału w walnym zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej zostaną określone w regulaminie przyjętym przez radę nadzorczą.

Spółka publiczna jest obowiązana zapewnić transmisję obrad walnego zgromadzenia w czasie rzeczywistym. Nie narusza to obowiązków informacyjnych określonych w przepisach o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

W przypadku wykonywania prawa głosu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej spółka niezwłocznie przesyła akcjonariuszowi elektroniczne potwierdzenie otrzymania głosu. Na wniosek akcjonariusza złożony w ciągu maksymalnie 3 miesięcy od dnia walnego zgromadzenia, spółka przesyła akcjonariuszowi lub jego pełnomocnikowi potwierdzenie, że jego głos został prawidłowo zarejestrowany oraz policzony, chyba że takie potwierdzenie zostało przekazane akcjonariuszowi lub jego pełnomocnikowi wcześniej. 

Alert do pobrania w wersji PDF dostępny – TUTAJ

_____

Kontakt z naszymi ekspertami:

W przypadku zainteresowania powyższymi rozwiązaniami zapraszamy do kontaktu z ekspertami TPA Poland oraz kancelarii Baker Tilly Woroszylska Legal, którzy udzielą profesjonalnego wsparcia w każdym z wymienionych powyżej obszarów. Zespół doradców TPA Poland i prawników kancelarii Baker Tilly Woroszylska Legal łączy wszystkie wymagane kompetencje przy tego typu doradztwie.

 

TPA Poland

  Wojciech Sztuba
Partner zarządzający
Tax Advisory
 Mikołaj Ratajczak
Associate Partner
Tax Advisory

Kancelaria Baker Tilly Woroszylska Legal

  Katarzyna Woroszylska
Partner zarządzająca
Biuro w Warszawie
  Grzegorz Gajda
Partner
Biuro w Poznaniu
  Piotr Łaska
Partner
Biuro w Warszawie
   

Czytaj więcej o „Tarczy antykryzysowej”:

Prawo i podatki | Archive

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Najnowsze posty

Powiadom mnie o nowych wpisach na blogu