Przegląd założeń „Tarczy Antykryzysowej 3.0”, czyli najnowszych działań, które mają wspierać polską gospodarkę podczas walki z pandemią COVID-19

Spread the love

W dniu 15 maja 2020 r. Prezydent podpisał kolejną ustawę, której przepisy mają przeciwdziałać negatywnym skutkom pandemii COVID-19. W dalszym ciągu zachowanie płynności finansowej w firmach, a także ochrona zatrudnienia to główne cele specustawy.

Poniżej przedstawiamy najważniejsze z przyjętych rozwiązań podatkowych oraz prawnych.

 

ASPEKTY PODATKOWE I PRACOWNICZE

 • WYDŁUŻENIE TERMINU NA ZŁOŻENIE DEKLARACJI DSF-1

Termin na złożenie deklaracji DSF-1 dotyczącej daniny solidarnościowej oraz jej zapłaty za rok 2019 został przesunięty z 30 kwietnia na 1 czerwca 2020 roku. Minister Finansów będzie mógł także zaniechać poboru odsetek za zwłokę od niezapłaconej w terminie płatności daniny solidarnościowej, lecz w tym celu będzie musiał wydać osobne rozporządzenie.

PROCEDURA PODATKOWA

 • ODWIESZENIE TERMINÓW PROCESOWYCH I SĄDOWYCH

Przepisy wprowadzone w ramach tzw. tarczy 2.0 zawiesiły bieg terminów procesowych i sądowych. Obejmowały one swoim zakresem postępowania sądowe (w tym sądowo-administracyjne), egzekucyjne, karne, karne skarbowe, w sprawach o wykroczenia, postępowania administracyjne, postępowania i kontrole prowadzone na podstawie Ordynacji podatkowej oraz kontrole celno-skarbowe. Uchwalone obecnie przepisy tarczy 3.0 odwieszają te terminy po upływie 7 dni od dnia wejścia w życie przedmiotowych regulacji.

KWESTIE DOTYCZĄCE CUDZOZIEMCÓW

 • CZAS PRACY CUDZOZIEMCA, ZMIANA WYSOKOŚCI WYNAGRODZENIA

Nowe przepisy pozwalają na obniżenie wymiaru czasu pracy cudzoziemców, zastosowanie elastycznych form czasu pracy, w tym zastosowanie równoważnego systemu czasu pracy, obniżenie wysokości wynagrodzenia cudzoziemców na takich samych zasadach jak pracowników krajowych, czy też skierowanie ich do pracy zdalnej.

Nowelizacja ustawy umożliwia wykonywanie przez cudzoziemców pracy na warunkach innych niż określone w:

 • zezwoleniach na pobyt czasowy i pracę
 • zezwoleniach na pobyt czasowy w celu wykonywania pracy w zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji
 • zezwoleniach na pracę
 • zezwoleniach na pracę sezonową
 • oświadczeniach o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi wpisanych do ewidencji oświadczeń

a także

 • w zezwoleniach na pobyt czasowy w celu wykonywania pracy w ramach przeniesienia wewnątrz przedsiębiorstwa.

Cudzoziemcy, w stosunku do których pracodawca skorzysta z form pomocy przewidzianych w Tarczach 1.0 i 2.0, mogą wykonywać pracę na zmienionych warunkach bez konieczności wprowadzania zmiany w w/w dokumentach.

 • PRZEDŁUŻENIE WAŻNOŚCI ZEZWOLEŃ

Ustawa przewiduje przedłużenie ważności wszystkich dokumentów i zezwoleń, jakie cudzoziemcy otrzymali na terenie Polski. Przedłużenie to obejmuje czas pandemii i 30 dni po odwołaniu tego stanu. Wprowadzono także przedłużenie ważności kart pobytu członka rodziny obywatela UE, dokumentów potwierdzających prawo stałego pobytu i kart stałego pobytu członka rodziny obywatela UE, który upłynął w czasie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii ogłoszonych w związku z COVID-19 do 30-tego dnia od dnia odwołania tego ze stanów, który obowiązywał jako ostatni.

INNE KWESTIE

 • ROZSZERZENIE ZWOLNIENIA ZE SKŁADEK ZUS

Ustawodawca rozszerzył możliwość uzyskania zwolnienia z obowiązku zapłaty składek ZUS na przedsiębiorców, których przychód przewyższa 300% prognozowanego miesięcznego wynagrodzenia, czyli kwotę 15 600 złotych. Dotychczas kwota ta stanowiła górną granicę. Możliwość skorzystania ze zwolnienia obejmie jednak wyłącznie tych przedsiębiorców o przychodzie przekraczającym 15 600 złotych, którzy jednocześnie nie uzyskali dochodu wyższego niż 7 000 złotych.

Ze zwolnienia ze składek ZUS skorzystają także ci przedsiębiorcy, którzy korzystają z tzw. ulgi na start.

Zwolnieniu podlegają również składki za kwiecień i maj, nawet wtedy, gdy zostały już opłacone.

 • ELEKTRONIZACJA POSTĘPOWAŃ SĄDOWYCH ORAZ SĄDOWO-ADMINISTRACYJNYCH

Ustawa dopuszcza, w trakcie stanu zagrożenia epidemicznego oraz stanu epidemii, a także po upływie roku od ich ustania, możliwość przeprowadzenia rozpraw przed sądami powszechnymi oraz sądowo-administracyjnymi z użyciem urządzeń pozwalających na porozumiewanie się na odległość z bezpośrednim przekazem obrazu i dźwięku.

Alert do pobrania w wersji PDF dostępny jest – TUTAJ.


Kontakt

Niniejszy dokument został przygotowany wyłącznie w celach informacyjnych i ma charakter ogólny. Każdorazowo przed podjęciem działań na podstawie prezentowanych informacji rekomendujemy uzyskanie wiążącej opinii ekspertów TPA Poland i Baker Tilly Woroszylska Legal.

Damian Kubiś
Partner 
Doradca podatkowy
  Remigiusz Fijak
Senior Manager
Doradca podatkowy

Czytaj więcej o „Tarczy antykryzysowej”:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *