Damian Kubiś
Damian Kubiś Partner
Jakub Pietrusiak
Jakub Pietrusiak Associate | Adwokat

Nowe rozwiązania dla przedsiębiorców w ramach „tarczy antykryzysowej 2.0” (aktualizacja)

Spread the love

Ustawa o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2, czyli tzw. Tarcza Antykryzysowa 2.0 (choć niektórzy twierdzą, że bardziej odpowiednia byłaby nazwa Tarcza 1.1), została podpisana przez Prezydenta 17 kwietnia br. 

Wprowadza ona kolejne rozwiązania pomocowe dla biznesu, który znalazł się w trudnej sytuacji z powodu pandemii. Poniżej prezentujemy najważniejsze z rozwiązań podatkowych i prawnych oraz w zakresie kwestii pracowniczych proponowanych w ramach Tarczy Antykryzysowej 2.0.

 

KWESTIE ISTOTNE PODATKOWO

 • ULGA W ZUS TAKŻE DLA FIRM ZATRUDNIAJĄCYCH OD 10 DO 49 OSÓB

Już Tarcza Antykryzysowa 1.0 wprowadziła możliwość zwolnienia z obowiązku opłacania składek ZUS za miesiące marzec-maj 2020 r. Jednak skorzystać z niego mogli wyłącznie przedsiębiorcy zgłaszający do ZUS maksymalnie 9 osób ubezpieczonych. Zwolnienie to dotyczy składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne, Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, Fundusz Emerytur Pomostowych. Wniosek o zwolnienie należy złożyć nie później niż do 30 czerwca 2020 r.

Tarcza Antykryzysowa 2.0 przewiduje możliwość skorzystania ze zwolnienia z opłacania składek ZUS również przez przedsiębiorców zgłaszających do ZUS od 10 do 49 ubezpieczonych.

Przy czym, w przypadku tych przedsiębiorców, zwolnienie przysługuje w wysokości 50% łącznej kwoty niezapłaconych jeszcze należności z tytułu składek, wykazanych w deklaracji rozliczeniowej złożonej za dany miesiąc, odpowiednio: marzec, kwiecień, maj 2020 r.

Zwolnienie z obowiązku opłacania składek zarówno dla przedsiębiorców zgłaszających do 9 osób ubezpieczonych, jak i dla przedsiębiorców zgłaszających od 10 do 49 ubezpieczonych przysługuje na wniosek, jeżeli przedsiębiorca był zgłoszony jako płatnik składek i zgłaszał ubezpieczonych w następującym okresie:

 1. przed dniem 1 lutego 2020 r. i na dzień 29 lutego 2020 r.
 2. od 1 lutego 2020 r. do 29 lutego 2020 r. i na dzień 31 marca 2020 r.
 3. od 1 marca 2020 r. do 31 marca 2020 r. i na dzień 30 kwietnia 2020 r.

Treść ustawy z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2, tj, ustawy, która wprowadziła rozwiązania tzw. tarczy atykryzysowej 2.0, nie zawiera żadnego odniesienia do sytuacji, w której przedsiębiorca, mimo możliwości skorzystania ze zwolnienia z obowiązku uiszczania składek ZUS za miesiące marzec – maj, zdążył już opłacić składki za marzec.

Ustawa wskazuje wprost, że zwolnieniu z obowiązku wpłaty do ZUS podlegają nieopłacone składki za marzec – maj (w przypadku przedsiębiorców zgłaszających do ubezpieczeń od 10-49 osób, zwolnieniu podlega 50% tych składek). 

Jednak zgodnie potwierdzoną już oficjalnie interpretacją, opartą o art. 24 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, opłacone wcześniej składki za miesiąc marzec mogą zostać w drodze wyjątku odzyskane. Taka interpretacja przepisów ustawy o tarczy antykryzysowej 2.0 wynika z faktu wejścia w życie tej ustawy już po terminie płatności składek ZUS za marzec.

Tym samym, przedsiębiorca, który złożył wniosek o zwolnienie ze składek za trzy miesiące (marzec, kwiecień, maj), a opłacił już składkę za marzec, może wnioskować do ZUS o wypłatę nadpłaconych środków. Wniosek o zwrot tej nadpłaty musi złożyć przed upływem terminu opłacenia składek ZUS za kwiecień. Nadpłata zostanie zwrócona pod warunkiem, że przedsiębiorca spełnia przesłanki do objęcia go zwolnieniem ze składek ZUS i nie posiada zaległości za okresy wcześniejsze (ponieważ w takiej sytuacji nadpłata za marzec zostanie zaliczona na poczet tych zaległości).

Jeśli przedsiębiorca nie złoży wniosku o zwrot nadpłaty za marzec, to nadpłata ta zostanie rozliczona na poczet składek ZUS za kwiecień i nie będzie już możliwa do odzyskania. Należy bowiem pamiętać, że zwolnienie z ZUS za miesiące kwiecień oraz maj ma zastosowanie tylko do składek jeszcze nieopłaconych.

 • MOŻLIWE ULGI W PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI

Gminy otrzymały możliwość wprowadzenia za część 2020 r. zwolnienia z podatku od nieruchomości oraz przedłużenia terminów płatności rat podatku od nieruchomości również organizacjom pozarządowym i innym podmiotom, o których mowa w ustawie o działalności pożytku publicznego i wolontariatu, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19.

 • WYDŁUŻENIE TERMINÓW DOTYCZĄCYCH TP (ALE TYLKO DLA NIELICZNYCH)

Do końca września 2020 r. został wydłużony termin na złożenie oświadczenia o sporządzeniu lokalnej dokumentacji cen transferowych, natomiast do końca grudnia br. został wydłużony termin na przygotowanie grupowej dokumentacji cen transferowych. Wydłużone terminy dotyczą jednak wyłącznie podatników, których rok podatkowy rozpoczął się po 31 grudnia 2018 r., a zakończył się przed 31 grudnia 2019 r. (tj. trwał w ciągu 2019 r. ale krócej niż 12 miesięcy).

W przypadku pozostałych podatników, których rok podatkowy pokrywa się z kalendarzowym, terminy te pozostają niezmienione (i będą się akurat pokrywały z terminami, o których mowa powyżej).

 • PODATKOWE GRUPY KAPITAŁOWE

W przepisach ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, regulujących kwestię statusu podatkowej grupy kapitałowej (PGK), wprowadzono ułatwienia dotyczące utrzymania tego statusu, w przypadku wystąpienia negatywnych skutków spowodowanych COVID-19.

PGK nie utraci swojego statusu, nawet jeśli w tworzących ją spółkach powstaną zaległości we wpłatach podatków, a sama PGK nie osiągnie wymaganego udziału dochodów w przychodach w wysokości co najmniej 2%.

Zasady te miałyby mieć zastosowanie do roku podatkowego, który rozpoczął się przed dniem 1 stycznia 2020 r. a zakończy się po dniu 31 grudnia 2019 r., lub rozpoczął się po dniu 31 grudnia 2019 r. a przed dniem 1 stycznia 2021 r.

 • WALUTY WIRTUALNE BEZ PCC

W przepisach ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych (PCC) wprowadzono zwolnienie z tego podatku dla transakcji sprzedaży i zamiany walut wirtualnych. Zwolnienie to wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2020 r.

 • DORĘCZENIA W CZASIE STANU ZAGROŻENIA

Zgodnie z rozwiązaniem przewidzianym w Tarczy Antykryzysowej 2.0, nie można uznać za doręczoną przesyłki, po którą w czasie zagrożenia epidemicznego nie zgłosił się odbiorca (w efekcie nie dochodzi do rozpoczęcia biegu różnych terminów przewidzianych w prawie podatkowym).

Zasada ta nie będzie jednak stosowana w przypadku kontroli podatkowych, kontroli celno-skarbowych oraz postępowań podatkowych, jeżeli kontrole lub postępowania te wiążą się z podejrzeniem popełnienia przestępstwa lub przestępstwa skarbowego.

 • INSTRUMENTY WSPARCIA FINANSOWEGO Z ARP

Przedsiębiorcy, którzy w związku z ogłoszeniem stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, znaleźli się w trudnej sytuacji finansowej, będą mogli wnioskować o udzielenie im specjalnego wsparcia ze strony Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. (ARP). Wsparcie finansowe z ARP w postaci pożyczek, gwarancji, poręczeń, leasingu oraz innych instrumentów finansowych, ma zapewnić beneficjentowi płynność finansową przez okres trwania stanu zagrożenia epidemicznego/stanu epidemii oraz przez okres 12 miesięcy następujących po odwołaniu tego stanu, do czasu ustania negatywnych skutków ekonomicznych.

Wsparcie udzielane jest na wniosek, do którego obligatoryjnie dołączyć należy oświadczenie o trudnej sytuacji finansowej, dane odzwierciedlające sytuację finansową oraz opis działań mających na celu ustabilizowanie sytuacji ekonomicznej przedsiębiorcy. ARP ma zasadniczo 14 dni na rozpatrzenie złożonego wniosku o udzielenie pomocy.

ARP wraz z beneficjentem określają w umowie wielkość wsparcia, jego rodzaj oraz cel, na jaki zostanie przeznaczone, a także zasady i terminy zwrotu. Przedsiębiorca (beneficjent) będzie zobowiązany do ustanowienia i przekazania ARP wymaganych zabezpieczeń.

Wsparcie z ARP może zostać przyznane każdemu przedsiębiorcy, prowadzącemu działalność gospodarczą na terytorium Polski, niezależnie od posiadanego statusu mikro, małego, średniego lub dużego przedsiębiorcy.

Jednak, aby otrzymać wsparcie z ARP, przedsiębiorca musi udowodnić, iż znalazł się w trudnej sytuacji finansowej spowodowanej pandemią COVID-19. Trudna sytuacja finansowa oznacza spadek obrotów gospodarczych przedsiębiorcy, tj. spadek sprzedaży towarów lub usług, w ujęciu ilościowym lub wartościowym:

 • nie mniej niż o 15%, obliczony jako stosunek łącznych obrotów w ciągu dowolnie wskazanych 2 kolejnych miesięcy kalendarzowych, przypadających w okresie po dniu 1 stycznia 2020 r. do dnia poprzedzającego dzień złożenia wniosku, w porównaniu do łącznych obrotów z analogicznych 2 kolejnych miesięcy kalendarzowych roku poprzedniego; lub
 • nie mniej niż o 25%, obliczony jako stosunek obrotów z dowolnie wskazanego miesiąca kalendarzowego, przypadającego po dniu 1 stycznia 2020 r. do dnia poprzedzającego dzień złożenia wniosku, w porównaniu do obrotów z miesiąca poprzedniego.

ROZWIĄZANIA DLA BRANŻY NIERUCHOMOŚCI

 • BRAK ZAWIESZENIA TERMINÓW W PRZYPADKU POSTĘPOWAŃ ADMINISTRACYJNYCH W PRZEDMIOCIE USTALENIA WARUNKÓW ZABUDOWY

Dotychczasowe postanowienia Tarczy Antykryzysowej 1.0 wstrzymały bieg terminów procesowych wynikających z przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (KPA) oraz ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (PPSA).

Natomiast zgodnie z regulacjami zaproponowanymi w Tarczy Antykryzysowej 2.0 powyższa zasada nie będzie miała zastosowania do postępowań administracyjnych w sprawie ustalenia warunków zabudowy. W konsekwencji organy architektoniczno-budowlane powinny wydawać decyzje o warunkach zabudowy w terminach ogólnie przewidzianych w KPA, tj. w terminie miesiąca, a w sprawach szczególnie skomplikowanych w terminie dwóch miesięcy. W przypadku doręczenia stronie decyzji ustalającej warunki zabudowy lub decyzji o odmowie ich ustalenia termin na złożenie odwołania od takiego rozstrzygnięcia lub skargi do sądu administracyjnego będzie biegł zgodnie zasadami wynikającymi odpowiednio z KPA lub PPSA – nie zostanie zatem wstrzymany w czasie trwania stanu epidemii.

Należy założyć, że brak wstrzymania biegu terminów w przypadku postępowań administracyjnych w sprawie ustalenia warunków zabudowy nie wyłącza możliwości złożenia przez stronę ponaglenia na bezczynność organu lub przewlekły sposób prowadzenia postępowania.

