Przegląd założeń „tarczy antykryzysowej” – pomoc publiczna dla przedsiębiorców

Spread the love

Przegląd założeń „tarczy antykryzysowej” w zakresie udzielania pomocy publicznej w celu ratowania lub restrukturyzacji przedsiębiorców.

Panująca pandemia wirusa COVID-19 wymusza na ustawodawcy pilne działania zmierzające do ochrony gospodarki przed skutkami bezprecedensowego załamania rynku. Na pakiet, powszechnie określany mianem „tarczy antykryzysowej” składają się:

 • projekt noweli ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19
 • projekt ustawy o udzielaniu pomocy publicznej w celu ratowania lub restrukturyzacji przedsiębiorców (polityka nowej szansy)
 • projekt ustawy o zmianie ustawy o systemie instytucji rozwoju (PFR).

W poniższym opracowaniu prezentujemy główne założenia przyjętego w tym tygodniu projektu ustawy o udzielaniu pomocy publicznej w celu ratowania lub restrukturyzacji przedsiębiorców (polityka nowej szansy).

Celem projektowanej ustawy jest umożliwienie udzielania pomocy publicznej na ratowanie i restrukturyzację przedsiębiorstw w trudnościach, w formie wsparcia finansowego oraz ulg w wykonaniu administracyjnej kary pieniężnej.

DLA KOGO POMOC?


Ustawa przewiduje wsparcie dla „przedsiębiorców znajdujących się w trudnej sytuacji gospodarczej”, która oznacza niewypłacalność, w rozumieniu przepisów prawa restrukturyzacyjnego lub upadłościowego.

Specyfikacja kryteriów do spełnienia przez przedsiębiorcę poniżej:

KRYTERIA FORMALNE (KONIECZNE)

 • Prowadzi działalność od co najmniej 3 lat
 • Działa w sektorach innych niż hutnictwo żelaza i stali, górnictwo węgla lub w sektorze finansowym
 • Nie prowadzi działalności na rynku, na którym występuje lub może występować długookresowa strukturalna nadprodukcja
 • Nie jest przedsiębiorcą należącym do grupy kapitałowej (z wyjątkami)

KRYTERIA TRUDNEJ SYTUACJI GOSPODARCZEJ

 • Suma zysku (strat) z lat ubiegłych, zysku (straty) netto w danym roku obrotowym, kapitału zapasowego, kapitału z aktualizacji wyceny i pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych jest ujemna i jej wartość bezwzględna jest większa niż 50% kapitału (funduszu) podstawowego
 • Dane finansowe przedsiębiorcy w ciągu dwóch ostatnich lat przekroczyły następujące wartości:
  – dług do kapitału własnego > 7,5
  – (zysku operacyjnego + amortyzacja)/odsetki < 1
 • Utracił zdolność do wykonywania swoich wymagalnych zobowiązań pieniężnych, przy czym przyjmuje się, iż przesłanka jest spełniona, jeśli opóźnienie w wykonaniu zobowiązań pieniężnych przekracza trzy miesiące (przesłanka płynnościowa) lub
 • Zobowiązania pieniężne przekraczają wartość majątku, a stan ten utrzymuje się przez okres przekraczający dwadzieścia cztery miesiące (przesłanka majątkowa)

POMOC NA RATOWANIE


Ustawa zakłada trzy kategorie pomocy publicznej dla przedsiębiorców doświadczających trudnej sytuacji: pomoc na ratowanie, tymczasowe wsparcie restrukturyzacyjne oraz pomoc na restrukturyzację.

CEL

Umożliwienie przedsiębiorcy w trudnej sytuacji ekonomicznej prowadzenia działalności gospodarczej przez okres niezbędny do:

 • opracowania planu restrukturyzacji
 • likwidacji działalności gospodarczej
 • oraz przeprowadzenia niezbędnych w tym zakresie analiz.

FORMA

Oprocentowana pożyczka

 • Minimalna stopa oprocentowania jest równa stopie referencyjnej (obecnie 1%) powiększona o 4 punkty procentowe;
 • Warunkiem udzielenia pożyczki jest ustanowienie zabezpieczenia, którego wysokość jest uzależniona od oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej wnioskującego, nie mniej 50% wnioskowanej kwoty pożyczki;
 • Wysokość pomocy ustalana według poniższego wzoru i powinna odzwierciedlać zapotrzebowani przedsiębiorcy na środki niezbędne do utrzymania podstawowej działalności operacyjnej przedsiębiorcy (efektywnie kwota zbliżona do połowy EBITDA za poprzedni rok).

EBITt + At − (kapitał obrotowyt − kapitał obrotowyt-1) / 2

t – rok obrotowy poprzedzający przyznanie lub zgłoszenie pomocy

EBIT– wynik finansowy z działalności operacyjnej

A – amortyzacja

kapitału obrotowy – różnica między aktywami obrotowymi a zobowiązaniami o charakterze krótkoterminowym

 • Dodatkowo w zależności od wyniku kalkulacji wysokość wnioskowanej pomocy powinna być uzasadniona w oparciu o projekcję finansową płynności wnioskodawcy
 • Pożyczka powinna zostać wykorzystana w okresie 6 miesięcy od jej udzielenia

WNIOSEK

Wniosek o udzielenie pomocy oprócz danych statutowych i księgowych, zawiera opis sytuacji ekonomiczno-finansowej wnioskodawcy ze wskazaniem spełnienia przesłanek do uzyskania pomocy, prognozy finansowe na okres kolejnych 12 miesięcy oraz opis i projekcję przewidywanych skutków ekonomiczno-społecznych.

PROCEDURA

W terminie 30 dni od daty wpłynięcia wniosku, następuje jego ocena przez ministra właściwego do spraw gospodarki albo Agencję Rozwoju Przemysłu S.A. (ARP). Zatwierdzona pomoc podlega notyfikacji do Komisji Europejskiej.

TYMCZASOWE WSPARCIE RESTRUKTURYZACYJNE


CEL

Umożliwienie przedsiębiorcy prowadzenia działalności gospodarczej przez czas niezbędny do wdrożenia działań restrukturyzacyjnych mających na celu przywrócenie długookresowej zdolności do konkurowania na rynku oraz pilne wsparcie płynności finansowej z powodu zaistnienia wyjątkowych i nieprzewidzianych okoliczności.

FORMA

Pożyczka na analogicznych zasadach jak w przypadku pomocy na ratowanie na maksymalny okres 18 miesięcy (efektywnie kwota zbliżona do połowy EBITDA za poprzedni rok).

WNIOSEK

Wniosek o udzielenie pomocy oprócz danych statutowych i księgowych, zawiera opis sytuacji ekonomiczno-finansowej wnioskodawcy ze wskazaniem spełnienia przesłanek do uzyskania pomocy, prognozy finansowe na okres kolejnych 12 miesięcy oraz opis przewidywanych skutków ekonomiczno-społecznych, a także uproszczony plan restrukturyzacji.

Plan restrukturyzacji zawiera m. in. opis możliwych planów rozwiązania problemów, opis procesu wdrażania preferowanego planu, perspektywy finansowe na kolejnych 5 lat, jak również proponowany wkład własny.

PROCEDURA

W terminie 30 dni od daty wpłynięcia wniosku następuje jego ocena przez ministra właściwego do spraw gospodarki albo Agencję Rozwoju Przemysłu S.A. Zatwierdzona pomoc podlega notyfikacji do Komisji Europejskiej. Plan restrukturyzacji podlega zatwierdzeniu przez Ministra Gospodarki lub ARP w ciągu 5 miesięcy, co nie wstrzymuje wypłaty środków.

POMOC NA RESTRUKTURYZACJĘ


CEL

Wsparcie przedsiębiorcy w realizacji planu restrukturyzacyjnego, który umożliwi przywrócenie długookresowej zdolności konkurowania na rynku.

FORMA

Pomoc na restrukturyzację może stanowić uzupełnienie wkładu własnego przedsiębiorcy znajdującego się w trudnej sytuacji ekonomicznej, będącego wkładem w finansowanie kosztów restrukturyzacji.
Formy pomocy na restrukturyzację:

 • pożyczka
 • objęcie akcji lub udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym albo udziału w podwyższeniu kapitału zakładowego przez podwyższenie wartości nominalnej dotychczasowych udziałów lub akcji
 • objęcie obligacji
 • zmiany terminów spłaty pożyczki wobec podmiotu udzielającego pomocy na restrukturyzację
 • konwersji pożyczki, udzielonej jako pomoc na ratowanie, na udziały lub akcje przedsiębiorcy.

