Monika Tuzimek
Monika Tuzimek Partner, Audit & business advisory

Przegląd założeń „tarczy antykryzysowej” – zmiany w zasadach działania Polskiego Funduszu Rozwoju

Spread the love

W nocy z 27 na 28 marca 2020 r., Sejm RP uchwalił ustawę rozszerzającą kompetencje Polskiego Funduszu Rozwoju (PFR), tak by mógł sprawniej wspierać przedsiębiorców w związku z epidemią koronawirusa. To jedna z ustaw należących do „tarczy antykryzysowej”. Chodzi o nowelę ustawy o systemie instytucji rozwoju przygotowaną przez Ministerstwo Rozwoju.

Ustawa zakłada rozszerzenie możliwości finansowania i zakresu działania PFR, tak by Rada Ministrów mogła mu powierzyć realizację programu udzielania przedsiębiorcom wsparcia finansowego w związku sytuacjami kryzysowymi wywołanymi COVID-19, rozszerzając tym samym dotychczasowy wachlarz działań PFR.

Poniżej prezentujemy główne zmiany w zasadach działania PFR wprowadzone nowelizacją w ramach realizacji działań „tarczy antykryzysowej”.

ZADANIA PFR

Zadania PFR, obejmujące dotychczas udzielanie finansowania przedsiębiorcom, wzbogacono o zapis, iż mają one w szczególności dotyczyć sytuacji kryzysowych, w tym tych spowodowanych rozprzestrzenianiem się choroby zakaźnej wywołanej koronawirusem.

Ponadto pojawiło się nowe zadanie zdefiniowane jako zapobieganie lub łagodzenie skutków sytuacji kryzysowych, w tym skutków pandemii COVID – 19, poprzez udzielanie finansowania lub naprawiania/pokrywania szkód lub strat spowodowanych tymi sytuacjami.

ŹRÓDŁA FINANSOWANIA PFR

W zależności od realizowanych celów, PFR może być finansowany z dotacji Ministra do spraw rozwoju regionalnego, dotacji celowych z budżetu państwa i środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, skarbowymi papierami wartościowymi (na podwyższenie kapitału zakładowego PFR).

Ponadto, Skarb Państwa może udzielić poręczenia lub gwarancji spłaty zobowiązań wynikających z kredytów zaciągniętych lub obligacji wyemitowanych przez Polski Fundusz Rozwoju.

W pierwotnej ustawie o PFR maksymalny limit finansowania z budżetu państwa wynosił 300 mln zł (na lata 2019-2028). Nowelizacja ustawy zmodyfikowała tę kwotę do poziomu 11,7 mld zł (lata 2020-2029), w tym 6,7 mld zł w roku 2020 i 3 mld zł w roku 2021.

DLA KOGO FINANSOWANIE PFR

Zgodnie z dotychczasowymi zasadami, PFR ma udzielać finansowania przedsiębiorcom, w szczególności mikro-, małym- i średnim przedsiębiorcom (patrz tabela poniżej).

Przedsiębiorcą jest podmiot prowadzący działalność gospodarczą bez względu na jego formę prawną. Co do zasady programy realizowane dotychczas przez PFR były skierowane dla wszystkich kategorii podmiotów gospodarczych (firm dużych, MŚP, startupów, firm zagranicznych oraz samorządów) i zakładamy że podobna zasada będzie obowiązywała w ramach programów pomocowych związanych z COVID – 19.

Kategoria podmiotu Średnioroczne zatrudnienie Roczny obrót netto (EUR) Suma aktywów bilansu (EUR)
Mikroprzedsiębiorca < 10 pracowników <  2 mln <  2 mln
Mały przedsiębiorca < 50 pracowników < 10 mln < 10 mln
Średni przedsiębiorca < 250 pracowników < 50 mln < 43 mln
Duża firma > 250 pracowników > 50 mln > 43 mln

UWAGA: Aby przedsiębiorca mógł zostać zakwalifikowany do danej grupy, warunki zatrudnienia pracowników i rocznego obrotu bilansu lub suma aktywów bilansu muszą być spełnione łącznie.

Finansowanie może być przeznaczone między innymi na takie kategorie jak: inwestycje, wspieranie przedsiębiorców, ochrona środowiska naturalnego, R&D, szkolenia i doradztwo, rekrutacja oraz zatrudnienie pracowników znajdujących się w szczególnie niekorzystnej sytuacji i pracowników niepełnosprawnych, zapobieganie lub naprawienie szkód spowodowanych klęskami żywiołowymi, innymi sytuacjami kryzysowymi, w tym rozprzestrzenianiem się COVID-19, i inne przedsięwzięcia kluczowe z punktu widzenia rozwoju państwa.
Finansowanie jest udzielane przez PFR bezpośrednio lub za pośrednictwem funduszy kapitałowych w formie:

  • obejmowania lub nabywania udziałów, akcji, warrantów subskrypcyjnych, obligacji, wierzytelności oraz przystępowania do spółek osobowych;
  • udzielania pożyczek, gwarancji oraz poręczeń.

RZĄDOWY PROGRAM WSPARCIA COVID-19

Nowelizacja ustawy wprowadziła zapis o możliwości utworzenia rządowego programu udzielania przedsiębiorcom wsparcia finansowego w związku z COVID – 19.

Program zostanie sfinansowany środkami przekazanymi z budżetu Państwa, przy czym łączna wartość dofinansowania przewidziana na rok 2020 ma wynieść 1,7 mld zł i zostanie przekazana za pośrednictwem Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. w formie emisji skarbowych papierów wartościowych.

W PRAKTYCE

Celem przyjętych zmian jest rozbudowanie katalogu form udzielania finansowania przedsiębiorcom przez między innymi umożliwienie nabywania akcji lub udziałów spółek, czy nabywania obligacji, zwiększenie dostępności wsparcia PFR i w końcu zasilenie obsługiwanego przez PFR budżetu.
Aby skorzystać ze wsparcia PFR, należy aplikować do jednego z programów publikowanych na stronie PFR https://pfr.pl/ lub instytucji bezpośrednio odpowiedzialnej za program.

W zależności od wybranej formy wsparcia możliwe jest między innymi:

  • uzyskanie finansowania z gwarancją de minimis (w większości banków),
  • finansowanie kapitałowe udzielane poprzez obejmowanie i nabywanie mniejszościowych udziałów/akcji, a także obligacji,
  • pożyczki i kredyty udzielane na preferencyjnych warunkach bezpośrednio ze środków PFR.

Alert dostępny do pobrania także w wersji PDF


Kontakt z naszymi ekspertami

Przedsiębiorcy zainteresowani wsparciem PFR powinni być gotowi na spełnienie wymogów formalnych, w tym dostarczenie analiz sytuacji ekonomiczno-finansowej, prognoz płynności, budżetów krótko i długoterminowych, co może stanowić wyzwanie biorąc pod uwagę presję czasu i utrudnione warunki funkcjonowania w związku z koronawirusem.

Zespół doradców i ekspertów TPA Poland łączy wszystkie wymagane kompetencje przy tego typu doradztwie: analityków finansowych, doradców prawnych i podatkowych oraz audytorów.

TPA Poland

  Monika Tuzimek
Partner
Audyt & Business Advisory
  Krzysztof Horodko
Partner zarządzający
Audyt & Business Advisory
  Maciej Krokosiński
Associate Partner
Audyt & Business Advisory
  Tomasz Manowiec
Dyrektor
Corporate finance

Czytaj więcej o „Tarczy antykryzysowej”:

Bez kategorii | Archive

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Najnowsze posty

Powiadom mnie o nowych wpisach na blogu