 • BRAK WSTRZYMANIA PRAC NAD PRZYGOTOWYWANYMI MIEJSCOWYMI PLANAMI ZAGOSPODAROWANIA

W toku procedury uchwalania planu miejscowego właściwy organ planistyczny ma obowiązek wystąpić do odpowiednich organów administracji o opinie lub uzgodnienia do projektu planu. Co do zasady ww. opinie lub uzgodnienia powinny zostać przedłożone organowi planistycznemu w terminie 14 dni.

Propozycje zawarte w Tarczy Antykryzysowej 2.0 zakładają, że bieg terminów na przedłożenie opinii lub uzgodnień nie zostanie wstrzymany. Właściwe organy administracji, partycypujące w procedurze uchwalenia planu miejscowego, będą miały obowiązek terminowo wywiązać się ze swoich zadań mimo trwania pandemii koronowirusa.

 • OBOWIĄZEK TERMINOWEGO ROZPATRYWANIA WNIOSKÓW O USTALENIE LOKALIZACJI MIESZKANIOWEJ ZŁOŻONYCH W TRYBIE TZW. USTAWY LEX DEVELOPMENT

Proponowane przepisy Tarczy Antykryzysowej 2.0 nie wstrzymają również biegu terminów na podjęcie przez radę gminy uchwały o ustaleniu lokalizacji inwestycji mieszkaniowej lub odmowie wydania. Wnioski inwestorów składane w trybie ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących powinny być w czasie trwania pandemii koronowirusa rozpatrywane terminowo.

 • ZNIESIENIE WYMOGU UZYSKANIA POZWOLENIA NA UŻYTKOWANIE OBIEKTU BUDOWLANEGO

Projekt zakłada, że jeżeli w wyniku złożenia przed dniem wejścia w życie przepisów Tarczy Antykryzysowej 2.0 wniosku o udzielenie pozwolenia na użytkowanie obiektu budowlanego (niezależnie od jego kategorii) nie została wydana decyzja o pozwoleniu na użytkowanie, to taki wniosek zostanie uznany jako zawiadomienie o zakończeniu budowy.

Oznacza to, że jeżeli organ nadzoru budowlanego nie wniesie sprzeciwu
w terminie 14 dni od dnia wejścia w życie Tarczy Antykryzysowej 2.0 lub złożenia zawiadomienia o zakończeniu budowy, w przypadku gdy budowa obiektu budowlanego zakończyła się w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, to inwestor będzie mógł przystąpić do użytkowania obiektu budowlanego bez konieczności uzyskania odpowiedniej decyzji administracyjnej w tym zakresie.

Treść nowych uregulowań spowodowała jednak rozbieżności interpretacyjne. Większość organów nadzoru budowlanych właściwych do wydawania pozwoleń na użytkowanie przyjęła, że skoro na mocy przepisów Tarczy 1.0 został wstrzymany bieg terminów na wniesienie sprzeciwu, a uregulowania Tarczy 2.0 nie zawierają wyraźnego zastrzeżenia o „odmrożeniu” biegu tych terminów
w zakresie postępowań dotyczących pozwoleń na użytkowanie, to inwestor nie może przystąpić do użytkowania budynku powołując się jedynie fakt, że właściwy organ administracji nie wniósł sprzeciwu w okresie 14 dni. Innymi słowy, do momentu wydania  przez organ nadzoru budowlanego zaświadczenia o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu  (w praktyce okres ten może trwać nawet kilka tygodni lub miesięcy), inwestor powinien się wstrzymać z rozpoczęciem użytkowania obiektu budowlanego.

Z drugiej jednak strony cześć organów nadzoru budowlanego przyjęła, że nowe regulacje upraszczające procedurę oddawania budynków do użytkowania są regulacją szczególną, która wyłącza zastosowanie ogólnych przepisów Tarczy 1.0 o wstrzymaniu biegu terminów na wniesienie sprzeciwu. W konsekwencji, jeżeli
w okresie 14 dni od wejścia w życie przepisów Tarczy 2.0 lub przedłożenia zawiadomienia o zakończeniu robót budowlanych, nie został wniesiony sprzeciw, to inwestor nabywa uprawnienie do rozpoczęcia użytkowania obiektu budowlanego.

 • UŁATWIENIE DOSTĘPU DO AKT POSTĘPOWANIA

Proponowane zmiany dopuszczają możliwość udostępnienia przez organy administracji akt postępowania lub ich części stronom z wykorzystaniem środków komunikacji elektroniczne zwłaszcza jeżeli bezpośrednia obsługa interesantów w siedzibie organu jest wyłączona z powodu pandemii koronowirusa.


KWESTIE PRACOWNICZE

 • DOFINANSOWANIE WYNAGRODZEŃ

Ustawodawca doprecyzował kwestię dofinansowań do wynagrodzeń na okres 3 miesięcy. Dofinansowania będą przysługiwać od miesiąca złożenia wniosku, a nie tak jak dotychczas – od daty jego złożenia.

Krąg odbiorców dofinansowania rozszerzono między innymi o organizacje pozarządowe oraz państwowe osoby prawne w rozumieniu ustawy o finansach publicznych.

Doprecyzowano także, że uzyskanie dofinansowania w związku z obniżeniem wymiaru czasu pracy będzie możliwe nie tylko w przypadku jego obniżenia równo o 20%, ale także, gdy ulega redukcji w niższym wymiarze, tj. maksymalnie 20% (wobec czego możliwe będzie uzyskanie dofinansowania na podstawie art. 15g spec-ustawy także przy redukcji etatów o 1/6 czy 1/8).

 • ZMIANA SYSTEMU LUB ROZKŁADU CZASU PRACY – ZAPEWNIENIE CIĄGŁOŚCI DZIAŁANIA PRZEDSIĘBIORSTWA

Niektóre grupy pracodawców zostaną wyposażone w dodatkowe istotne możliwości zmiany systemu lub rozkładu czasu pracy. Dotyczy to czynności niezbędnych dla zapewnienia ciągłości działania przedsiębiorstwa.

W tym celu możliwe będzie wydanie polecenia wykonywania pracy w godzinach nadliczbowych w niezbędnym zakresie oraz zlecenie dyżurów niezależnie od dobowych i tygodniowych norm odpoczynku. Dodatkowo, w wyjątkowych sytuacjach możliwe będzie wydanie polecenia realizowania odpoczynku w miejscu wskazanym przez pracodawcę.

Powyższe dotyczy jednak jedynie niektórych pracodawców, między innymi:

 • prowadzących działalność odnoszącą się do utrzymania obiektów infrastruktury krytycznej
 • prowadzących stacje paliw płynnych
 • przedsiębiorstw o szczególnym znaczeniu dla obronności i interesów gospodarczych państwa
 • wykonujących czynności bankowe w rozumieniu przepisów ustawy Prawo bankowe
 • realizujących działalność w branży rolno-spożywczej w związku z wytwarzaniem żywności.
 • BADANIA BHP

W okresie stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii dopuszcza się przeprowadzanie szkoleń wstępnych w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy w całości za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej, z wyjątkiem instruktażu stanowiskowego na stanowiskach robotniczych (z uwagi na szczególne narażenie na działanie czynników niebezpiecznych),

Terminy badań okresowych bhp, które przypadają w trakcie epidemii lub 30 dni po jej zakończeniu, ulegają przedłużeniu i badania takie będą mogły zostać wykonane w terminie 60 dni od daty zakończenia stanu epidemii.

Alert do pobrania w wersji PDF dostępny jest – TUTAJ

_____

Kontakt z naszymi ekspertami:

W przypadku zainteresowania powyższymi rozwiązaniami zapraszamy do kontaktu z ekspertami TPA Poland oraz kancelarii Baker Tilly Woroszylska Legal, którzy udzielą profesjonalnego wsparcia w każdym z wymienionych powyżej obszarów. Zespół doradców TPA Poland i prawników kancelarii Baker Tilly Woroszylska Legal łączy wszystkie wymagane kompetencje przy tego typu doradztwie.

 

TPA Poland

  Wojciech Sztuba
Partner zarządzający
Doradca podatkowy
 Damian Kubiś
Partner
Doradca podatkowy

Kancelaria Baker Tilly Woroszylska Legal

  Katarzyna Woroszylska
Partner zarządzająca
Biuro w Warszawie
  Grzegorz Gajda
Partner
Biuro w Poznaniu
  Piotr Łaska
Partner
Biuro w Warszawie
   

Czytaj więcej o „Tarczy antykryzysowej”:

Prawo i podatki | Archive

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Najnowsze posty

Powiadom mnie o nowych wpisach na blogu