Pomoc na restrukturyzację może być także udzielona w formie ulgi w wykonaniu administracyjnej kary pieniężnej poprzez:

 • odroczenie terminu wykonania administracyjnej kary pieniężnej lub rozłożenie jej na raty
 • odroczenie terminu wykonania zaległej administracyjnej kary pieniężnej lub rozłożenie jej na raty
 • umorzenie administracyjnej kary pieniężnej w całości lub w części
 • umorzenie odsetek za zwłokę w całości lub części
  – pod warunkiem przeznaczenia równowartości udzielonej pomocy na realizację planu restrukturyzacji.

Pomoc na restrukturyzację nie może służyć finansowaniu nowych inwestycji, chyba że nowa inwestycja jest niezbędna do odzyskania przez przedsiębiorcę długookresowej zdolności do konkurowania na rynku.

WNIOSEK

Wniosek o udzielenie pomocy oprócz danych statutowych i księgowych, zawiera m.in opis sytuacji ekonomiczno-finansowej wnioskodawcy ze wskazaniem spełnienia przesłanek do uzyskania pomocy, formę wnioskowanej pomocy, wskazania wysokości i przeznaczenia środków jakie mają być udzielone w ramach pomocy, prognozy finansowe na okres kolejnych 12 miesięcy oraz uproszczony plan restrukturyzacji.

Plan restrukturyzacji zawiera m.in. opis możliwych planów rozwiązania problemów, opis procesu wdrażania preferowanego planu, perspektywy finansowe na kolejnych 5 lat, jak również proponowany wkład własny.

PROCEDURA

W terminie 30 dni od daty wpłynięcia wniosku następuje jego ocena przez ministra właściwego do spraw gospodarki albo Agencję Rozwoju Przemysłu S.A. Zatwierdzona pomoc podlega notyfikacji do Komisji Europejskiej. Plan restrukturyzacji podlega zatwierdzeniu przez Ministra Gospodarki lub ARP w ciągu 5 miesięcy, co nie wstrzymuje wypłaty środków.

Przed udzieleniem pomocy na restrukturyzację minister właściwy do spraw gospodarki lub ARP, ocenia zasadność jej udzielenia uwzględniając w szczególności:

 • priorytety wyznaczone w rządowych programach restrukturyzacji
 • przewidywaną efektywność ekonomiczną przedsiębiorcy znajdującego się w trudnej sytuacji ekonomicznej po przeprowadzeniu procesu restrukturyzacji
 • wielkość zatrudnienia u przedsiębiorcy znajdującego się w trudnej sytuacji ekonomicznej
 • prognozy w zakresie podaży i popytu na rynku, na którym przedsiębiorca znajdujący się w trudnej sytuacji ekonomicznej prowadzi działalność

lokalizację działalności prowadzonej przez przedsiębiorcę znajdującego się w trudnej sytuacji ekonomicznej.

Alert dostępny także do pobrania w wersji PDF

Kontakt z naszymi ekspertami

W przypadku zainteresowania powyższymi programami zapraszamy do kontaktu z ekspertami TPA Poland oraz kancelarii Baker Tilly Woroszylska Legal, którzy udzielą profesjonalnego wsparcia w każdym z wymienionych powyżej obszarów. Zespół doradców TPA Poland i prawników kancelarii Baker Tilly Woroszylska Legal łączy wszystkie wymagane kompetencje przy tego typu doradztwie: analityków finansowych, doradców prawnych i podatkowych oraz audytorów.

TPA Poland

  Monika Tuzimek
Partner
Audyt & Business Advisory
  Krzysztof Horodko
Partner zarządzający
Audyt & Business Advisory
  Maciej Krokosiński
Associate Partner
Audyt & Business Advisory
  Tomasz Manowiec
Dyrektor
Corporate finance

Kancelaria Baker Tilly Woroszylska Legal

  Katarzyna Woroszylska
Partner zarządzająca
Biuro w Warszawie
  Grzegorz Gajda
Partner
Biuro w Poznaniu

Czytaj więcej o „Tarczy antykryzysowej”:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *